Διαδικασία κρίσης (Ν.4957/2022)

Η εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και η μονιμοποίηση των Επίκουρων Καθηγητών επί θητεία γίνεται από ειδικά εκλεκτορικά σώματα που αποτελούνται από έντεκα τακτικά μέλη, τα οποία ανήκουν σε ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με την προκηρυσσόμενη θέση και τα οποία ορίζονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος επιλέγονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που διενεργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω του πληροφοριακού συστήματος Απέλλα.

Το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από πέντε εσωτερικούς και έξι εξωτερικούς εκλέκτορες. Οι εσωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων του γνωστικού αντικειμένου. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το εγκεκριμένο μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων του γνωστικού αντικειμένου.

Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική κληρωτίδα τα μέλη ΔΕΠ που τελούν σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών και αναστολής καθηκόντων. Η συμμετοχή των μελών Α.Ε.Ι. και ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής στα εκλεκτορικά σώματα είναι υποχρεωτική, εκτός αν το τακτικό μέλος κωλύεται λόγω ασθένειας, οπότε αναπληρώνεται από το αντίστοιχο αναπληρωματικό του μέλος, το οποίο γίνεται πλέον τακτικό μέλος.

Από τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος και εξής, τα μέλη του σώματος έχουν πλήρη πρόσβαση στις αιτήσεις υποψηφιότητας, τα βιογραφικά σημειώματα, τα υπομνήματα και τα λοιπά στοιχεία των υποψηφίων που αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, για τις ανάγκες του οποίου προκηρύσσεται η θέση, συγκαλεί το εκλεκτορικό σώμα σε πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, ελέγχεται αν κάποιο από τα μέλη του παρουσιάζει κώλυμα συμμετοχής και επιλέγει από τα τακτικά μέλη του τρία μέλη τα οποία αποτελούν την εισηγητική επιτροπή. Η εισηγητική επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο εσωτερικούς εκλέκτορες και ένα εξωτερικό μέλος, υποβάλλει την εισηγητική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Τμήματος και τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος. Η άνω εισηγητική έκθεση αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα από την Γραμματεία του Τμήματος.

Μετά την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών, συγκαλείται, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, το εκλεκτορικό σώμα για τη διενέργεια της εκλογής ή εξέλιξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και στους υποψηφίους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή ή την εξέλιξη. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο αναρτάται με επιμέλειά τους στο πληροφοριακό σύστημα. 

Η διαδικασία εκλογής ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο νόμο προθεσμίες και το πρακτικό εκλογής ή εξέλιξης, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα. Ο Κοσμήτορας της Σχολής στην οποία εντάσσεται το Τμήμα ή ο υποψήφιος που συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής ή οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του πρακτικού του εκλεκτορικού σώματος ενώπιον του συμβουλίου διοίκησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού στο πληροφοριακό σύστημα. 

Αν η διαδικασία εκλογής νέου μέλους ΔΕΠ δεν ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, η προκήρυξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταργείται η εν λόγω θέση για το Τμήμα. Αν μία διαδικασία εκλογής κριθεί άγονη, η θέση επαναπροκηρύσσεται στο ίδιο ή στο επόμενο σε σειρά γνωστικό αντικείμενο που δεν έχει προκηρυχθεί από αυτά που είχαν καθοριστεί με το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του Α.Ε.Ι.