Διαδικασία κρίσης

Οι διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα Απέλλα.

Μέσω του συστήματος Απέλλα καταρτίζονται και τηρούνται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπών κρίσης και εισηγητικών επιτροπών για τις διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων, υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων που προκηρύσσονται μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και αναρτώνται οι πράξεις που διέπουν τις διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ανωτέρω διαδικασίες.

Η προκήρυξη πρόσληψης ή προαγωγής ερευνητικού προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις διαδικασίες πρόσληψης ή προαγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα ημερών.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψη σε προκηρυχθείσα θέση ερευνητικού προσωπικού (ερευνητή ή ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας) εγγράφονται στο σύστημα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση προαγωγής σε θέση ερευνητή ή ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Α’ ή Β’ βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εάν πρόκειται για αίτηση προαγωγής σε βαθμίδα Α’, η διαδικασία είναι κλειστή και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει μόνο ο ερευνητής που υπέβαλε το σχετικό αίτημα.

Η αίτηση υποψηφιότητας για πρόσληψη ή προαγωγή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη διαδικασία κρίσης (απόφαση συγκρότησης της επιτροπής κρίσης, συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, εισηγητική έκθεση ή υπόμνημα της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, ημερομηνίες συνεδρίασης της επιτροπής κρίσης, απόφαση της επιτροπής κρίσης, κ.λπ.) αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα από τον υπεύθυνο διαχειριστή ή την αρμόδια υπηρεσία του ινστιτούτου ή του φορέα.

Η ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση πράξεων, αποφάσεων και διαδικασιών αποτελεί πλήρη απόδειξη γνώσης αυτών για τα μέλη της επιτροπής κρίσης, της εισηγητικής επιτροπής και τους υποψήφιους της εκάστοτε θέσης.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα ή ο αναπληρωτής αυτού, συγκαλεί την επιτροπή κρίσης για τη διαδικασία της εκλογής ή προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού. Η ημερομηνία της συνεδρίασης και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα.

Η διαδικασία καταγράφεται σε πρακτικό, το οποίο αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα.

Η Γραμματεία της επιτροπής κρίσης οφείλει να καταχωρίζει επίσης στο πληροφοριακό σύστημα το διαβιβαστικό προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα έγγραφο του πρακτικού εκλογής ή προαγωγής, καθώς και να κοινοποιεί ηλεκτρονικά το ως άνω έγγραφο στους υποψηφίους. Μετά την κοινοποίηση αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση του φακέλου της όλης διαδικασίας.

Το αρμόδιο διοικητικό όργανο του φορέα εκδίδει πράξη εκλογής ή προαγωγής ή αρνητικής κρίσης, η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι τα ερευνητικά κέντρα, τα ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα, οι τεχνολογικοί φορείς μέσω των υπηρεσιών τους και των ορισθέντων υπευθύνων διαχειριστών φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις ενέργειες που επιτελούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και συγκεκριμένα για όλα τα στάδια που συνθέτουν τις διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής.

Οι διαδικασίες πρόσληψης ή προαγωγής, καθώς και οι περιγραφόμενες στην παρούσα πράξεις και αποφάσεις είναι προσβάσιμες στις αρμόδιες υπηρεσίες, στον υπεύθυνο διαχειριστή του ερευνητικού κέντρου ή του ανεξάρτητου ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα, στους υποψηφίους για την πλήρωση της θέσης, στα μέλη των επιτροπών κρίσης και των εισηγητικών επιτροπών, ενώ οι προκηρύξεις και τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών είναι προσβάσιμα στο σύνολο των εγγεγραμμένων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα.