Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Γενική Χειρουργική– Χειρουργική Ογκολογία»/11159
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική– Χειρουργική Ογκολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική– Χειρουργική Ογκολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΤΙΚΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή η΄ Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Ιζηματολογίας αποτελεί κλάδο των γεωεπιστημών ο οποίος ασχολείται με τις φυσικές μηχανικές και γεωχημικές διεργασίες σχηματισμού στερεών κόκκων και απόθεσης αυτών στον πυθμένα λεκανών σε ρευστά μέσα. Μελετά τους μηχανισμούς μεταφοράς, τα περιβάλλοντα απόθεσης των ιζημάτων, τις ιζηματογενείς λεκάνες στις οποίες αποτίθενται οι ιζηματογενείς κόκκοι και τις φυσικογεωγραφικές και παλαιοπεριβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηματίστηκαν. Η ιζηματολογία εξετάζει όλους τους παράγοντες και τις διεργασίες που οδηγούν στην παραγωγή των ιζηματογενών υλικών στην απόθεσή τους, στη δημιουργία ιζημάτων και την ταξινόμηση αυτών. Το αντικείμενο της Ιζηματολογίας περιλαμβάνει την μελέτη παλαιών και σύγχρονων περιβαλλόντων ιζηματογένεσης (π.χ λιμνοθαλάσσια, λιμναία, ποτάμια και παράκτια περιβάλλοντα ιζηματογένεσσης, αποθέσεις υποθαλασσίων ριπιδίων κτλ) μέσα από την εξέταση επιφανειακών εμφανίσεων, την μελέτη πυρήνων γεωτρήσεων και την εργαστηριακή ανάλυση συλλεχθέντων δειγμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιζηματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητήε
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1863/3-10-2018.Μελέτη: α) των μεταβολών στη σύσταση συμβατικών και νεοφανών τροφίμων (πρώτες ύλες και προϊόντα της επε- ξεργασίας των πρώτων υλών και των υποπροϊόντων τους) σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και της αποθήκευσης, που έχουν ενδιαφέρον από άποψη ασφάλειας και ελέγχου ποιότητας αλλά και από άποψη αναλυτική, διατροφική, νομοθετική και τεχνολογική και των παραγόντων που τις επηρεάζουν, β) της αλληλεπίδρασης των χημικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της σχέσης δομής-δραστικότητας των συστατικών των τροφίμων (επιθυμητών και μη) και γ) των μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στα τρόφιμα κατά την παρασκευή της τροφής και επηρεάζουν τη διατροφική αξία και την ασφάλειά τους. Εφαρμογή σε εργαστηριακή, πιλοτική ή βιομηχανική κλίμακα γνώσεων της Επιστήμης των Τροφίμων και των επιστημών της Βιολογίας και Βιοχημείας. α) στην παραγωγή τροφίμων και συστατικών τροφίμων με αξιοποίηση πρώτων υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης, β) στην παραγωγή τροφίμων και συστατικών τροφίμων με αξιοποίηση υποπροϊόντων από βιομηχανικές γεωργοκτηνοτροφικές ή αλιευτικές δραστηριότητες και γ) στη συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας τροφίμων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών (Α΄ Τομέας Ναυπηγικής) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική». Το γνωστικό αντικείμενο "Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική" αφορά στον κλάδο της οικονομικής επιστήμης που επικεντρώνεται στη μελέτη και ανάλυση θεμάτων σχετικών με την αλληλεπίδραση της νομισματικής πολιτικής με τον τραπεζικό κλάδο και τις κεφαλαιαγορές λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των νομισματικών αρχών (διαφάνεια, ανεξαρτησία, αξιοπιστία του κεντρικού τραπεζίτη). Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης βρίσκεται στην τομή της νομισματικής οικονομικής και της τραπεζικής οικονομικής και συμπεριλαμβάνει θέματα νομισματικής θεωρίας και πολιτικής, όπως τα συμβατικά και μη συμβατικά νομισματικά μέτρα, την χρονική διάρθρωση των επιτοκίων, τους μηχανισμούς μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία και τις αγορές, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος και της Κεντρικής Τράπεζας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22215/27-6-2018. Το γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Γλωσσολογία» καλύπτει την ιστορία της αγγλικής, τη διαχρονική διάσταση της γλώσσας, τη γλωσσική μεταβολή, την επανασύνθεση παλαιότερων σταδίων και την εξέλιξη των γλωσσών, και την ιστορική και γενετική σχέση των γλωσσών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική Γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Ανατομία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανατομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2780/23-10-2018. «Η θεωρία της μετάφρασης μελετά τη μετάφραση, ως πολύπλοκο φαινόμενο επικοινωνίας, ως πολύπτυχη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ως το παραχθέν από τη διαδικασία αυτή προϊόν. Ως εκ τούτου, μελετά την επικοινωνία των πολιτισμών και των γλωσσών, τις στρατηγικές απόδοσης της ετερότητας, που βρίσκεται στην καρδιά της μετάφρασης, τις τεχνικές για την επίτευξη της αποτελεσματικής επικοινωνίας και τους όρους της, που ποικίλουν στις διάφορες εποχές. Αλληλένδετη με την πράξη, η οποία αποτελεί το υπόβαθρό της και από την οποία αντλούνται τα δεδομένα της, η θεωρία επιδρά αναδραστικά σ’αυτήν, προάγοντας την συνειδητοποίηση του μεταφραστή και αναδεικνύοντας τη σημασία και τη συνθετότητά της».
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Τομέας Μαθημάτων Κλινικής και Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η Πολιτική Οικονομία είναι η επιστήμη που μελετάει τις οικονομικές σχέσεις, τις σχέσεις παραγωγής και τους ιστορικά μεταβαλλόμενους «νόμους», που διέπουν την παραγωγή, διανομή, ανταλλαγή και την κατανάλωση των αγαθών στις διάφορες βαθμίδες ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Η Πολιτική Οικονομία ως διακριτή παράδοση μέσα στις επιστήμες της Οικονομίας, σε αντίθεση με τα Ορθόδοξα Οικονομικά, δίνει πρωταρχική έμφαση στους κοινωνικούς παράγοντες για την ανάλυση της οικονομίας. Η Πολιτική Οικονομία μελετάει την κοινωνική πλευρά της παραγωγής – τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις παραγωγής μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων. Συνακόλουθα, η Πολιτική Οικονομία εξετάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην οικονομία, το δίκαιο και την πολιτική, καθώς και τη λειτουργία των θεσμών που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά ιστορικά κοινωνικά και οικονομικά συστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 20999/8-6-2018. Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία και γενικότερα εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για τη μελέτη της μοριακής και ηλεκτρονικής δομής, της χημικής δραστικότητας και των ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών και βιολογικών ιδιοτήτων των χημικών συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες