Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στα υπόγεια ύδατα» αποτελεί ένα σύνθετο αντικείμενο των γεωεπιστημών που αφορά στην προστασία, διαθεσιμότητα, διατήρηση και εμπλουτισμό των υδάτων και στοχεύει στην ορθολογική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υδατικών πόρων για όλες τις χρήσεις. Η έμφαση στη διαχείριση των υπόγειων υδάτων αναφέρεται στην διερεύνηση των υδρογεωλογικών συστημάτων καθώς και στην προσομοίωση-μοντελοποίηση των υπόγειων ροών και της κίνησης ρύπων στους υδροφορείς με σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές. Οι υποψήφιοι είναι επιθυμητό να έχουν ερευνητική δραστηριότητα στη μελέτη των ακολούθων: σύνταξη υδρολογικού ισοζυγίου λεκανών απορροής, εκτίμηση επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού, αλληλεπίδραση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, συνδυασμένη διαχείριση υπόγειου και επιφανειακού νερού, προστασία από ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών ως υπόγειοι υδροφορείς, εμπλουτισμός και τρωτότητα υπόγειων υδροφορέων, προστασία παράκτιων υδροφορέων από υφαλμύριση, έργα αξιοποίησης υπόγειου νερού, λειτουργία και διαχείριση ταμιευτήρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στα Υπόγεια Ύδατα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ενδοδοντία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενδοδοντία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 (ΜΙΑΣ) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Στατιστική με έμφαση στην εμπειρική κοινωνική έρευνα» αναφέρεται στην ανάπτυξη μεθοδολογικών προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κοινωνικές επιστήμες με σκοπό την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και συμπεριφορών καθώς και των κοινωνικών αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, η «Κοινωνική Στατιστική με έμφαση στην εμπειρική κοινωνική έρευνα» συνδέεται με ζητήματα μεθοδολογίας των κοινωνικών ερευνών (ορισμοί εννοιών και ταξινομήσεις), τον σχεδιασμό τους (δειγματοληπτικό σχέδιο και ζητήματα της εφαρμογής του), τον έλεγχο της διαχρονικής ή/και μεταξύ χωρών συγκρισιμότητας των δεδομένων τους και με ζητήματα εφαρμογής και αξιολόγησης στατιστικών μοντέλων για τη μελέτη και τη μέτρηση κοινωνικών φαινομένων και συμπεριφορών, τη μέτρηση και αποτίμηση κλιμάκων μετρήσεως στάσεων και τη στατιστική ανάλυση κοινωνικών δεδομένων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47957/15-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία αναπτύσσει τεχνολογίες που επιτρέπουν τη χρήση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών συστημάτων (ζωικών, φυτικών αλλά και μονοκύτταρων ευκαρυωτών) ως εργοστασίων παραγωγής ουσιών θεραπευτικού και διαγνωστικού ενδιαφέροντος (π.χ. θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτεϊνών, αντισωμάτων, εμβολίων αντιβιοτικών, συστημάτων γονιδιακής ή κυτταρικής θεραπείας κ.λπ.). Για να πετύχει τους στόχους της χρησιμοποιεί τεχνολογίες μοριακής βιοτεχνολογίας που επιτρέπουν την απομόνωση, μετατροπή και έκφραση του γενετικού υλικού σε ομόλογα ή ετερόλογα βιολογικά συστήματα, καθώς και τεχνολογίες που επιτρέπουν την παραγωγή, απομόνωση, βελτιστοποίηση και έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων θεραπευτικών ή διαγνωστικών προϊόντων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής
Περιγραφή: Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία Υγείας με έμφαση στην εμπειρία της νόσου και στην ποιότητα ζωής των ασθενών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ανάλυση Επίδοσης Δικτυακών Πρωτοκόλλων
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Επίδοσης Δικτυακών Πρωτοκόλλων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περιγραφή: Η αξιολόγηση των συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας υιοθέτησης και περαιτέρω ανάπτυξης και βιωσιμότητας τους. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει πολλές διακριτές παραμέτρους που απασχολούν και επιδρούν στον τελικό χρήστη αλλά και στους σχεδιαστές που αποφασίζουν για την υιοθέτηση τεχνολογικών επιλογών, όπως π.χ. η ευχρηστία τους, η πρόθεση χρήσης τους, τεχνικά χαρακτηριστικά, η εμπιστοσύνη που έχουν σε αυτά οι χρήστες, η διασφάλιση της ιδιωτικότητας/ασφάλειας των χρηστών, η χρησιμότητά τους καθώς και οι οικονομικές προοπτικές τους. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές αξιολόγησης, ευρύτερα ή στοχεύοντας σε κάποιες επιμέρους παραμέτρους ή και συνδυασμούς τους, αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία της αξιολόγησης. Η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών είναι εξίσου σημαντική.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Πειραματική μελέτη πεδίων ροής τα οποία αφορούν απλές και σύνθετες μηχανολογικές εφαρμογές. Σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση και ανάλυση πειραμάτων. Ανάπτυξη σχετικών πειραματικών μεθοδολογιών και τεχνικών, καθώς και τεχνικών μετρήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Ρευστομηχανική για Μηχανολογικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Σχεδιασμός και μελέτη νέων συστημάτων μεταφοράς βιοδραστικών ουσιών και μορφοποίηση σε τελικά σκευάσματα με στόχο την βελτίωση των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων και της βιοδιαθεσιμότητας, και του θεραπευτικού αποτελέσματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α' Βαθμίδας
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Γενετικός Χαρακτηρισμός και Βιολογία Πολυετών Φυτών» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον γενετικό χαρακτηρισμό φυτικών ειδών, τις σχέσεις μεταξύ πολυετών φυτικών ειδών, τη γονοτυπική ανάλυση, τη γονιδιωματική, τη γενετική σύσταση, το βιολογικό κύκλο πολυετών φυτών, τους ρυθμιστές αύξησης και ανάπτυξης φυτών, τη βιολογία πολυετών φυτών, τους ρυθμιστές αύξησης και ανάπτυξης φυτών, τη φωτοσύνθεση και τους υδατάνθρακες, τη μορφολογία πολυετών φυτών, τον μεταβολισμό φυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β'
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΕΦ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης προσεγγίζει τις υπηρεσίες με τον χαρακτήρα του "αγαθού" που παρέχεται από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν προσφέρουν κάποιο υλικό προϊόν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών, γεγονός το οποίο απαιτεί τη σύγχρονη αντίληψη της διοίκησης, για τον σχεδιασμό, οργάνωση και παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το αντικείμενο «Ανάλυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική» αναφέρεται στην επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων, οφθαλμολογικών, δερματολογικών, τομογραφικών και λοιπών εικόνων, ακολουθιών εικόνων, καθώς και την μοντελοποίηση και υπολογιστική προσομοίωση βιοϊατρικών και φυσικών συστημάτων και διαδικασιών
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ πρώτης βαθμίδας ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η Φυσικοχημεία αποτελεί κεντρικό χώρο μελέτης, περιγραφής και ανάλυσης φαινομένων με μεγάλη σημασία για όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η Χημεία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η συνεχής ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών της Φυσικοχημείας έχει χαράξει νέους δρόμους ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν πολλά και ποικίλα ερευνητικά πεδία άμεσης προτεραιότητας και έχει φέρει και καθιερώσει νέα μέτωπα προόδου σε πολλές επιμέρους κατευθύνσεις της εφαρμοσμένης Χημείας.Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας θέσης αναφέρεται στη φυσικοχημεία διεργασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και μελέτης συστημάτων (όλων των φάσεων της ύλης), το χαρακτηρισμό τους με κλασικές και μοντέρνες φυσικοχημικές τεχνικές και τεχνικές δομικής ανάλυσης και επεξεργασίας, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων φυσικοχημικών μεθοδολογιών ανάλυσης και χαρακτηρισμού. Επίσης, αφορά τη φυσικοχημική θεώρηση πειραματικών μεθοδολογιών όπως ηλεκτροχημικών ή/και χρωματογραφικών ή/και μικροσκοπικών ή/και φασματοσκοπικών, αλλά και στις εφαρμογές της χημικής θερμοδυναμικής στη μελέτη μοριακών συστημάτων καθώς και στη μελέτη της ταχύτητας ή/και του μηχανισμού των χημικών αντιδράσεων με σύγχρονες τεχνικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσικοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ- ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 583/18.02.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 39437/17-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά την Συνθετική διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού κατά την εκπόνηση όλων των φάσεων της Αρχιτεκτονικής Μελέτης καθώς και την αμφίδρομη σχέση της με τις εξελίξεις στην Οικοδομική και τις Κατασκευαστικές Εφαρμογές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Κατασκευή
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες