Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 52875/21-3-2024 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Σχεδιασμός Δικτύων και Συστημάτων Μεταφορών» καλύπτει τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις μεθόδους, τις εφαρμοσμένες πρακτικές και τα εργαλεία του σχεδιασμού των μεταφορών στις διαφορετικές χωρικές κλίμακες, με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αναλυτικότερα το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα εξής: α) πολιτικές και πρακτικές του ολοκληρωμένου συγκοινωνιακού σχεδιασμού και διαμόρφωση αντίστοιχων στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων, σε συσχέτιση με τις κρίσιμες παραμέτρους του χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, μέσω συστημικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, β) ανάλυση και αξιολόγηση της δομής, της οργάνωσης, της λειτουργίας, της προσπελασιμότητας και των χωρικών επιπτώσεων των δικτύων μεταφορών, καθώς και των συμπεριφορών κινητικότητας, σε αλληλεπίδραση με τις χρήσεις γης και το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, γ) σχεδιασμός και οργάνωση συστημάτων
αστικών μεταφορών και διαχείριση κινητικότητας προς όφελος της δημόσιας συγκοινωνίας, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των ήπιων και των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, δ) πολιτικές και πρακτικές βιώσιμης κινητικότητας σε συσχέτιση με τις παρεμβάσεις διαμόρφωσης και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της πόλης, ε) στατιστικές έρευνες και τεχνικές για την ποσοτική ανάλυση
των συστημάτων μεταφορών, ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης μετακινήσεων και πολυκριτήρια υποστήριξη αποφάσεων στο σχεδιασμό των μεταφορών.
Κωδ. Θέσης
APP40024
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Σχεδιασμός Δικτύων και Συστημάτων Μεταφορών
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/04/2024
Λήξη προκήρυξης
06/06/2024