ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Ιστορία των περιοχών του ελληνικού χώρου υπό οθωμανική κυριαρχία, με έμφαση στην περίοδο 15ος-16ος αι.:
θεσμοί, κοινωνία, οικονομία, παιδεία.
Κωδ. Θέσης
APP40000
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Τουρκοκρατούμενος ελληνικός χώρος, με έμφαση στη μελέτη ελληνικών αρχειακών πηγών   και τεκμηρίων της πρώιμης τουρκοκρατίας».
Τμήμα
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/04/2024
Λήξη προκήρυξης
03/06/2024