Μητρώα γνωστικών αντικειμένων (Ν.4957/2022)

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται μητρώο γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου που οργανώνει, το οποίο εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής και αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος.

Τα γνωστικά αντικείμενα του μητρώου ομαδοποιούνται ανά επιστημονικό πεδίο σύμφωνα με τους Τομείς του Τμήματος, αν υπάρχουν, αποτελούν υποσύνολο ενός πεδίου μιας επιστήμης και δε δύνανται να έχουν πολύ στενό εύρος, καθώς και να αποτελούν υποσύνολο άλλου γνωστικού αντικειμένου του μητρώου.

Το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το Τμήμα ανεξαρτήτως αν υπηρετούν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) σε κάθε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Τροποποίηση του μητρώου για την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων ή την κατάργηση ή μεταβολή των υφιστάμενων γνωστικών αντικειμένων ισχύει αποκλειστικά μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την τελευταία ημερομηνία κατάρτισης ή επικαιροποίησής του.

Μεταβολή του μητρώου γνωστικών αντικειμένων ενός Τμήματος πριν από την πάροδο της τριετίας καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό σύστημα με επιμέλεια του Κοσμήτορα και η ισχύς του αρχίζει μετά από την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

Κατάργηση γνωστικού αντικειμένου από το μητρώο γνωστικών αντικειμένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.