ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Ιστορία των περιοχών του ελληνικού χώρου υπό κυριαρχία δυτικών δυνάμεων, πλην Βενετών.
Κωδ. Θέσης
APP39998
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορία του Φραγκοκρατούμενου ελληνικού χώρου με έμφαση στη μελέτη αρχειακών πηγών και τεκμηρίων».
Τμήμα
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/04/2024
Λήξη προκήρυξης
03/06/2024