ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωρικός Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Κωδ. Θέσης
APP39980
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Χωρικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τμήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/04/2024
Λήξη προκήρυξης
03/06/2024