Μητρώα εκλεκτόρων (Ν.4405/2016)

Τα Τμήματα καταρτίζουν με απόφαση της Συνέλευσης, ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής.

Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη των Μητρώων θα επιλέγονται από το Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος. Για τη σύσταση του Γενικού Μητρώου θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα οι καθηγητές Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας των ΑΕΙ της ημεδαπής. Δύνανται επίσης να εγγράφονται οι καθηγητές Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας των ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής αντίστοιχων βαθμίδων. Καθηγητές και ερευνητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο παλαιό πληροφοριακό σύστημα θα μπορούν να συνδέονται στη νέα υπηρεσία χωρίς να απαιτείται εκ νέου εγγραφή τους.