Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 181 έως 200 από τις 311 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, της οποίας το επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενο σχετίζεται με την αναπαράσταση γνώσης με συλλογισμό σε Χρονικές Βάσεις Δεδομένων (temporal databases) και αφορά στη χρήση της λογικής για την αναπαράσταση γνώσης και στην ανάπτυξη μηχανισμών για αυτόματη εξαγωγή συμπερασμάτων από γνώση που είναι αποθηκευμένη σε συστήματα Χρονικών Βάσεων Δεδομένων. Η εκπαιδευτική διάσταση του αντικειμένου αφορά στην κάλυψη μαθημάτων (θεωρίας και εργαστηρίου) σχετικών με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, την αναπαράσταση γνώσης στον παγκόσμιο ιστό, τον σημασιολογικό ιστό, τον λογικό προγραμματισμό, σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπαράσταση γνώσης με συλλογισμό σε χρονικές βάσεις δεδομένων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, ΦΕΚ 1090/14.5.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 7561/1.3.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση: Μαθηματική Θεμελίωση και Εφαρμογές» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Μηχανική Μάθηση: Μαθηματική Θεμελίωση και Εφαρμογές» καλύπτει θέματα που σχετίζονται με: Ανάλυση Δεδομένων, Μεγάλα Δεδομένα και Βαθιά Μάθηση, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Συνελίξεων, Υπολογιστική Όραση, μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη μεθόδων Υπολογιστικής Νοημοσύνης και επιβλεπόμενης μάθησης σε σύγχρονα μοντέλα Μηχανικής Μάθησης, ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογές σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης, με έμφαση σε προβλήματα και δεδομένα του πραγματικού κόσμου, όσο και στη μαθηματική θεμελίωση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των προβλημάτων αυτών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Μάθηση: Μαθηματική Θεμελίωση και Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Βιολογικά Δεδομένα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Στατιστικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Βιολογικά Δεδομένα» περιλαμβάνει μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές μεθοδολογίες ανάλυσης και μέτα-ανάλυσης μοριακών βιολογικών δεδομένων και ειδικότερα δεδομένων: α) βιολογικών αλληλουχιών (DNA/RNA/πρωτεϊνών), β) δεδομένων γονιδιακής έκφρασης (microarrays/RNAseq), γ) γενετικών δεδομένων (πολυμορφισμών) και δ) πολύπλοκων βιολογικών δικτύων (ρυθμιστικά δίκτυα, δίκτυα αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών, δίκτυα ασθενειών κ.α.). Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη στατιστικής και υπολογιστικής μεθοδολογίας και σε εφαρμογές σε σημαντικά προβλήματα της μοριακής βιολογίας, όπως η πρόβλεψη της δομής ή λειτουργίας πρωτεϊνών, η εύρεση γονιδίων που επηρεάζουν ασθένειες και η μελέτη βιολογικών συστημάτων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Βιολογικά Δεδομένα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19106/7-4-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Μελέτη των λειτουργιών του φυτού σε συνθήκες καταπόνησης και την ανάπτυξη των μηχανισμών για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα εστιάζεται στη ρύθμιση του μεταβολισμού του φυτού και στις αποκρίσεις έναντι των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων του περιβάλ-λοντος, στην εκδήλωση χημικής άμυνας μέσω των δευτερογενών μεταβολιτών του και στις αλληλεπιδράσεις του φυτού με άλλους οργανισμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία φυτών σε συνθήκες καταπόνησης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικονιστικές αφηγήσεις και παιδαγωγική τους αξιοποίηση στη διδακτική πράξη»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εικονιστικές αφηγήσεις και παιδαγωγική τους αξιοποίηση στη διδακτική πράξη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μουσική δημιουργία και ηχητικός σχεδιασμός στις ψηφιακές και οπτικοακουστικές τέχνες
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική δημιουργία και ηχητικός σχεδιασμός στις ψηφιακές και οπτικοακουστικές τέχνες
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8696/15-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός συστημάτων μεταφοράς, με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια» αφορά σε όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε ένα Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για το σχεδιασμό συστημάτων μεταφοράς με μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της προσβασιμότητας και της ασφάλειας, αντλώντας εκτός από την επιστήμη του μηχανικού γνώσεις και από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός συστημάτων μεταφοράς, με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Γλωσσολογία: Υπολογιστική Γλωσσολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία : Υπολογιστική Γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία των υπολογιστικών γεωτεχνικών μεθόδων, των καταστατικών σχέσεων, της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής (π.χ. φράγματα, σήραγγες, κτίρια), των πάσης φύσεως θεμελιώσεων, της σεισμικής ευστάθειας εδαφικών πρανών και εκσκαφών, και της ρευστοποίησης υπό δυναμική φόρτιση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική με έμφαση στη δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8404/11-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη δια-γνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της νεογνικής, βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Η Νεογνολογία αποτελεί αναγνωρισμένη υπο-ειδικότητα της Παιδιατρικής που επικεντρώνεται κυρίως στην ιατρική φροντίδα των νεογνών, προώρων και τελειομήνων. Ωστόσο, αν και το γνωστικό αντικείμενο της Νεογνολογίας αφορά στην κατανόηση της φυσιολογικής ανάπτυξης των δομών του νεογνού και των διάφορων παθολογικών καταστάσεων που παρατηρούνται στην περιγεννητική - νεογνική ηλικία, το επιστημονικό της πεδίο επεκτείνεται και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, στο πλαίσιο αφενός της μακροχρόνιας νοσηλείας των άρρωστων νεογνών αφετέρου των εξειδικευμένων επανελέγχων που διενεργούνται σε αυτά στη βρεφική και παιδική ηλικία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική - Νεογνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Ακτινολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση των νοσημάτων του ανθρωπίνου σώματος, μέσω των απεικονιστικών μεθόδων, καθώς και τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων, μέσω των απεικονιστικά καθοδηγούμενων επεμβατικών μεθόδων. Επιπλέον, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στους ασθενείς. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών για την μορφολογική και λειτουργική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος, όπως τις κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις, την ψηφιακή αγγειογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών και επεμβατικών μεθόδων και τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια Χημεία – Κύκλος του Άνθρακα
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-09
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Νεοελληνική Φιλολογία: 19ος-20ος αιώνας
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία: 19ος-20ος αιώνας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ /ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Ναυτιλιακή και Λιμενική Οικονομική και Πολιτική εστιάζει στη μελέτη των κλάδων της ναυτιλίας και των λιμένων. Ως γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στην εφαρμογή των εργαλείων της Οικονομικής Ανάλυσης για την κατανόηση και βελτίωση της διάθεσης των πηγών-συντελεστών της παραγωγής στον ναυτιλιακό κλάδο, στο εσωτερικό του και στην άμεσα συνδεδεμένη λιμενική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει τις αγορές που λειτουργούν στο εσωτερικό της ναυτιλιακής και της λιμενικής βιομηχανίας και τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε αυτές. Στις ενότητες του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνονται η ανάλυση των παραμέτρων που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση στις αγορές, η ανάλυση των μορφών ανταγωνισμού των αγορών, η ανάλυση των πολιτικών που εφαρμόζονται, η σύνδεση της ναυτιλίας και των λιμένων ως συμπληρωματικών οικονομικών δραστηριοτήτων, η εξέταση των μοντέλων οργάνωσης και των στρατηγικών που υλοποιούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί και οι πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο, καθώς και οι επιδράσεις που αυτές ασκούν.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Σλαβική Γλωσσολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Σλαβική Γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΘΕ ΔΙΠ50 ΤΟΥ ΜΠΣ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες