Το Έργο

Το έργο «Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. («ΑΠΕΛΛΑ») με την ενσωμάτωση του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων» αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση της υπηρεσίας Απέλλα.

Βασικοί στόχοι του έργου η υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής προσωπικού σε επιπλέον φορείς όπως τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς που ακολουθούν αντίστοιχες διαδικασίες με αυτές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων,καθώς και η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων και μεταβαλλόμενων αναγκών του συνόλου των φορέων που εξυπηρετεί η υπηρεσία.

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει την:

  • υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής στα επιπλέον ιδρύματα και φορείς,
  • βελτιστοποίηση των διαδικασιών όπως έχουν προκύψει μέσα από προτάσεις των εμπλεκομένων φορέων προς όφελος των τελικών χρηστών,
  • επιβεβαίωση και διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος κόμβος ενημέρωσης για την πλήρωση των θέσεων διδακτικού προσωπικού των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων, διασφαλίζοντας την πιο γρήγορη, εύκολη αλλά και διαφανή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.