Position announcements

Displaying 1 - 20 out of 157 positions
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το αντικείμενo σχετίζεται με τις σύγχρονες τάσεις της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας που εστιάζεται σε ζητήματα πολυγραμματισμών, πολυτροπικότητας, πολυγλωσσίας και διαγλωσσικότητας. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση συνιστά βασικό μηχανισμό (ανα)παραγωγής ανισοτήτων, ιδεολογημάτων και στερεοτύπων, οι σχετικές έρευνες έχουν εμπλουτίσει τα εργαλεία για τη γλωσσική εκπαίδευση και τον γραμματισμό στο πλαίσιο της σύγχρονης πολυπολιτισμικής σχολικής πραγματικότητας. Επιπλέον, αν και έχουν ιδιαιτέρως αναπτυχθεί στους κόλπους του πολυγλωσσικού γραμματισμού, έχουν επεκτείνει την εμβέλειά τους στο σύνολο της γλωσσικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στοχεύουν στη διεύρυνση των (δια)γλωσσικών πόρων των μαθητών/τριών, την εξοικείωσή τους με γλωσσικές ποικιλίες και κειμενικά είδη και την ανάπτυξη κριτικού πολυτροπικού γραμματισμού. Επιπλέον, το αντικείμενο της θέσης αυτής προτάσσει τη μελέτη του κοινωνιογλωσσολογικού προφίλ και των εκπαιδευτικών αναγκών, ιδιαίτερα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων με προσφυγική ή και μεταναστευτική εμπειρία, μέσω της εφαρμογής κριτικών μεθοδολογιών αναστοχαστικού και εθνογραφικού προσανατολισμού (γλωσσική εθνογραφία). Οι μεθοδολογίες αυτές στηρίζονται σε σύγχρονες προσεγγίσεις (όπως η διαγλωσσικότητα στη δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση) και ευνοούν τον (ανα)σχεδιασμό μιας ευρύτερα νοούμενης (δια)γλωσσικής εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ενός ουσιαστικού συμπεριληπτικού σχολείου.
Discipline: Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης
Institution: UNIVERSITY OF PATRAS
School: HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Department: EDUCATIONAL SCIENCES AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-05
Submission End Date: 2020-11-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη Θέσης Εξέλιξης
Discipline: Αρχιτεκτονική Τοπίου - Καλλωπιστικά Φυτά
Institution: AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS
School: CROP SCIENCES
Department: CROP SCIENCE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-23
Submission End Date: 2020-11-23
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο που αναφέρεται στις θεωρητικές προσεγγίσεις και στην πρακτική τεκμηρίωση της διαπολιτισμικότητας και της ετερότητας με συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, την εκπαίδευση. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καθίσταται κρίσιμο για την προετοιμασία μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν, συναισθηματικά, πρακτικά και με επιτυχία, ως εκπαιδευόμενοι, εργαζόμενοι και πολίτες, σε ταχέως μεταβαλλόμενες και διαφοροποιημένες κοινότητες και σχολικά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της ταυτότητας και της διαφορετικότητας των μαθητών ως πηγή γνώσης, με δυνατότητες μετασχηματισμού και συνεργατικής διαπολιτισμικής μάθησης. Η επιτυχής διαπολιτισμικότητα (το αποτέλεσμα / στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης) προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα και προκύπτει από διαπολιτισμικές ανταλλαγές και διαπολιτισμικό αναστοχαστικό διάλογο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Βασίζεται σε δυναμικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ πολιτισμικών ομάδων (με την ευρεία έννοια) και ατόμων, στην καλλιέργεια διαφοροποιημένων πολιτισμικών εκφράσεων, στην αποτελεσματική και ισότιμη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην αμοιβαία και ισότιμη διαπολιτισμική μάθηση. Η διαπολιτισμικότητα είναι το προϊόν της αποτελεσματικής διαπολιτισμικής μάθησης που διαπερνά όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού συστήματος (εκπαιδευτική πολιτική, προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό, [διαφοροποιημένη και κατάλληλη] παιδαγωγική μεθοδολογία και αξιολόγηση, αναστοχαστική και διαπολιτισμική μάθηση, συνεκτικές μαθησιακές κοινότητες και επαγγελματική προετοιμασία μελλοντικών εκπαιδευτικών στην διαπολιτισμική μάθηση, τις θεωρίες και τις πρακτικές). Η διαπολιτισμικότητα εμπεδώνεται μέσα από βασικές αρχές όπως ο σεβασμός και η συμπερίληψη της πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά και η αναγνώριση της διαφορετικότητας του μαθητή και του δικαιώματος όλων, χωρίς εξαίρεση, στην πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Η απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων επιτρέπει τον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία με άλλα άτομα από τις ίδιες ή άλλες εθνοτικές ομάδες και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς για μια σύγχρονη πολιτειακή ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ετερότητα διαμορφώνει ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο με τη νοηματοδότηση και την ερμηνεία των ορίων διαφόρων πολιτισμικών ή εθνοτικών ομάδων σε διαφορετικά συγκείμενα (π.χ. οικεία ετερότητα, διασπορά, πολυπολιτισμική και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, κτλ.). Η οριοθέτηση του άλλου δεν ακολουθεί την ουσιοκρατική και εθνοκεντρική παράδοση αλλά αναδεικνύει τη διαπερατότητα των πολιτισμικών ορίων και την ανάδειξη νέων διαπολιτισμικών/ενδιάμεσων χώρων μάθησης και ταυτότητας στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Τέλος, η διαπολιτισμικότητα και ετερότητα στην εκπαίδευση είναι ένα εξελισσόμενο αλλά ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο που ωστόσο εμπλουτίζει την εκπαίδευση με έναν ευαίσθητο και συνεργατικό τρόπο προβάλλοντας μια νέα διεπιστημονική και συμπεριληπτική διάσταση. Η διεπιστημονική προσέγγιση προκύπτει από την αξιοποίηση θεωριών από την διαπολιτισμική εκπαίδευση και παιδαγωγική, την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, την εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαιδευτική πολιτική. Οι μέθοδοι επιστημονικής τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν τη συμμετοχική έρευνα δράσης, τον παιδαγωγικό σχεδιασμό διαπολιτισμικών ρεπερτορίων μάθησης με τη χρήση νέων ψηφιακών μέσων, τον αναστοχαστικό διάλογο σε επαγγελματικές κοινότητες πρακτικής, τις (επαγγελματικές) αφηγήσεις ζωής και την εθνογραφική έρευνα».
Discipline: Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση
Institution: UNIVERSITY OF PATRAS
School: HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Department: EDUCATIONAL SCIENCES AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-24
Submission End Date: 2020-09-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΜΙΑ ΘΕΣΗ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ-ΔΕΝΔΡΟΜΕΤΡΙΑ"
Discipline: ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ-ΔΕΝΔΡΟΜΕΤΡΙΑ
Institution: AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS
School: CROP SCIENCES
Department: FORESTRY AND ENVIROMENT MANAGEMENT
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-16
Submission End Date: 2020-11-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 23188/25-5-2020. Αφορά τον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό με έμ-φαση στη περιβαλλοντική διάσταση από την κλίμακα του κτιρίου μέχρι την κλίμακα του αστικού χώρου καθώς και ειδικότερα στη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή ιστορικών τόπων, της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς και το σχεδιασμό εκθέσεων. Ο σχεδιασμός, ως ενιαίο αντικείμενο ανεξαρτήτως κλίμακας, αφορά στην μορφολογική, δομική και κατασκευαστική διευθέ-τηση του χώρου μέσα από την αντίληψη των τοπικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος στο οποίο χωροθετείται.
Discipline: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: ENGINEERING
Department: ARCHITECTURE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-27
Submission End Date: 2020-09-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Description: Βιοχημεία-Ενδοκρινολογία
Discipline: Βιοχημεία-Ενδοκρινολογία
Institution: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-08-05
Submission End Date: 2020-10-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα καλύψει μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών, όπως προγραμματισμός και τέχνη, ψηφιακές τέχνες και εμψύχωση χαρακτήρων, εικονική πραγματικότητα, Άνθρωπος και Μηχανή, video games κα.
Discipline: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Εμψύχωση Χαρακτήρων
Institution: UNIVERSITY OF PELOPONNESE
School: FINE ARTS
Department: PERFORMING AND DIGITAL ARTS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-30
Submission End Date: 2020-09-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Discipline: Γλωσσολογία με έμφαση στην Ψυχογλωσσολογία
Institution: UNIVERSITY OF CRETE
School: PHILOSOPHY
Department: PHILOLOGY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-09
Submission End Date: 2020-11-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Description: Θεραπευτική-Παθολογία-Ογκολογία
Discipline: Θεραπευτική-Παθολογία-Ογκολογία
Institution: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-08-05
Submission End Date: 2020-10-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικό στοιχείο των παραστατικών τεχνών είναι η επιτέλεση, προτείνεται η θέση να επικεντρώνεται σε θεμελιώδη καλλιτεχνικά αντικείμενα, δηλαδή την διαμόρφωση του έργου στο χώρο, συμπεριλαμβανομένης και της σκηνογραφίας. Παράλληλα εστιάζει και σε κοινωνικές εφαρμογές της επιτέλεσης στο χώρο, το οποίο αφορά σε αρκετά μαθήματα του οδηγού σπουδών του τμήματος.
Discipline: Χώρος, Σκηνογραφία και Επιτέλεση: Ιστορία, Καλλιτεχνική Πράξη και Κοινωνικές Εφαρμογές
Institution: UNIVERSITY OF PELOPONNESE
School: FINE ARTS
Department: PERFORMING AND DIGITAL ARTS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-30
Submission End Date: 2020-09-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις και Φυσική Αποκατάσταση Μαθήματα που μπορούν να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχές Νευροαποκατάστασης Θεραπευτική άσκηση σε Χρόνιες Παθήσεις Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης Ηλεκτροφυσικά Μέσα στη φυσικοθεραπεία Αποκατάσταση -Ομάδα Αποκατάστασης Φυσικοθεραπεία διαφόρων συστημάτων
Discipline: Φυσικοθεραπεία- Φυσική Αποκατάσταση
Institution: UNIVERSITY OF PELOPONNESE
School: HEALTH SCIENCES
Department: PHYSIOTHERAPY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-30
Submission End Date: 2020-09-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1126/20.7.2020 τ.Γ’ , Αριθμ.Προκήρυξης 19411/13.5.2020
Discipline: Χαρτογραφία και Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας με έμφαση στη Γεωχωρική Σημασιολογία
Institution: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
School: RURAL AND SURVEYING ENGINEERING
Department: RURAL AND SURVEYING ENGINEERING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-24
Submission End Date: 2020-09-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Institution: ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
School: BUSINESS ADMINISTRATION
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-23
Submission End Date: 2020-09-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25988/18-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθήσεων καθώς και τη Μαιευτική.
Discipline: Μαιευτική - Γυναικολογία
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-18
Submission End Date: 2020-11-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Description: Το αντικείμενο της προκήρυξης εστιάζει στις διαδικασίες διακυβέρνησης και ρύθμισης-σχεδιασμού του χώρου, προτάσσοντας τη σημασία τους στη διαχείριση περιβαλλοντικών αλλαγών, κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών(κλιματική αλλαγή, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασίες, τεχνολογικά ατυχήματα, πολύ-επικινδυνότητες, επιδημίες-πανδημίες, στεγαστικές και άλλες κρίσεις). Έμφαση δίνεται στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία.  Το αντικείμενο εναρμονίζεται με τη διεπιστημονικότητα της Γεωγραφίας και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να αποδεικνύουν με τις σπουδές και το ερευνητικό- δημοσιευμένο έργο τους γνώσεις και εμπειρία στη θεωρία και τις πρακτικές του σχεδιασμού-διακυβέρνησης του χώρου και της διαχείρισης-διακυβέρνησης κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων. Στα ειδικότερα θέματα περιλαμβάνονται: ρεύματα-μεθοδολογίες του χωρικού σχεδιασμού, πολύ-επίπεδα συστήματα διακυβέρνησης του χώρου και των κινδύνων, σχεδιασμός για μετριασμό- προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, σχεδιασμός πρόληψης, έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης περιοχών, χρήσεις γης και διαχείριση εγγείων αποθεμάτων για την πρόληψη κινδύνων, χωρικός και ενεργειακός σχεδιασμός, χωροταξία και διαχείριση υδατικών πόρων, πολιτική γης μετά από καταστροφές, διαχείριση έκτακτων στεγαστικών και επισιτιστικών κρίσεων.
Discipline: Ρύθμιση του χώρου - Διακυβέρνηση και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
Institution: HAROKOPIO UNIVERSITY
School: ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY AND APPLIED ECONOMICS
Department: GEOGRAPHY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-29
Submission End Date: 2020-09-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία
Discipline: Κοινωνική Θεωρία: Κλασσικοί Κοινωνιολόγοι
Institution: PANTEIO UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
School: SOCIAL SCIENCES AND PSYCHOLOGY
Department: SOCIOLOGY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-08
Submission End Date: 2020-10-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκπουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αποκατάσταση βαρέως πασχόντων ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα που νοσηλεύονται σε μονάδες» Ένας βασικός κλάδος της Εργοθεραπείας είναι η αποκατάσταση ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε στεφανιαίες μονάδες και μονάδες εντατικής θεραπείας. Το γνωστικό αντικείμενο ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση σε ασθενείς των μονάδων με σκοπό την ταχύτερη αποκατάστασή τους
Discipline: «Αποκατάσταση βαρέως πασχόντων ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα που νοσηλεύονται σε μονάδες»
Institution: UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA
School: HEALTH SCIENCES
Department: OCCUPATIONAL THERAPY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-08-28
Submission End Date: 2020-10-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, ο οποίος εστιάζει στη μελέτη των γνωστικών αντικειμένων, των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, των διαπραγματεύσεων, της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της ανάπτυξης και αξιολόγησης νέων μοντέλων διοίκησης και στρατηγικής χρήσης νέων τεχνολογιών, καθώς και της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στον Τουρισμό
Discipline: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Institution: UNIVERSITY OF PIRAEUS
School: ECONOMICS, BUSINESS AND INTERNATIONAL STUDIES
Department: TOURISM STUDIES
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-30
Submission End Date: 2020-09-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 23186/25-5-2020. Οι Αναπαραστάσεις του Χώρου καθορίζονται: (α) από τη θεωρία στην οποία βασίζονται (Ευκλείδεια Γεωμετρία, Παραστατική Γεωμετρία, Καρτεσιανή Γεωμετρία, Τοπο-λογία), (β) τα χαρακτηριστικά του νοήματος το οποίο μεταδίδουν (συμβολικό νόημα, αφήγηση, μορφή, δομή, υλικότητα, κατασκευή), (γ) από τις τεχνικές με τις οποί-ες δημιουργούνται (ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο, ψηφιακές τεχνικές). Η σημασία τους για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό προσδιορίζεται από τη σχέση τους με συγκεκριμένες σχεδιαστικές διεργασίες που αναπτύσσονται κατά τον σχεδιασμό και αφορούν στη σύλληψη, στην επεξεργασία, στην εξέλιξη και στην παρουσίαση του αντικειμένου του σχεδιασμού. Η διερεύνηση αυτής της σχέσης προϋποθέτει ευρεία και βαθιά γνώση της συνθετικής διαδικασίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και εμπειρία στη διεκπεραίωση σύνθετων αρχιτεκτονικών μελετών.
Discipline: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αναπαραστάσεις του Χώρου
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: ENGINEERING
Department: ARCHITECTURE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-07-27
Submission End Date: 2020-09-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Ακτινολογία (Αγγλοσαξωνικός όρος “Radiology”) αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση νοσημάτων μέσω της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος. Επιπλέον προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στους ασθενείς. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών για την μορφολογική και λειτουργική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος όπως τις κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις, την ψηφιακή αγγειογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Discipline: Ακτινολογία
Institution: UNIVERSITY OF THESSALY
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-09-09
Submission End Date: 2020-11-09
Status: Ανοιχτή

Pages