Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 181 έως 200 από τις 232 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Κυβερνοασφάλειας, που αποτελεί αναδυόμενη ευρεία περιοχή γνώσης και έρευνας και περιλαμβάνει τους τομείς της Ασφάλειας Επικοινωνιών, Ασφάλειας Πληροφοριών, Ασφάλειας Λειτουργιών, Στρατιωτικής Ασφάλειας, και Φυσικής Ασφάλειας. Ως σύγχρονος όρος στοχεύει σε νέες απαιτήσεις, υποδομές, και τύπους απειλών και επεκτείνεται σε σύγχρονα αντικείμενα της κυβερνοασφάλειας, όπως κρίσιμες υποδομές, υβριδικές απειλές, κυβερνοφυσικά συστήματα με χρήση καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής, όπως και η τεχνολογία blockchain. Πιο συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται και στην περιοχή της ανίχνευσης εισβολών που ενισχύεται διαρκώς ερευνητικά ως δεύτερη γραμμή άμυνας και αναπτύσσεται μέσω άλλων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, όπως είναι η Θεωρία Παιγνίων, με επίκεντρο τον επιτιθέμενο και τη συμπεριφορά του σε ένα ψηφιακό σύστημα, καλύπτοντας θεμελιώδη θέματα κυβερνοασφάλειας που αναμένεται να έχουν περαιτέρω εξέλιξη στο μέλλον.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση του φυσικού κεφαλαίου και των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών με έμφαση στη φυτοποικιλότητα. Εστιάζει στη μελέτη των οικοσυστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεις βασισμένες στη φύση, για την υποστήριξη λήψης διαχειριστικών και πολιτικών αποφάσεων, για την αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου, των προστατευόμενων περιοχών, των πολιτισμικών (ανθρωπο-επηρεαζόμενων και ανθρωπο-εξαρτώμενων) τοπίων και του περιβάλλοντος της υπαίθρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικό κεφάλαιο, Βιοποικιλότητα φυτών και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Λογιστική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοικητική Λογιστική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Νομικό Καθεστώς Κοινωνικής Οικονομίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Νομικό Καθεστώς Κοινωνικής Οικονομίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (QUANTITATIVE METHODS IN OPERATIONAL RESEARCH)»
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο των «Ποσοτικών Μεθόδων στην Επιχειρησιακή Έρευνα» της συγκεκριμένης θέσης, αναφέρεται στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Ποσοτικών Μεθόδων και ειδικότερα μοντέλων Μαθηματικού Προγραμματισμού, της Θεωρίας Βελτιστοποίησης και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τεχνικές και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη, μελέτη και αναλυτική επίλυση μαθηματικών μοντέλων διακριτής βελτιστοποίησης, δηλαδή προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού με έμφαση στην ανάπτυξη αλγοριθμικών μεθοδολογιών συνδυαστικής βελτιστοποίησης (π.χ. Πολυεδρική Θεωρία, Επίπεδα Τομών-Cutting Planes, Θεωρία Γράφων). Επίσης στην ανάπτυξη κώδικα με κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και μοντελοποίησης, για την επίλυση ρεαλιστικών περιπτώσεων προβλημάτων παραγωγής, αποθεμάτων, βιωσιμότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας, με απώτερο σκοπό την υποστήριξη στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών στη λήψη αποφάσεων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (QUANTITATIVE METHODS IN OPERATIONAL RESEARCH)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία - Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία - Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Ιατρική Φυσική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Φυσική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25284/18-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Χημεία ατμόσφαιρας νερών και εδάφους-Φυσικοχημικές διεργασίες στο περιβάλλον-Περιβαλλοντική Χημεία Ανόργανων και οργανικών Ενώσεων-Βιοσυσσώρευση-Πόσιμο νερό-Υπόγεια νερά-Δειγματοληψία και προσδιορισμός ρύπων στο περιβάλλον και σε πηγές εκπομπής-Χημικός και οικοτοξικολογικός έλεγχος φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος-Ρύπανση αέρα εσωτερικών χώρων-Εκτίμηση επικινδυνότη-τας- Εντόπιση πηγών ρύπανσης-Έλεγχος, επεξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων- Τεχνολογίες αντιρρύπανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης (Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία – Ακτινολογική Ογκολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ακτινολογία – Ακτινολογική Ογκολογία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγειοχειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Γερμανική Λογοτεχνία
Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Λογοτεχνία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο επικεντρώνεται στο επιστημονικό πεδίο των αθλητικών κακώσεων και τραυματισμών, όπου εμπλέκονται αρθρικές ή/και περιαρθρικές δομές του Μυοσκελετικού Σύστηματος κυρίως κατά τη φάση της λειτουργικής αποκατάστασης στο γενικό πληθυσμό και συγκεκριμένα σε αθλητές και σε αθλητικογενή πληθυσμό. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή αυτών των αθλητικών υπηρεσιών συσχετίζεται με το ρόλο του αθλητικού φυσικοθεραπευτή , την εμβιομηχανική του εκάστοτε αθλήματος, το είδος/κατηγορία τραυματισμού, την αντίστοιχη φάση της φυσικοθεραπευτικής/λειτουργικής αποκατάστασης, την προπονητική περίοδο, το αθλητικό επίπεδο συμμετοχής, τις αρχές αξιολόγησης, τη διαμόρφωση προγράμματος θεραπευτικής άσκησης, καθώς και την εκπαίδευση των αθλούμενων ως προς τη διαχείριση των τραυματισμών τους και του αντίστοιχου μοντέλου της ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αθλητική Φυσικοθεραπεία σε Μυοσκελετικά Προβλήματα Αρθρώσεων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης».
Περιγραφή: Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Καρδιο-Θωρακοχειρουργική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιο-Θωρακοχειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 33489/16-12-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο «“Πηγές της Θείας Λατρείας - Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση” στοχεύει στην έρευνα και διδασκαλία των πηγών της θείας λατρείας και της βυζαντινής λειτουργικής παραδόσεως. Ειδικότερα, μελετά τις αρχαίες κανονικολειτουργικές συλλογές, τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, τα λειτουργικά υπομνήματα, τις περιγραφές και τα οδοιπορικά, τα λειτουργικά βιβλία και κείμενα (είτε από κριτικές, χρηστικές, παλαίτυπες ή και νεότερες εκδόσεις είτε από την χειρόγραφη παράδοση), τους ιερούς κανόνες και τα επίσημα έγγραφα, την διαμόρφωση των ακολουθιών του νυχθημέρου, των μυστηρίων της βυζαντινής λειτουργικής παραδόσεως και τον τρόπο τελέσεως αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Τυπικού και του Ευχολογίου».
Γνωστικό Αντικείμενο: Πηγές της Θείας Λατρείας - Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες