Διαδικασία κρίσης Ακαδημίας Αθηνών

Για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, οι επιτροπές κρίσης είναι επταμελείς.

Αποτελούνται από τον Διευθυντή και έναν ερευνητή του οικείου Κέντρου, δύο τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών και από τρία εξωτερικά μέλη.

Ο ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών και τα εξωτερικά μέλη, τα οποία προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών, επιλέγονται με κλήρωση και κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών επιλέγει και ορίζει  τα δύο τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, τα οποία είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Αν δεν υπάρχουν μέλη της Ακαδημίας Αθηνών με συναφές γνωστικό αντικείμενο, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από ερευνητές που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο και τα οποία επιλέγονται ύστερα από κλήρωση. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο Κέντρο δεν αρκούν για τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Της επταμελούς επιτροπής κρίσης προεδρεύει το αρχαιότερο από τα δύο τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών που συμμετέχουν στην επιτροπή.