Υποψηφιότητες

Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail .

Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Ο υποψήφιος θα μπορεί επιπλέον να υποβάλει υπόμνημα σχετικό με την υποψηφιότητα του, για τη συγκεκριμένη θέση, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος. Για κάθε τέτοια νέα ανάρτηση θα ειδοποιούνται, μέσω του συστήματος τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, καθώς και ο Υπεύθυνος του Ιδρύματος και η Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος.

Μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων και μέχρι την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση, οι υποψήφιοι θα μπορούν, να υποβάλλουν συμπληρωματικά έγγραφα.

Ο υποψήφιος θα είναι υποχρεωμένος να στέλνει τα πρωτότυπα έγγραφα – δικαιολογητικά του φακέλου του, μόνο εφόσον επιλεγεί για μια συγκεκριμένη θέση, για τον έλεγχο νομιμότητας από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.

Ο υποψήφιος θα μπορεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο να αποσύρει την υποψηφιότητα του για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης, μέχρι την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση.