Θεσμικό πλαίσιο

Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)

Ερευνητικά Κέντρα