Μητρώα εκλεκτόρων (695/Β/04-03-2020)

Το ερευνητικό προσωπικό (ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας) των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, εγγράφεται πλέον υποχρεωτικά στο γενικό μητρώο που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα Απέλλα.

Τα ινστιτούτα των ερευνητικών κέντρων, τα ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς καταρτίζουν με απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη τους από το γενικό μητρώο που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα Απέλλα. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας του οικείου ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας άλλων ινστιτούτων του οικείου ερευνητικού κέντρου ή άλλων ερευνητικών κέντρων ή τεχνολογικών φορέων της ημεδαπής ή ομοταγών φορέων της αλλοδαπής ή καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του ινστιτούτου ή του φορέα.

Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό με απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου του ερευνητικού ινστιτούτου ή του διοικητικού συμβουλίου του τεχνολογικού φορέα.

Τα μέλη των επιτροπών κρίσης και εισηγητικών επιτροπών επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα που έχει προκηρύξει την εκάστοτε θέση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο. 29 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων σχετικά με τη χορήγηση επιστημονικής άδειας, άδειας άνευ αποδοχών, αναστολής καθηκόντων, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη δυνάμει της οποίας κάποιο μέλος του ερευνητικού προσωπικού δεν δύναται να μετέχει σε επιτροπή κρίσης. Από την ως άνω καταχώριση προκύπτει ο αριθμός της απόφασης και η διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το μέλος του ερευνητικού προσωπικού κωλύεται να συμμετάσχει σε επιτροπή κρίσης.