Καθηγητές/Ερευνητές ημεδαπής

Ν.4405/2016

Εφόσον το ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο οποίο ανήκει ο καθηγητής έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη σύνδεση, μέσω της Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure - AAI), ο καθηγητής θα εισέρχεται στην εφαρμογή με χρήση των κωδικών που έχει λάβει από το οικείο Ίδρυμα. Εάν τα στοιχεία ενός καθηγητή δεν έχουν καταχωριστεί στον κατάλογο του Ιδρύματος, ο καθηγητής θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με το Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος ώστε να δημιουργηθεί λογαριασμός για αυτόν. 

Ο ερευνητής ημεδαπής Α', Β’ ή Γ' βαθμίδας, του οποίου ο οικείος φορέας έχει ενταχθεί στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure - AAI), θα μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα με τους κωδικούς που έχει λάβει από το οικείο Ερευνητικό Κέντρο. 

Οι καθηγητές και ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας, των οποίων ο διορισμός έγινε κατόπιν εκλογής μέσω του πληροφορικού συστήματος, θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο λογαριασμός υποψηφίου, που διατηρούσαν για τη διαδικασία εκλογής, σε λογαριασμό Καθηγητή/Ερευνητή ημεδαπής.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και πιστοποίησής τους στο πληροφοριακό σύστημα, οι καθηγητές/ερευνητές θα μπορούν να επιλέγονται από τους υπεύθυνους των Ιδρυμάτων κατά την κατάρτιση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν μέσα από το λογαριασμό τους τα στοιχεία των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και για τις οποίες έχουν οριστεί μέλη του εκλεκτορικού σώματος ή της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή/εξέλιξή/μονιμοποίησή τους συμπληρώνοντας μόνο τα επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία και όχι δημιουργώντας νέο προφίλ ως υποψήφιοι.

Αίτηση μονιμοποίησης θα μπορούν να υποβάλουν οι Επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές. Η αίτησή τους θα αξιολογείται από τη γραμματεία του τμήματός τους και, εφόσον εγκριθεί, θα δημιουργείται θέση στο πληροφοριακό σύστημα, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. 

Ν. 4957/2022

Οι καθηγητές και ερευνητές της ημεδαπής Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας, θα εισέρχονται στην εφαρμογή με χρήση των κωδικών που έχουν λάβει από το οικείο Ίδρυμα. 

Οι καθηγητές και ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας, των οποίων ο διορισμός έγινε κατόπιν εκλογής μέσω του πληροφορικού συστήματος, θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο λογαριασμός υποψηφίου, που διατηρούσαν για τη διαδικασία εκλογής, σε λογαριασμό Καθηγητή/Ερευνητή ημεδαπής.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και πιστοποίησής τους στο πληροφοριακό σύστημα, οι καθηγητές/ερευνητές θα μπορούν να επιλέγονται από τους υπεύθυνους των Ιδρυμάτων κατά την κατάρτιση των μητρώων εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν μέσα από το λογαριασμό τους τα στοιχεία των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και για τις οποίες έχουν οριστεί μέλη του εκλεκτορικού σώματος ή της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

Θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους, συμπληρώνοντας μόνο τα επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία και όχι δημιουργώντας νέο προφίλ ως υποψήφιοι. 

Αίτηση μονιμοποίησης θα μπορούν να υποβάλουν οι Επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές. Η αίτησή τους θα αξιολογείται από τη γραμματεία του τμήματός τους και, εφόσον εγκριθεί, θα δημιουργείται θέση στο πληροφοριακό σύστημα, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.

Για την εξέλιξή τους, τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από τον λογαριασμό τους να δημιουργούν αίτηση εξέλιξης, η οποία θα αξιολογείται από τη γραμματεία του τμήματος και, εφόσον εγκριθεί, θα δημιουργείται θέση στο πληροφοριακό σύστημα, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.