Πληροφόρηση

Η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών ΑΕΙ γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας. Για επίκουρους ή αναπληρωτές η επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας.

Η επιτροπή ορίζεται μετά το πέρας της υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάθε θέση.

Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία καταρτίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο από την Κοσμητεία, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη. Τουλάχιστον τρία μέλη της επιτροπής πρέπει να προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών ενώ ένα τουλάχιστον εξωτερικό μέλος πρέπει να προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτερικών είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. Τα εξωτερικά και εσωτερικά μέλη αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των επιτροπών επιλογής ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής δημοσιοποιούνται με απόφαση του κοσμήτορα.

Η επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής του μητρώου εξωτερικών μελών  (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από καθηγητές ή ερευνητές ημεδαπής του μητρώου εξωτερικών μελών) και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του Ιδρύματος.

Η επιτροπή επιλέγει τον καταλληλότερο υποψήφιο και έναν επιλαχόντα. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας. Ο διορισμός γίνεται έπειτα με πράξη του Πρύτανη εντός δύο μηνών.

Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών των Ιδρυμάτων, καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, γίνονται υποχρεωτικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΠΕΛΛΑ, μέσω του οποίου κάθε Ίδρυμα καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών.