Υποψήφιοι

Ν. 4405/2016

Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία εδώ

Για την πιστοποίησή τους θα πρέπει να αναρτούν στο προφίλ τους αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την πιστοποίηση του προφίλ από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών απαιτείται τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα.

Για την υποβολή υποψηφιότητας θα αναρτούν στο προφίλ τους το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους στις αντίστοιχες ενότητες (Αντίγραφα πτυχίων / Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπής), τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο το προφίλ με το οποίο θα μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση τους ενδιαφέρει. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί για την πιστοποίηση του προφίλ δε μεταφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρούν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Ίδρυμα σύμφωνα με τον Οργανισμό του στα "Επιπλέον έγγραφα υποψηφιότητας" κατά την υποβολή υποψηφιότητας για μια θέση. Θα δύνανται επιπλέον να δηλώνουν εάν στα στοιχεία που αναρτούν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι συνυποψήφιοί τους. 

Οι καθηγητές/ερευνητές Α', Β' ή Γ’ βαθμίδας οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, θα συνδέονται με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό τους και θα αναρτούν στο πεδίο "Αρχεία Υποψηφιότητας" της καρτέλας “Προφίλ” στο λογαριασμό τους το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους στις αντίστοιχες ενότητες (Αντίγραφα πτυχίων / Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπής), τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Στη συνέχεια, θα μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση τους ενδιαφέρει. 

Ν. 4759/2022

Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία εδώ

Για την πιστοποίησή τους θα πρέπει να αναρτούν στο προφίλ τους αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την πιστοποίηση του προφίλ από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών απαιτείται τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα.

Για την υποβολή υποψηφιότητας θα αναρτούν στο προφίλ τους το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους στις αντίστοιχες ενότητες (Αντίγραφα πτυχίων / Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπής), τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο το προφίλ με το οποίο θα μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση τους ενδιαφέρει. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί για την πιστοποίηση του προφίλ δεν μεταφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρούν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Ίδρυμα σύμφωνα με τον Οργανισμό του στα "Επιπλέον έγγραφα υποψηφιότητας" κατά την υποβολή υποψηφιότητας για μια θέση. Θα δύνανται επιπλέον να δηλώνουν εάν στα στοιχεία που αναρτούν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι συνυποψήφιοί τους. 

Οι καθηγητές/ερευνητές Α', Β' ή Γ’ βαθμίδας οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση, θα συνδέονται με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό τους και θα αναρτούν στο πεδίο "Αρχεία υποψηφιότητας" της καρτέλας “Προφίλ” στον λογαριασμό τους το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους στις αντίστοιχες ενότητες (Αντίγραφα πτυχίων / Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπής), τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Στη συνέχεια, θα μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση τους ενδιαφέρει.

Αίτηση μονιμοποίησης θα μπορούν να υποβάλουν οι Επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές. Η αίτησή τους θα αξιολογείται από τη γραμματεία του τμήματός τους και, εφόσον εγκριθεί, θα δημιουργείται θέση στο πληροφοριακό σύστημα, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Σημειώνεται ότι η θέση που θα δημιουργείται, θα είναι ανοιχτή και ορατή στους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος, οι οποίοι θα δύνανται επίσης να υποβάλουν υποψηφιότητα στη θέση μονιμοποίησης.

Για την εξέλιξή τους, τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από το λογαριασμό τους να δημιουργούν αίτηση εξέλιξης, η οποία θα αξιολογείται από τη γραμματεία του τμήματος και, εφόσον εγκριθεί, θα δημιουργείται θέση στο πληροφοριακό σύστημα, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.