Υποβολή υποψηφιότητας

Ν. 4405/2016

Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail. 

Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Ο υποψήφιος θα μπορεί επιπλέον να υποβάλει υπόμνημα σχετικό με την υποψηφιότητά του, για τη συγκεκριμένη θέση, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος για εκλογή. Για κάθε τέτοια νέα ανάρτηση θα ειδοποιούνται, μέσω του συστήματος τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, η τριμελής εισηγητική επιτροπή, καθώς και ο Υπεύθυνος του Ιδρύματος και ο αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος.

Ο υποψήφιος θα είναι υποχρεωμένος να στέλνει τα πρωτότυπα έγγραφα – δικαιολογητικά του φακέλου του, μόνο εφόσον επιλεγεί για μια συγκεκριμένη θέση, για τον έλεγχο νομιμότητας από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. 

Ο υποψήφιος θα μπορεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης, μέχρι την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση. 

Ν. 4759/2022

Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail. 

Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα. Σημειώνεται ότι, για να είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας για μία θέση,  θα πρέπει, στην καρτέλα "Προφίλ", ο υποψήφιος να έχει αναρτήσει τουλάχιστον ένα αρχείο σε κάθε ένα από  τα ακόλουθα πεδία:

  • Βιογραφικό
  • Αντίγραφα πτυχίων ή Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπής
  • Αρχεία Δημοσιεύσεων
  • Ταυτότητα/Διαβατήριο

Ο υποψήφιος θα μπορεί επιπλέον να υποβάλει υπόμνημα σχετικό με την υποψηφιότητά του, για τη συγκεκριμένη θέση, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος για εκλογή. Για κάθε τέτοια νέα ανάρτηση θα ειδοποιούνται, μέσω του συστήματος τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, η τριμελής εισηγητική επιτροπή, καθώς και ο Υπεύθυνος του Ιδρύματος και ο αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος. 

Ο υποψήφιος θα είναι υποχρεωμένος να στέλνει τα πρωτότυπα έγγραφα – δικαιολογητικά του φακέλου του, μόνο εφόσον επιλεγεί για μια συγκεκριμένη θέση, για τον έλεγχο νομιμότητας από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. 

Ο υποψήφιος θα μπορεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης, μέχρι την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση.