Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεσαινωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: «Το γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία» περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την πολιτική, κοινωνική, θεσμική, πολιτισμική και οικονομική ιστορία της ευρωπαϊκής ηπείρου από την πτώση της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, την εισβολή των γερμανικών φύλων στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας και τη διαμόρφωση των μεσαιωνικών βασιλείων έως την Αναγέννηση και τη μετάβαση στους Πρώιμους Νέους Χρόνους. Τα χρονικά όρια του εν λόγω αντικειμένου τοποθετούνται συμβατικά από τον 5ο έως και τον 15ο αιώνα. Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως οι μορφές κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης της περιόδου (φεουδαρχικοί δεσμοί, χωροδεσποτεία και κοινωνικοί μετασχηματισμοί), η συγκρότηση εκκλησιαστικών και κοσμικών εξουσιών (διαμόρφωση παπικής πολιτικής σκέψης, έριδα της περιβολής, Δυτικό sacrum imperium και Βυζαντινή Αυτοκρατορία), η σταδιακή ανάπτυξη των πόλεων, του εμπορίου και των αστικών κοινοτήτων, η εμφάνιση των πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο αυτό μελετάται επίσης η διαμόρφωση πολιτικών, εθνοτικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων στον Μεσαίωνα καθώς και οι μηχανισμοί πρόσληψης του «Άλλου» κατά την ανωτέρω περίοδο».
Κωδ. Θέσης
APP41839
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024