Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 166 από τις 166 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 2669/4.11.2021 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 32555/28.7.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπόγεια Έργα (μεταλλευτικά-ειδικά τεχνικά)
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» και συνοπτική περιγραφή: Γενικές Διατάξεις και Θεμελιώδεις Αρχές, Διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια, Απόδειξη, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, Ειδικές Διαδικασίες, Ασφαλιστικά Μέτρα, Εκούσια Δικαιοδοσία, Διαιτησία, Αναγκαστική Εκτέλεση και Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο. Το γνωστικό αντικείμενο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας του Τμήματος Νομικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας(1) θέσης μέλους ΔΕΠ (από εξέλιξη) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο ΄΄Χρηματοοικονομική Λογιστική και Συγχωνεύσεις΄΄
Γνωστικό Αντικείμενο: ΄΄Χρηματοοικονομική Λογιστική και Συγχωνεύσεις΄΄
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-12-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης" και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο συνιστά υποενότητα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με αντικείμενο μελέτης την εκπαίδευση α) ως πολύπλευρο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα μέσα σε τυπικά, μη-τυπικά και άτυπα πλαίσια και β) ως διαδικασία που εξελίσσεται μέσα σε πολιτισμικά περιβάλλοντα τα οποία εμφανίζουν ποικιλότητα και αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων και κοινοτήτων που είναι φορείς διαφορετικών αξιακών συστημάτων. Η εκπαίδευση, επομένως, μελετάται τόσο ως λειτουργία που αναπαράγει ή αμβλύνει κοινωνικές ανισότητες όσο και ως δι-υποκειμενική δράση. Από μεθοδολογική άποψη, η ανθρωπολογία της εκπαίδευσης αξιοποιεί την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση και ειδικότερα την εθνογραφική/ επιτόπια έρευνα μέσω της οποίας αντλεί δεδομένα σε βάθος από μικρής έκτασης ερευνητικά πεδία (π.χ. σχολική μονάδα – σχολική τάξη κ.ο.κ.) με στόχο την ερμηνεία, την κατανόηση και τη διαχείρισή τους στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής λογικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την στήριξη και την καθοδήγηση των φοιτητών στην απόκτηση των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων και παραπέρα στην κατάκτηση επάρκειας και ετοιμότητας των φοιτητών για παρεμβάσεις σε πολυπολιτισμικά πεδία, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και στο πλαίσιο της μη-τυπικής εκπαίδευσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και στατιστικών τεχνικών για το σχεδιασμό πειραμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-11-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-01-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής /Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48647/26-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Λογική ή Αλγεβρική Τοπολογία» αντιστοιχεί στην ένωση δύο βασικών, αυτόνομων και πλήρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, δηλαδή της Επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματικών και ειδικότερα ο Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, όπως διδάσκεται και ερευνάται σ’ ένα Τμήμα Μαθηματικών, εστιάζει στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα όλων των θεμάτων της Μαθηματικής Λογικής και της Αλγεβρικής Τοπολογίας. Στη Μαθηματική Λογική από τις περιοχές της Θεωρίας Συνόλων, της Θεωρίας Μοντέλων, της Θεωρίας Αποδείξεων, της Θεωρίας Αναδρομικών Συναρτήσεων και Υπολογισιμότητας, της Αλγεβρικής Λογικής, της Κατηγορικής Λογικής, και εφαρμογές της Μαθηματικής Λογικής στην Άλγεβρα, στη Γεωμετρία, στην Τοπολογία ή στη Συνδυαστική. Στην Αλγεβρική Τοπολογία από τις περιοχές της Κ-Θεωρίας, της Θεωρίας Ομολογίας και Συνομολογίας Χώρων, της Ομοτοπικής Θεωρίας Χώρων, των Fiber Χώρων και Bundles, της Ανώτερης Θεωρίας Κατηγοριών και της Ομοτοπικής Άλγεβρας, και εφαρμογές της Αλγεβρικής Τοπολογίας στην Άλγεβρα (Γεωμετρική Θεωρία Ομάδων) και στη Γεωμετρία (Τοπολογικές πολλαπλότητες, Σχήματα). Συμπεριλαμβάνει τα αντικείμενα διδασκαλίας αυτοτελών μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, όπως - Μαθηματική Λογική Ι, - Θεωρία Συνόλων Ι - Αλγεβρικές Δομές Ι και ΙΙ - Γραμμική Άλγεβρα - Τοπολογία - Θεωρία Ομάδων και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως - Θέματα Μαθηματικής Λογικής - Αλγεβρική Τοπολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Λογική ή Αλγεβρική Τοπολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες