Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 229 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Στατιστική
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Στατιστική
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, με Έμφαση στην Κβαντική Φυσική
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία» θεραπεύει τις βασικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πράξης στην Προσχολική & Πρωτοσχολική Εκπαίδευση. Στοχεύει στη θεωρητική και επιστημονική θεμελίωση της Παιδαγωγικής Επιστήμης μέσω της προσέγγισης του έργου σημαντικών παιδαγωγών και παιδαγωγικών ρευμάτων τόσο παλαιότερων όσο και σύγχρονων. Μέσα από αυτό το «πανόραμα» της παιδαγωγικής σκέψης σκιαγραφείται η ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης, προσδιορίζονται οι σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις και ο ρόλος του εκπαιδευτικού με εστίαση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Επίσης, το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται σε ένα σύγχρονο διδακτικό και ερευνητικό πλαίσιο που αναδεικνύει τη Συστηματική Παρατήρηση ως ένα βασικό εργαλείο προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να αξιολογεί και να αναστοχάζεται τις εκπαιδευτικές πρακτικές του. Το γνωστικό αντικείμενο στοχεύει στην ευρύτερη εξοικείωση με το περιβάλλον του νηπιαγωγείου και άλλων χώρων προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και με την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία που υλοποιείται μέσω της προσέγγισης της συστηματικής παρατήρησης. Παράλληλα εστιάζει στην έννοια της αξιολόγησης κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην αποτίμηση της εφαρμογής της συστηματικής παρατήρησης ως μέσου για την επαγγελματική ανάπτυξη του/της εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, αποσκοπεί στο να φέρει σε επαφή τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις σημαντικότερες δομές και διαδικασίες της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης και να τους/τις βοηθήσει να γνωρίσουν την πολυπλοκότητα αυτών των διαδικασιών μέσω της ανάλυσης οδηγών παρατήρησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Αφρικής»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία της Αφρικής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαστρεντερολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8109/4-12-2019. Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει τη διδασκαλία και έρευνα ρύθμισης της κυτταρικής σηματοδότησης και μεταγραφής και της απορρύθμισής της κατά την ανθρώπινη ογκογένεση, συμπεριλαμβανομένης της ογκογένεσης από ιούς. Ειδικότερα αφορά στη διδασκαλία και έρευνα των βιοχημικών και μοριακών μηχανισμών ρύθμισης ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων, που περιλαμβάνει την ταυτοποίηση και ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, με τη χρήση κυτταροκαλλιεργειών και τεχνικών Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, όπως την τεχνική δύο υβριδίων, ανοσοκατακρήμνιση, ανοσοαποτύπωση κατά Western, προσδιορισμό γονιδιακής έκφρασης με υβριδισμό κατά Northern και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου, in vitro γονιδιακή αποσιώπηση και δοκιμασίες βιωσιμότητας κυττάρων. Επιπλέον περιλαμβάνει την ανάλυση των δράσεων κινασών, φωσφατασών, Ε3 λιγασών και αποουβικιτινασών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2558/23-10-2019.α) Φυσιοπαθολογία της λειτουργίας του γεννητικού συστήματος και του μαστού, της κυοφορίας, του τοκετού και της λοχείας, β) Χειρουργικές και φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας του γεννητικού συστήματος, γ) αξιολόγηση της γονι- μότητας σε επίπεδο εκτροφής με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μεθόδων (ορμονικοί προσδιορισμοί, απεικονιστικές μέθοδοι, αναπαραγωγικοί δείκτες κ.λπ.) για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα των συγκεκριμένων ειδών ζώων, δ) κάθε είδους παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση/βελτίωση της γονιμότητας των μηρυκαστικών ζώων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιοπαθολογία και Διαχείριση της Αναπαραγωγής των Μηρυκαστικών Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής /Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15816/15-1-2020.Αρμονική ανάλυση σε Ευκλείδειους χώρους, αφηρημένη Αρμονική ανάλυση. Ανάλυση επί πολλαπλοτήτων, σε ομάδες Lie και σε μετρικούς χώρους. Ελλειπτικές παραβολικές και υπερβολικές Διαφορικές εξισώσεις, Φασματική θεωρία. Θεωρία αρμονικών και υφαρμονικών συναρτήσεων. Δυναμικά και μέτρα ισορροπίας. Αρμονικό μέτρο, χωρητικότητα, και συνάρτηση Green. Αφηρημένη και πιθανοθεωρητική θεωρία Δυναμικού. Γενική θεωρία τελεστών, Ειδικές κλάσεις τελεστών, Ομάδες και ημιομάδες τελεστών, Γραμμικοί χώροι και άλγεβρες τελεστών. Τοπολογικοί γραμμικοί χώροι, Χώροι/Banach, Hilbert, Τοπολογικές Άλγεβρες. Γεωμετρική θεωρία συναρτήσεων, Ακέραιες και μερόμορφες συναρτήσεις, Χώροι αναλυτικών συναρτήσεων. Το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο με τις επιμέρους ειδικεύσεις του αποτελεί γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης και καλύπτει περισσότερους από ένα πλήρη κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης. Συμπεριλαμβάνει τα αντικείμενα διδασκαλίας αυτοτελών μαθημάτων του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, όπως: Λογισμός Ι, Λογισμός ΙΙ, Λογισμός ΙΙΙ, Λογισμός ΙV, Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις, Μιγαδική Ανάλυση, Τοπολογία Μετρικών Χώρων, Συναρτησιακή Ανάλυση, Θεωρία Μέτρου, Ανάλυση Fourier, Ανάλυση σε Πολλαπλότητες και άλλων μαθημάτων που καλύπτει ο Τομέας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Ανάλυση, με έμφαση στην Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοητική Καθυστέρηση: Ψυχολογική Προσέγγιση και Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοητική Καθυστέρηση: Ψυχολογική Προσέγγιση και Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική». || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της Δημοσιονομικής Θεωρίας και Πολιτικής εστιάζει στην επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομία, στον οικονομικό κύκλο και τις οικονομικές διακυμάνσεις. Ειδικότερα, χρησιμοποιεί υποδείγματα και οικονομετρικά εργαλεία για να εξετάσει θεωρητικά και να διερευνήσει εμπειρικά θέματα που αφορούν στις δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, τη συσχέτιση εσωτερικού και εξωτερικού χρέους μιας εθνικής οικονομίας καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις του.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία και Φυσικοχημεία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Υπολογιστική Νέφους
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Νέφους
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Μονωδία
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π.) του Τομέα Κλινικής και Κοινοτικής Κοινωνικής εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: "Κοινωνική εργασία στην ψυχική υγεία με έμφαση στον ιδρυματισμό και την προαγωγή της κοινοτικής φροντίδας"
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της υπό προκήρυξης θέσης είναι το Αρχαίο Θέατρο κατά την ελληνορωμαϊκή γενικά περίοδο υπό το πρίσμα της αρχαιολογικής μελέτης: (α) των θεατρικών οικοδομημάτων, και (β) της σχετικής με τις θεατρικές παραστάσεις αλλά και τα θεατρικά οικοδομήματα εικονογραφίας, τόσο στην αγγειογραφία όσο και ευρύτερα στις πλαστικές τέχνες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαίο Θέατρο με έμφαση στη μελέτη της αρχιτεκτονικής και της εικονογραφίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Αναλυτικές τεχνικές και εφαρμοσμένες αναλυτικές και αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης και επεξεργασίας μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων, Θεωρία Ευστάθειας, Θεωρία Διακλαδώσεων, Οριακοί κύκλοι, Ομοκλινικές και Ετεροκλινικές τροχιές, με εφαρμογή σε μη γραμμικά Δυναμικά Συστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς με έμφαση στις Εφαρμογές των Διαφορικών Εξισώσεων και τη μη Γραμμική Δυναμική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μετάφραση και Διαπολιτισμικότητα
Γνωστικό Αντικείμενο: Μετάφραση και Διαπολιτισμικότητα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες