Position announcements

Displaying 41 - 60 out of 188 positions
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Discipline: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (BIG DATA)
Institution: NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS - NOA
School:
Department: INSTITUTE FOR ASTRONOMY, ASTROPHYSICS, SPACE APPLICATIONS AND REMOTE SENSING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-12
Submission End Date: 2022-09-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Παθολογία αποτελεί έναν από τους πλέον κύριους ιατρικούς τομείς που μελετά τις συνθήκες παθολογικής φυσιολογίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Αποτελεί ευρύτατο και περίπλοκο γνωστικό πεδίο, βασισμένο σε ισχυρά επιστημονικά και κλινικά θεμέλια το οποίο περιγράφει τις φυσικές καταστάσεις που παρατηρούνται εντός ενός οργανισμού κατά τη διάρκεια της νόσου και το οποίο ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη μη χειρουργική κυρίως μέσω φαρμάκων θεραπεία των νοσημάτων στους ενήλικες ασθενείς.
Discipline: «Παθολογία»
Institution: UNIVERSITY OF WEST ATTICA
School: HEALTH AND MEDICAL CARE SCIENCES
Department: NURSING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62947/15-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Γεωφυσική είναι η επιστήμη που χρησιμοποιεί τους νόμους της Φυσικής για να μελετήσει την δομή της, αλλά και να εξηγήσει μία σειρά από φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στην ατμόσφαιρα, τον εγγύς διαστημικό χώρο και το εσωτερικό και την ατμόσφαιρα ουρανίων σωμάτων. Ως γενικός όρος, περιλαμβάνει τα τρία βασικά της αντικείμενα, που είναι η Φυσική εσωτερικού της Γης, η Σεισμολογία και η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική αποτελεί τον ειδικό κλάδο, όπου με την χρήση οργάνων, καταγράφονται μετρήσεις που σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες γεωλογικών ή ανθρωπογενών υπόγειων δομών, με αποτέλεσμα την απεικόνιση της κατανομής των τελευταίων, και τελικά, την μελέτη της δομής του υπεδάφους. Οι μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, που γενικά διακρίνονται στις σεισμικές, μαγνητικές, βαρυτικές, ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές και ραδιομετρικές, αξιοποιούνται, πέραν από την μελέτη της δομής του υπεδάφους, στον εντοπισμό συγκεκριμένων δομών και στόχων που έχουν ιδιαίτερη αξία, οικονομική ή άλλη, για τον άνθρωπο. Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική περιέχει εγγενώς τη συλλογή ενόργανων παρατηρήσεων φυσικών ή τεχνητών πεδίων, με σκοπό τη διάγνωση ανώμαλων συμπεριφορών, οι οποίες σχετίζονται με διαφοροποιήσεις φυσικών ιδιοτήτων στο εσωτερικό της Γης. Οι τελευταίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη διαφόρων προβλημάτων (π.χ. περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, μεταλλευτικών κ.τ.λ.). Όμως, πρέπει να υποστούν, κατά περίπτωση, επεξεργασία με εξειδικευμένους αλγορίθμους καθώς και να ερμηνευτούν. Για το λόγο αυτό, η έρευνα σχετικά με τους αλγορίθμους επεξεργασίας / ερμηνείας γεωφυσικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο τμήμα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής Συνηθέστερα αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής αποτελούν, ο εντοπισμός και η προστασία του υπόγειου νερού, ο εντοπισμός υπόγειων ενεργειακών αποθεμάτων και ορυκτών πρώτων υλών, η συμβολή στην γεωτεχνική έρευνα, η συμβολή στην περιβαλλοντική έρευνα συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών διαχρονικής παρακολούθησης των γεωφυσικών ιδιοτήτων, και τέλος, ο εντοπισμός και χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιολογικών δομών, αλλά και η διασκόπηση του εσωτερικού δομών (κτιρίων, υποδομών κ.α.) με μεθόδους Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική συνιστά μια αναγνωρισμένη επαγγελματική ειδικότητα.»
Discipline: Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION
Department: GEOLOGY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει τόσο τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας, όσο και τους τουριστικούς προορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η θέση αφορά τις στρατηγικές που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μέσω της προσαρμογής των χαρακτηριστικών του μείγματος μάρκετινγκ στην τουριστική βιομηχανία. Στα πλαίσια της ανωτέρω οριοθέτησης περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ των τουριστικών υπηρεσιών (προωθητικές δράσεις, ανθρώπινο δυναμικό, κανάλια διανομής, τιμολόγηση, περιβάλλον, προϊόν και διαδικασίες παραγωγής). Επιπλέον, στη θεματική περιοχή περιλαμβάνεται και η συμπεριφορά των καταναλωτών - επισκεπτών στο πλαίσιο διερεύνησης της συμπεριφοράς τους ως αποτέλεσμα αλλαγών στα χαρακτηριστικά του μείγματος μάρκετινγκ. Με βάση τα παραπάνω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση ή-και ένας προορισμός μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία μέσα από στοχευμένες πρακτικές και δράσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά του μείγματος μάρκετινγκ των υπηρεσιών στους (δυνητικούς και υφιστάμενους) καταναλωτές - πελάτες τους.
Discipline: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Institution: HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITY
School: BUSINESS ADMINISTRATION AND ECONOMICS
Department: BUSINESS AND TOURISM ADMINISTRATION
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-25
Submission End Date: 2022-08-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1714/18.7.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 17529/11.4.2022
Discipline: Σύγχρονη Οικοδομική Τεχνολογία στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
Institution: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
School: ARCHITECTURE
Department: ARCHITECTURE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-23
Submission End Date: 2022-09-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 74187/2-6-2022 (κενή θέση).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το «Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο» συνιστά πλήρη κλάδο της επιστήμης του δικαίου, με εύρος μιας τουλάχιστον αναγνωρισμένης ειδικότητας, και αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης. Καλύπτει αφενός το Φορολογικό Δίκαιο και αφετέρου το Δημοσιολογιστικό Δίκαιο, που αμφότερα περιλαμβάνονται στο ευρύτερο αντικείμενο του Δημοσιονομικού Δικαίου. Ειδικότερα το Φορολογικό Δίκαιο ασχολείται με τις συνταγματικές αρχές που διέπουν την επιβολή και είσπραξη του φόρου, το φορολογικό σύστημα και τη φορολογική διαδικασία, ενώ πλέον επεκτείνεται και στο ενωσιακό και διεθνές φορολογικό δίκαιο. Ακολούθως, το Δημοσιολογιστικό Δίκαιο περιλαμβάνει το Δίκαιο του κρατικού προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το δίκαιο που διέπει τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό διδάσκεται και η σύσταση και λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Discipline: Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: LAW
Department: LAW
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-20
Submission End Date: 2022-09-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 57922/29-3-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Οδοντοφατνιακή Χειρουργική περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία που έχουν σχέση με την τοπική αναισθησία, την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, τις πρώτες βοήθειες, τις ενδοστοματικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η Χειρουργική Εμφυτευματολογία περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία των βασικών αρχών της χειρουργικής τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων και τις βασικές αρχές οστεογένεσης. Η Ακτινολογία Στόματος περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της βασικής οδοντιατρικής ακτινολογίας, τις τεχνικές λήψης ενδοστοματικών και εξωστοματικών ακτινογραφιών, την ψηφιακή απεικόνιση, τους κινδύνους από την ακτινοβολία, την ακτινοπροστασία και την ακτινοδιαγνωστική των διαφόρων παθήσεων του στοματογναθικού συστήματος.
Discipline: Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Ακτινολογία
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: HEALTH SCIENCES
Department: DENTISTRY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα κλινικά σημεία, τα συμπτώματα, τις διαγνωστικές μεθόδους, την αιτιοπαθογένεια των οφθαλμικών νοσημάτων καθώς και τη συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία αυτών. Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, συμπληρωματικό ηλεκτρονικό υλικό στο eclass, παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων και υποχρεωτική κλινική άσκηση. Στις διαλέξεις περιλαμβάνονται κλινικά περιστατικά καθώς και χειρουργικά βίντεο για καλύτερη εμπέδωση της γνώσης. Η κλινική άσκηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εξέταση των ασθενών, τη διδασκαλία του τρόπου διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών καθώς και την επίδειξη θεραπευτικών μεθόδων. Η θέση αυτή απαιτεί σημαντική και μακρόχρονη κλινική εμπειρία στο φάσμα της Οφθαλμολογίας κυρίως σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο καθώς και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η θέση επίσης απαιτεί σημαντικό και συνεχόμενο ερευνητικό έργο πάνω στο αντικείμενο της Οφθαλμολογίας καθώς και ικανή διοικητική εμπειρία.
Discipline: Οφθαλμολογία
Institution: UNIVERSITY OF THESSALY
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη
Discipline: Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη
Institution: SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION
School: SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION
Department: GENERAL DEPTARTMENT OF EDUCATION 
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙ 3ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙ 3ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Discipline: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
Institution: NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS - NOA
School:
Department: INSTITUTE FOR ASTRONOMY, ASTROPHYSICS, SPACE APPLICATIONS AND REMOTE SENSING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-27
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Κοινωνική Ψυχολογία - ποιοτικές προσεγγίσεις
Discipline: Κοινωνική Ψυχολογία - ποιοτικές προσεγγίσεις
Institution: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
School: EDUCATIONAL SCIENCE
Department: EARLY CHILDHOOD EDUCATION
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-05
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Discipline: Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Institution: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Ψυχολογία - Νευροψυχολογία Ψυχιατρικών Νοσημάτων
Discipline: Ψυχολογία - Νευροψυχολογία Ψυχιατρικών Νοσημάτων
Institution: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-05
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής /Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62903/15-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Ροή σε κλειστούς αγωγούς (σωλήνες) και δίκτυα. Υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου παροχής και πίεσης. Αντλίες και αντλιοστάσια. Σχεδιασμός και ανάλυση αγωγών μεταφοράς και δικτύων. Ροή σε ανοικτούς αγωγούς, υδατορεύματα, ποταμούς και οχετούς. Ομοιόμορφη ροή, βαθμιαία και απότομα μεταβαλλόμενη ροή. Υπερχειλιστές και θυροφράγματα. Σχεδιασμός και ανάλυση ανοικτών αγωγών. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ροής σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς με εμπειρικές, πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους.
Discipline: Υδραυλική
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: ENGINEERING
Department: CIVIL ENGINEERING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Οφθαλμολογία
Discipline: Οφθαλμολογία
Institution: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Κύριος Ερευνητής/Αρχιτεκτονική Δικτύων & Διεπαφών Διασύνδεσης Υψηλής Ταχύτητας και Χαμηλής Καθυστέρησης
Description: Μία κενή θέση(από παραίτηση) Ερευνητή Β' με Γνωστικό Αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Δικτύων & Διεπαφών Διασύνδεσης Υψηλής Ταχύτητας και Χαμηλής Καθυστέρησης»
Discipline: «Αρχιτεκτονική Δικτύων & Διεπαφών Διασύνδεσης Υψηλής Ταχύτητας και Χαμηλής Καθυστέρησης»
Institution: FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY-HELLAS (FORTH)
School:
Department: INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE (ICS)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-08
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ανάπτυξη και δομικός χαρακτηρισμός πολυμερικών υβριδικών και νανοδομημένων υλικών με χρήση δυναμικών τεχνικών καθώς και in situ μεθόδων σκέδασης νετρονίων" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Discipline: Ανάπτυξη και δομικός χαρακτηρισμός πολυμερικών υβριδικών και νανοδομημένων υλικών με χρήση δυναμικών τεχνικών καθώς και in situ μεθόδων σκέδασης νετρονίων.
Institution: NATIONAL CENTRE OF SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS"
School:
Department: NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, αφορά σε ειδικότητα φυσικοθεραπευτή του οποίου το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο να σχετίζεται με τη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση της αιτιοπαθογένιας των αθλητικών κακώσεων. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο της προκυρησσόμενης θέσης πραγματεύεται τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τεκμηριωμένης αξιολόγησης των αιτιολογικών παραγόντων πρόκλησης αθλητικών κακώσεων, με χρήση έγκυρων τεχνικών και μεθόδων υποκειμενικής και αντικειμενικής αξιολόγησης τους, με απώτερο στόχο την πρόληψη εξειδικευμένων αθλητικών κακώσεων.
Discipline: Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση αιτιοπαθογένειας αθλητικών κακώσεων
Institution: UNIVERSITY OF PATRAS
School: HEALTH REHABILITATIΟN SCIENCES
Department: PHYSIOTHERAPY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-29
Submission End Date: 2022-09-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής . Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι και Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙΙ τα οποία, ως μαθήματα υποδομής, βρίσκονται στον γνωσιολογικό πυρήνα του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Εξετάζουν αμφότερα θεωρητικές προσεγγίσεις και συνακόλουθες μεθοδολογικές πρακτικές δημιουργικής διαχείρισης των βασικών αρχών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καθώς και διαδικασίες σχεδιαστικής προσέγγισης της κατοικίας στο σύγχρονο πολιτιστικό, κοινωνικό και τεχνολογικό πλαίσιο.
Discipline: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Σχεδιαστικές προσεγγίσεις της Κατοίκησης»
Institution: UNIVERSITY OF WEST ATTICA
School: APPLIED ARTS AND CULTURE
Department: INTERIOR ARCHITECTURE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη)
Discipline: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν με έμφαση στην αξιολόγηση της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και μάρκετινγκ
Institution: INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY
School: ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
Department: BUSINESS, MARKETING AND TOURISM ADMINISTRATION
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-08-24
Status: Ανοιχτή

Pages