Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 52874/21-3-2024 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφική ανάλυση και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία για τη χωρική ανάπτυξη» αφορά στις αναλυτικές και εφαρμοσμένες γνώσεις μηχανικού για τον προγραμματισμό και τη Χωρική ανάπτυξη, με ειδίκευση σε θέματα: (α) Γεωγραφίας και εφαρμογής ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης για την κατανόηση γεωγραφικών φαινομένων και (β) Γεωγραφικής ανάλυσης, ερμηνείας και μελέτης των χωρικών επιπτώσεων και της συμβολής τους στη χωρική ανάπτυξη φαινομένων που αφορούν σε συλλογικά εγχειρήματα παραγωγής/ανταλλαγής/κατανάλωσης στα πλαίσια της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας.
Το αντικείμενο εστιάζει: (α) στη γεωγραφική ανάλυση με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ζητημάτων που άπτονται πληθυσμιακών, οικονομικών, περιβαλλοντικών φαινομένων, ζητημάτων διαχείρισης και παραγωγής των γεωγραφικών πληροφοριών, καθώς και ζητημάτων χωρικού σχεδιασμού και τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και (β) στην ανάλυση και ερμηνεία φαινομένων που αφορούν σε συλλογικά εγχειρήματα παραγωγής/ανταλλαγής/κατανάλωσης στα πλαίσια της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας, καθώς και των πολυποίκιλων/εναλλακτικών χώρων και οραμάτων που δημιουρ-
γούνται από την ανάπτυξη αυτών των φαινομένων και εγχειρημάτων, ως σύνθετων γεωγραφικών φαινομένων με επιπτώσεις στο χωρικό σχεδιασμό και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Κωδ. Θέσης
APP40022
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Γεωγραφική ανάλυση και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία για τη χωρική ανάπτυξη
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/04/2024
Λήξη προκήρυξης
06/06/2024