Position announcements

Displaying 121 - 140 out of 188 positions
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 64225/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών» αφορά στη μελέτη των απαιτούμενων μαθηματικών τεχνικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των οικονομολόγων για διερεύνηση των ποσοτικά εκφράσιμων οικονομικών ιδεών και για την παρουσίασή τους με τα κατάλληλα μαθηματικά υποδείγματα.
Discipline: Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: ECONOMIC AND POLITICAL SCIENCES
Department: ECONOMICS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Δερματοκοσμητολογίας» περιλαμβάνει την ανάπτυξη, τον ποιοτικό έλεγχο, τη μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων των βιοδραστικών ουσιών που ενσωματώνονται σε τελικές καλλυντικές συνθέσεις, τη μελέτη σταθερότητας, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων.
Discipline: «Δερματοκοσμητολογία»
Institution: UNIVERSITY OF WEST ATTICA
School: HEALTH AND MEDICAL CARE SCIENCES
Department: BIOMEDICAL SCIENCES
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 60760/7-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ένα εύρος πεδίων και τομέων επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Αυτά μπορούν να κωδικοποιηθούν στη θεωρία της συνθετικής πρακτικής, την αρχιτεκτονική σύνθεση, τον αστικό σχεδιασμό, τη διαχρονική έρευνα και μελέτη έργων με στόχο την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού, τη σχέση της αρχιτεκτονικής με τις επιστήμες του ανθρώπου και τη φιλοσοφία, καθώς και τη διεπιστημονική θεώρηση και κριτική προσέγγιση του σχεδιασμού μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεών του στις τέχνες και στον λόγο. Το κύριο μέρος του διδακτικού έργου απαιτεί τη συμμετοχή στα μαθήματα θεωρίας και στα εργαστήρια σχεδιασμού του Τμήματος.
Discipline: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και διεπιστημονικές προσεγγίσεις του χώρου και της αρχιτεκτονικής
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: ENGINEERING
Department: ARCHITECTURE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Τα Ενσωματωμένα Συστήματα αποτελούν ένα ώριμο και αναπτυγμένο πεδίο που συνδυάζει υλικό (hardware) και λογισμικό (software) υπολογιστικών μικροσυστημάτων για πληθώρα εφαρμογών, τα οποία συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται μεγάλου όγκου δεδομένα διαφόρων τύπων. Για την εξαγωγή και περαιτέρω αξιοποίηση της χρήσιμης μόνο πληροφορίας και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από το ψηφιακό σύστημα πρέπει να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα μηχανικής μάθησης. Η τομή και η σύζευξη των δύο αυτών πεδίων στην οποία εστιάζει το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και αποτελεί χώρο στον οποίο αναμένεται εξέλιξη στη γνώση και την τεχνολογία στο άμεσο μέλλον.
Discipline: «Μηχανική Μάθηση με εφαρμογές σε Ενσωματωμένα Συστήματα»
Institution: UNIVERSITY OF WEST ATTICA
School: ENGINEERING
Department: ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 74192/2-6-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Λατινική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και την μελέτη των έργων που συγκροτούν την Λατινική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του Ρωμαϊκού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι η Παλαιογραφία και η Επιγραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των λατινικών κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες.
Discipline: Λατινική Φιλολογία
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: PHILOSOPHY
Department: PHILOLOGY
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 59808/5-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η μελέτη φυσικών ιδιοτήτων των διαφόρων φάσεων της συμπυκνωμένης ύλης με χρήση οπτικών τεχνικών φασματοσκοπίας, όπως Φασματοσκοπία Raman, Φωταύγειας, Φασματοσκοπίες Απορρόφησης στο ορατό, υπέρυθρο, υπεριώδες, μη γραμμικές οπτικές φασματοσκοπίες, κ.α..».
Discipline: Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: ENGINEERING
Department: CHEMICAL ENGINEERING
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63977/20-4-2022. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο αφορά τον συνδυασμό της επιστημονικής έρευνας και της μουσικής πράξης, οι οποίες εδράζονται στα πεδία της ιστορικής μουσικολογίας και της ερμηνείας της φωνητικής μουσικής αντίστοιχα, περιλαμβάνοντας τους τομείς της όπερας, του μουσικού θεάτρου (παλαιότερου και νεότερου, δημοφιλούς και πειραματικού) και γενικότερα των αναπαραστατικών τεχνών που σχετίζονται άμεσα με τη μουσική. Στα ζητούμενα του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνονται αφενός η μουσική ερμηνεία των φωνητικών ειδών και έργων ρεπερτορίου του 18ου - 20ού αιώνα και αφετέρου οι επιστημονικές μεθοδολογίες έρευνας και διδασκαλίας της φωνητικής μουσικής, συνδυάζοντας τόσο την ιστορική μελέτη των έργων του μουσικού θεάτρου, της όπερας και των συναφών ειδών, όσο και τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης της φωνητικής μουσικής. Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο θα προσφέρει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα σε μουσικολόγους, ερμηνευτές και παιδαγωγούς φωνητικής μουσικής, ενώ θα συνεισφέρει στη διδασκαλία κύριων υποχρεωτικών μαθημάτων και εξειδικευμένων μαθημάτων επιλογής της Ιστορικής Μουσικολογίας, τόσο θεωρητικού όσο και εφαρμοσμένου προσανατολισμού. Συνεπώς, η/ο υποψήφια/ιος θα πρέπει: α) να διαθέτει μια αμιγώς μουσικολογική ακαδημαϊκή κατάρτιση (διδακτορική διατριβή και επιστημονικές δημοσιεύσεις), ώστε να καλύψει επαρκώς σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο γενικούς και ειδικούς τομείς της μουσικής ιστοριογραφίας (τόσο του δυτικοευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού χώρου), και β) να ανταποκρίνεται στον επιδιωκόμενο συνδυασμό ιστορίας και πράξης, έχοντας πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην ερμηνεία του φωνητικού ρεπερτορίου (όπερα, τραγούδι, Lied, ορατόριο, πειραματικό μουσικό θέατρο) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Discipline: Ιστορική Μουσικολογία: Ιστορία και πράξη της φωνητικής μουσικής, 18ος - 20ος αιώνας
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: FINE ARTS
Department: MUSIC STUDIES
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια κενή οργανική (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης στο αντικείμενο «ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής στα 2 τελευταία έτη των σπουδών τους. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την παθολογία των παθήσεων της κεφαλής και του τραχήλου, καθώς και την επεμβατική αντιμετώπισή τους. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για την καλύτερη εμπέδωση, κλινική εξέταση ασθενών καθώς και παρακολούθηση επεμβάσεων στο χειρουργείο. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σε στενή συνέργεια με τα αντικείμενα της Γενικής Χειρουργικής, της Πλαστικής Χειρουργικής, της Νευροχειρουργικής, της Παιδιατρικής και Αναισθησιολογίας με στόχο της ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στην βέλτιστη επιλογή των θεραπευτικών επιλογών.
Discipline: Ωτορινολαρυγγολογία
Institution: UNIVERSITY OF THESSALY
School: HEALTH SCIENCES
Department: MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 60755/7-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την αθλητική προπόνηση της χειροσφαίρισης, με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην χειροσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της χειροσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση (βασική ατομική τεχνική), την τακτική σκέψη (ατομική ομαδική τακτική) που αφορά τα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα, τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού και τις φυσιολογικές παραμέτρους που αφορούν στη φυσική κατάσταση. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Επιπλέον προσεγγίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την χειροσφαίριση και την εξέλιξή της σε διεθνές επίπεδο.
Discipline: Προπονητική της Χειροσφαίρισης
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES
Department: PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων
Discipline: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων
Institution: UNIVERSITY OF PELOPONNESE
School: SOCIAL SCIENCES
Department: POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-05
Submission End Date: 2022-10-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μακροοικονομική
Discipline: Μακροοικονομική
Institution: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
School: ECONOMICS & POLITICAL SCIENCES
Department: ECONOMICS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΞΕΛΙΞΗ
Discipline: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ
Institution: AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS
School: ANIMAL SCIENCES
Department: ANIMAL SCIENCE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63983/20-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη και τεχνολογίες τέχνης στην προσχολική ηλικία» περιλαμβάνει τη μελέτη και ανάπτυξη μορφών και πρακτικών καλλιτεχνικής δημιουργίας, προερχόμενων από τις εικαστικές τέχνες και τις ψηφιακές και νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο της σύνδεσής τους με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Το γνωστικό αντικείμενο διαμορφώνεται με συνιστώσες την καλλιτεχνική δημιουργία σε επίπεδο θεωρίας και πράξης, την αισθητική θεωρία και αγωγή, την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και την υιοθέτηση και αξιοποίηση των ψηφιακών και νέων τεχνολογιών στην καλλιτεχνική δημιουργία σε πλαίσιο τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η διεπιστημονική προσέγγιση των παραπάνω συνιστωσών συγκροτεί αφενός το ερευνητικό πεδίο του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου αφετέρου τη διδακτική του διάσταση που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών, ώστε να κατανοούν τη σύνδεσή τους με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, με σημαντικές εμπειρίες τέχνης για το παιδί, με τις επιστήμες, τον πο- λιτισμό και την καθημερινή ζωή.
Discipline: Τέχνη και τεχνολογίες τέχνης στην προσχολική ηλικία
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: EDUCATION
Department: EARLY CHILDHOOD EDUCATION
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση και σύνθεση συνεργατικών ψηφιακών υπηρεσιών σε έξυπνα επιχειρησιακά οικοσυστήματα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση και σύνθεση συνεργατικών ψηφιακών υπηρεσιών σε έξυπνα επιχειρησιακά οικοσυστήματα» καλύπτει το γνωστικό επιστημονικό πεδίο της σημασιολογικής μοντελοποίησης των υπηρεσιών ιστού. Η μοντελοποίηση των υπηρεσιών ιστού περιλαμβάνει την αναζήτηση, σύνθεση και βελτιστοποίηση αυτών μέσω συνεργατικών μεθόδων για την επιτυχή εκτέλεσή τους σε έξυπνα επιχειρησιακά οικοσυστήματα. Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία: (i) Συνεργατικές υπηρεσίες ιστού, (ii) Μέθοδοι σχεδιασμού ενεργειών (Automated Planning) για τη σύνθεση συνεργατικών υπηρεσιών, (iii) Τυπική περιγραφή συνεργατικών υπηρεσιών με τη χρήση οντολογιών.
Discipline: Βελτιστοποίηση και σύνθεση συνεργατικών ψηφιακών υπηρεσιών σε έξυπνα επιχειρησιακά οικοσυστήματα
Institution: UNIVERSITY OF THESSALY
School: ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
Department: ACCOUNTING AND FINANCE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη διαχείριση των διασυνδεδεμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές, στοχεύοντας στην ενίσχυση της βιωσιμότητας τους, όπως αυτή εκφράζεται από την μεγέθυνση της τομής της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής διάστασής τους. Η βιώσιμη διαχείριση της θαλάσσιας οικονομίας προϋποθέτει την αξιοποίηση, μετάδοση και περαιτέρω ανάπτυξη της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας γενικών και ειδικών/τομεακών διαχειριστικών εργαλείων, διαδικασιών και πλαισίων, και την επιμέρους ή συνδυαστική εφαρμογή τους στους διάφορους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο καλείται να προετοιμάσει το στελεχιακό δυναμικό διοίκησης ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών που θα υποστηρίξει την υλοποίηση των πολιτικών του ΙΜΟ για βιώσιμη ναυτιλία και την επιτάχυνση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου πολιτικής για την θαλάσσια οικονομία (όπως EU-IMP και UN - Agenda 2030 & SDGs), ενισχύοντας ταυτόχρονα σχετικές και συγκλίνουσες πολιτικές/στρατηγικές όπως π.χ. Γαλάζια Ανάπτυξη, Θαλάσσια Έρευνα, Θαλάσσια Εποπτεία κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική βαρύτητα αλλά και τη διεπιστημονικότητα του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου προτιμάται όπως οι υποψήφιοι διαθέτουν σχετικό προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό υπόβαθρο θετικών ή τεχνολογικών επιστημών.
Discipline: ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Institution: UNIVERSITY OF PIRAEUS
School: SHIPPING & INDUSTRY
Department: MARITIME STUDIES
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-15
Submission End Date: 2022-08-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Εντεταλμένος Ερευνητής
Description: Θέση Εντεταλμένου Ερευνητή
Discipline: Τηλεανίχνευση με έμφαση στη γεωμορφομετρία για την μελέτη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Institution: FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY-HELLAS (FORTH)
School:
Department: INSTITUTE FOR MEDITERRANEAN STUDIES (IMS)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-22
Submission End Date: 2022-09-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Δίκτυα τηλεπικοινωνιών με τεχνολογίες εικονικοποίησης, με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε πολυμεσικές εφαρμογές" στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Discipline: Δίκτυα τηλεπικοινωνιών με τεχνολογίες εικονικοποίησης, με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε πολυμεσικές εφαρμογές.
Institution: NATIONAL CENTRE OF SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS"
School:
Department: INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Θέση διδάσκοντα με τριετή θητεία, με προσόντα αντίστοιχα της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή
Description: Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την ιστορία και τους θεσμούς της Κύπρου μετά το 1878, με έμφαση στην πολιτική και πολιτειακή εξέλιξη της Μεγαλονήσου, την θεσμική οργάνωση και το διεθνές καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Ο/Η εκλεγείς/εκλεγείσα θα κληθεί να διδάξει τα μαθήματα (α) «Ιστορία της Κύπρου (από την Αγγλοκρατία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση)» και (β) «Το Κυπριακό Ζήτημα (1954-2004)», τα οποία θα προσφέρονται σε προπτυχιακό επίπεδο ως επιλεγόμενα σε διατμηματική βάση για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ., στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών, αντίστοιχα, καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στο πλαίσιο του ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., όσο και στο πλαίσιο του Κοινού ΠΜΣ Στρατηγικών Σπουδών της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.).
Discipline: Κυπριακές Σπουδές
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: LAW
Department: LAW
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-28
Submission End Date: 2022-09-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με Έμφαση στην Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών»
Discipline: Στατιστική με Έμφαση στην Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Institution: ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
School: SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION
Department: STATISTICS
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 61647/12-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μελέτη των μικροοργανισμών και των λοιμωδών νοσημάτων ή επιπτώσεων που αυτοί προκαλούν στα ζώα, με αντικείμενα που αφορούν: Α) την ταξινόμηση, τη δομή, τη γενετική, τις ιδιότητες και την ταυτοποίηση των μικροοργανισμών, Β) τους παθογενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, την ανοσολογία, την επιζωοτιολογία, τη διάγνωση, την πρόληψη και την επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων σημαντικών για την κτηνιατρική και τη δημόσια υγεία.
Discipline: Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων
Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
School: HEALTH SCIENCES
Department: VETERINARY MEDICINE
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή

Pages