Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: «Το γνωστικό αντικείμενο ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ περιλαμβάνει τη μελέτη και διδασκαλία της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής και των αποτελεσμάτων αυτής στο γνωστικό, σωματικό και συναισθηματικό τομέα των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/ή και αναπηρία. Βασικό αντικείμενο της θέσης αποτελεί ο σχεδιασμός και η καθοδήγηση προγραμμάτων Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, φυσικής δραστηριότητας, άσκησης και άθλησης με στόχο: α) την ολόπλευρη ανάπτυξη, β) τη βελτίωση της λειτουργικότητας και γ) την επίτευξη αθλητικών επιδόσεων ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία. Στοιχεία του γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωσης θέσης είναι οι επιδράσεις των προγραμμάτων φυσικής Αγωγής, φυσικής δραστηριότητας, άσκησης και άθλησης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία».
Κωδ. Θέσης
APP41841
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024