Position announcements

Displaying 1 - 20 out of 198 positions
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νανοηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις». H συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Κατασκευή και χαρακτηρισμός μικροηλεκτρονικών ή νανοηλεκτρονικών διατάξεων. Τεχνολογίες κατασκευής μικροηλεκτρονικών ή νανοηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Οργανικές μικροηλεκτρονικές ή νανο-ηλεκτρονικές διατάξεις. Μοριακές νανο-ηλεκτρονικές διατάξεις. Κατασκευή και χαρακτηρισμός αισθητήρων. Λεπτά υμένια και δισδιάστατα (2D) υλικά για νανοηλεκτρονικές διατάξεις. Ηλεκτρικός και φυσικός χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων και 2D υλικών (αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί). Κατασκευή και χαρακτηρισμός νανο-αγωγών και νανο-σωληνιδίων (nanotubes) καθώς και νανοηλεκτρονικές διατάξεις κβαντικών στιγμών (quantum dots)».
Discipline: Νανοηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις
Institution: DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE
School: ENGINEERING
Department: ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-11-03
Submission End Date: 2023-01-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 10029/3-10-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει: Την παραδοσιακή γεωμετρική προσέγγιση της Οδοποιίας στηριζόμενη στις βασικές αρχές σχεδιασμού οδικών έργων, σε αστικό και υπεραστικό δίκτυο, σε ισόπεδες διασταυρώσεις και κυκλικούς κόμβους. Τον έλεγχο οδικής ασφάλειας. Τη σύγχρονη αντίληψη του σχεδιασμού των οδικών έργων βασιζόμενη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και στις προκλήσεις που η ψηφιακή τεχνολογία επιβάλει.
Discipline: Οδοποιία: Χαράξεις- Οδός και Περιβάλλον
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: ENGINEERING
Department: CIVIL ENGINEERING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-11-29
Submission End Date: 2023-01-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 90189/27-7-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η «Θεωρία της λογοτεχνίας» είναι ένα διακριτό και ευκρινώς περιγραμμισμένο γνωστικό πεδίο που εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή των επιστημών της λογοτεχνίας (Literaturwissenschaften) ή, αλλιώς, όπως έχει πολιτογραφηθεί ο όρος στα καθ’ ημάς, στη Γραμματολογία. Η Γραμματολογία, σύμφωνα με έναν αρκετά περιεκτικό ορισμό της «είναι η επιστήμη που εξετάζει γενικότερα τα γραπτά μνημεία (=γραμματεία) και ειδικότερα τα έντεχνα, αισθητικά φορτισμένα και αξιολογημένα γραπτά μνημεία (=λογοτεχνία) μιας ή περισσοτέρων εθνικών και γλωσσικών κοινοτήτων ή όλου του κόσμου, αναλυτικά και συνθετικά, στατικά και δυναμικά, το καθένα χωριστά ή στις μεταξύ τους σχέσεις, σε ομάδες και είδη ή στο σύνολό τους, σ’ εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, στην ιστορική τους εξέλιξη (διαχρονικά) ή στις τυποποιημένες τους μορφές (συγχρονικά), με στόχο της τη διαπίστωση και τη διατύπωση των νόμων που καθορίζουν την παραγωγή, τη δομή, τη λειτουργία και την επίδρασή τους στην ανθρώπινη κοινωνία». Στον δυναμικά και εξελικτικά υπάρχοντα καταμερισμό επιστημονικής εργασίας των ημερών μας η «Θεωρία της λογοτεχνίας», πάντα σε συνάφεια και με τις αναγκαίες επιστημολογικές συνάψεις με άλλες περισσότερο ή λιγότερο όμορες προς αυτήν επιστημονικές «πειθαρχίες», τόσο στο πλαίσιο της Γραμματολογίας (Ιστορία της λογοτεχνίας, Αφηγηματολογία, Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, Φιλολογία, κ.ά.) όσο και των άλλων ανθρωπιστικών επιστημών (Γλωσσολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Σημειολογία κ.ο.κ.) έχει ένα ευρύ φάσμα στοχεύσεων και επιδιώξεων. Ανάμεσα σε πολλά άλλα: - Να λειτουργεί με έναν μεταγνωστικό/διασυνδετικό/διεπιστημονικό τρόπο στο σύνολο των επιμέρους υποπεδίων των σπουδών της λογοτεχνίας και των άλλων «εξωχώριων» γνωστικών κλάδων. - Να δημιουργεί και να σμιλεύει εκείνα τα αναγκαία εργαλεία/έννοιες/όρους/μεθόδους που θα συντελούν σε μια λυσιτελέστερη και σφαιρικότερη προσέγγιση του λογοτεχνικού φαινομένου. - Να αναδεικνύει μέσα από ποικίλους τρόπους τη βαθύτατη ιστορικότητα που συνέχει τα προϊόντα του ανθρώπινου λόγου και θυμικού, συλλαμβάνοντας τη λογοτεχνία ως αυτό που κατά γενικήν ομολογία είναι. Τουτέστιν, ως μια ιστορικά μεταβλητή και μεταβαλλόμενη κοινωνική πολιτισμική πρακτική. - Να διερευνά τις σχέσεις αυτής της πολιτισμικής πρακτικής με άλλες πρακτικές και εκφάνσεις τής ιστορικά προσδιοριζόμενης ανθρώπινης συνθήκης στη διαχρονία και στη συγχρονία της. - Να βοηθάει, στο μέτρο που της αναλογεί, στην αποτελεσματικότερη και ευδοκιμότερη διάχυση/εμβάθυνση της λογοτεχνικής εκπαίδευσης στο σχολείο και στην κοινωνία.»
Discipline: Θεωρία της Λογοτεχνίας
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: EDUCATION
Department: PRIMARY EDUCATION
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-10-27
Submission End Date: 2022-12-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο πραγματεύεται θεωρία και εφαρμογές μερικών διαφορικών εξισώσεων και δυναμικών συστημάτων διακριτού ή/και συνεχούς χρόνου. Πρόκειται για αντικείμενα που ευρύτερα συνιστούν την έρευνα στις διαφορικές εξισώσεις τόσο από κλασική θεώρηση όσο και στη μορφή των μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων. Ενδεικτικά προβλήματα είναι τα προβλήματα ύπαρξης και μοναδικότητας λύσης, τα προβλήματα ύπαρξης ολικών ελκυστών και τα προβλήματα ενεργειακής απόσβεσης.
Discipline: «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις – Δυναμικά Συστήματα»
Institution: UNIVERSITY OF WEST ATTICA
School: ENGINEERING
Department: MECHANICAL ENGINEERING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-10-11
Submission End Date: 2022-12-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα Θηλαστικών» περιλαμβάνει (α) τη μελέτη της παρουσίας και κατανομής, και τη βιοπαρακολούθηση των θηλαστικών, καθώς και τη διαχείριση αυτών, με έμφαση στα σπάνια, στα απειλούμενα και στα ιδιαιτέρως δύσκολα στον εντοπισμό είδη, (β) τη μελέτη της φυλογεωγραφίας και των ειδογενετικών διεργασιών που καταγράφονται στα θηλαστικά, αξιοποιώντας διάφορες προσεγγίσεις, (γ) τη χρήση κυτταρογενετικών τεχνικών για τη μελέτη της χρωμοσωματικής εξέλιξης σε είδη που χαρακτηρίζονται από έντονη χρωμοσωματική ποικιλότητα, των μηχανισμών που την προκαλούν και των πιθανών ειδογενετικών επιπτώσεων σε αυτά. Η συγκεκριμένη θέση περιλαμβάνει ένα ευρύ, σαφές και αυτοτελές γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Βιολογίας Ζώων, με γενική επιστημονική αναγνώριση, καλύπτοντας ένα σημαντικό φάσμα μελέτης των θηλαστικών και ανταποκρίνεται στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα Βιολογίας Ζώων και του Τμήματος Βιολογίας, καθώς καλύπτει σημαντικό εύρος και ύλη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα Βιολογίας Ζώων, στο πλαίσιο της μελέτης της βιοποικιλότητας και της φυλογένεσης των θηλαστικών. Συγκεκριμένα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων (1) Βιολογία Ζώων ΙΙ: Δευτεροστόμια, (2) Πανίδα της Ελλάδας, (3) Βιοποικιλότητα και Βιολογία Διατήρησης του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας και του μαθήματος (4) Στοιχεία Ζωολογίας και Βοτανικής του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας, καθώς και των μαθημάτων (5) Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοτόπων και (6) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας.
Discipline: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ
Institution: UNIVERSITY OF PATRAS
School: SCIENCES
Department: BIOLOGY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-10-11
Submission End Date: 2022-12-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: KΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο "Φυτά Μεγάλης Καλλιέργεια" ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στα πεδία της μελέτης αβιοτικων παραγόντων/ περιβάλλοντος και τεχνικών/πρακτικών (όπως λίπανση, άρδευση, συγκομιδή κ.α.) που επηρεάζουν την ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα προϊόντων των σιτηρών, των ψυχανθών, των κλωστικών, της βιομηχανικής τομάτας, της πατάτας, των ζαχαρότευτλων, του καπνού, του ηλίανθου και των λοιπών βιομηχανικών φυτών, των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και κτηνοτροφικών φυτών.
Discipline: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
Institution: UNIVERSITY OF PELOPONNESE
School: AGRICULTURE AND FOOD
Department: AGRICULTURE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή
Description: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Συστήματα». H συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαφορετικών πτυχών τους: απόδοση εκτέλεσης, ενεργειακή αποδοτικότητα, αξιόπιστη λειτουργία. Αρχιτεκτονική και οργάνωση υπολογιστών, υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, παράλληλα συστήματα, επιταχυντές με παραλληλία στα δεδομένα, δίκτυα διασύνδεσης, σχεδίαση μικροεπεξεργαστών, συστήματα επαναδιατασσόμενης λογικής, πολυπύρηνα συστήματα, πολυνηματικοί επεξεργαστές, επεξεργαστές γραφικών, ιεραρχία μνήμης, δίκτυα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, διεπαφή υλικού και λογισμικού, προγραμματισμός συστημάτων, επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων, υπολογιστική νέφους, υπολογισμός μέσα στις μνήμες, εικονικός διαμοιρασμός πόρων».
Discipline: Ψηφιακά Συστήματα
Institution: DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE
School: ENGINEERING
Department: ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-10-27
Submission End Date: 2022-12-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Προϊόντων και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων» περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της Μικροβιολογίας Τροφίμων καθώς και ειδικότερα θέματα όπως τη χρήση μικροοργανισμών για την παραγωγή τροφίμων ζύμωσης και την μελέτη αυτών, την εφαρμογή εναρκτήριων καλλιεργειών για παραγωγή τροφίμων ζύμωσης και τις ιδιότητες αυτών, τους μικροοργανισμούς αλλοίωσης των τροφίμων, τους παθογόνους μικροοργανισμούς που συνδέονται με τα τρόφιμα, την εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας για την μελέτη των μικροοργανισμών που σχετίζονται με τα τρόφιμα κ.ά. Επίσης το γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνει και τη μελέτη μικροοργανισμών που σχετίζονται με τα παραπροϊόντα παραγωγής τροφίμων και την επεξεργασία αυτών.
Discipline: Μικροβιολογία Προϊόντων και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων
Institution: UNIVERSITY OF PELOPONNESE
School: AGRICULTURE AND FOOD
Department: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας
Description: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας - Κύριος Ερευνητής
Discipline: Εξελικτική γονιδιωματική ιχθύων, με έμφαση στη βιοπληροφορική ανάλυση
Institution: HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH - HCMR
School:
Department: INSTITUTE OF MARINE BIOLOGY, BIOTECHNOLOGY AND AQUACULTURE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-11-21
Submission End Date: 2022-12-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Παράγωγα Προϊόντα και τη Θεωρία Εμπράγματων Δικαιωμάτων Προαίρεσης
Description: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Παράγωγα Προϊόντα και τη Θεωρία Εμπράγματων Δικαιωμάτων Προαίρεσης"
Discipline: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Παράγωγα Προϊόντα και τη Θεωρία Εμπράγματων Δικαιωμάτων Προαίρεσης
Institution: ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
School: BUSINESS ADMINISTRATION
Department: ACCOUNTING AND FINANCE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-01
Submission End Date: 2023-02-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ"
Discipline: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Institution: HELLENIC OPEN UNIVERSITY
School: SOCIAL SCIENCIES
Department: SOCIAL SCIENCIES
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-10-14
Submission End Date: 2022-12-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2521/6.10.2022 τ.Γ’ και ΦΕΚ διόρθωσης σφάλματος 2857/15.11.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 37902/25.8.2022
Discipline: Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Ηλεκτρικές, Οπτικές Ιδιότητες
Institution: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
School: APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCE
Department: APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-11-30
Submission End Date: 2023-01-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστικά Νέφη
Discipline: Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστικά Νέφη
Institution: UNIVERSITY OF PELOPONNESE
School: ECONOMICS AND TECHNOLOGY
Department: DIGITAL SYSTEMS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Ισλάμ
Discipline: Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Ισλάμ
Institution: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
School: ECONOMICS & POLITICAL SCIENCES
Department: TURKISH AND MODERN ASIAN STUDIES
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-10-12
Submission End Date: 2022-12-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής
Description: Φυσική Κτηρίων
Discipline: Φυσική Κτηρίων
Institution: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
School: SCIENCES
Department: PHYSICS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-11-16
Submission End Date: 2023-01-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Description: Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Παθολογία"
Discipline: Παθολογία
Institution: UNIVERSITY OF CRETE
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-01
Submission End Date: 2023-02-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Description: Οικονομική ανάλυση της δασικής παραγωγής, των δασικών εκμεταλλεύσεων και του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών, καθώς και διερεύνηση των δυνατοτήτων της δασοπονίας στη βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία. Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: η περιβαλλοντική πολιτική, οι κοινωνικοοικονομικές και οικολογικές στρατηγικές, η δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία, η αποτίμηση της αξίας των δασικών πόρων, η παραγωγή βιοενέργειας από δασικά προϊόντα, η εκτίμηση του διαθέσιμου δυναμικού των δασικών οικοσυστημάτων, οι κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις των αλλαγών χρήσεων γης στη μεταβολή του τοπίου και η αειφορική απόληψη δασικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Discipline: Δασική Οικονομική - Οικονομική Περιβάλλοντος
Institution: HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION - "DEMETER"
School:
Department: INSTITUTE OF SOIL RESEARCH INSTITUTE OF MEDITERRANEAN FOREST ECOSYSTEMS AND FOREST PRODUCTS TECHNOLOGY (ILISSIA ATTICA)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-11-25
Submission End Date: 2023-01-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική»
Discipline: Αγροτική Οικονομική
Institution: UNIVERSITY OF IOANNINA
School: ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION SCIENCES
Department: ECONOMICS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-11-26
Submission End Date: 2023-01-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λογισμικού για Συστήματα Υψηλής Επίδοσης» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Tο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λογισμικού για Συστήματα Υψηλής Επίδοσης» καλύπτει τεχνολογίες στα επίπεδα του λογισμικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη υψηλής επίδοσης και ενεργειακής αποδοτικότητας σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές και κλίμακες συστημάτων, από το επίπεδο του υπολογιστικού κόμβου έως το επίπεδο υπολογιστικών υποδομών μεγάλης κλίμακας.
Discipline: Τεχνολογίες Λογισμικού για Συστήματα Υψηλής Επίδοσης
Institution: UNIVERSITY OF THESSALY
School: ENGINEERING
Department: ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-10-19
Submission End Date: 2022-12-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 92249/26-8-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Η Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής η οποία καλύπτει τη διάγνωση και αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος παθήσεων της νεογνικής, βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, όπως: ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των κυτταρικών σειρών του αίματος, διαταραχές της αιμόστασης, αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκοι.
Discipline: Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-11-01
Submission End Date: 2023-01-02
Status: Ανοιχτή

Pages