Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 266 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική: κριτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Κοινωνική Παιδαγωγική είναι επιμέρους κλάδος της Παιδαγωγικής Επιστήμης που με διεπιστημονικό και κοινωνικά κριτικό τρόπο ασχολείται (α) με την διερεύνηση και αντιμετώπιση επίκαιρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων παιδιών και νέων σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και αγωγής με στόχο την υλοποίηση αλλαγών σε χώρους εκπαίδευσής τους, έτσι ώστε αφενός να διευρυνθούν οι δυνατότητες κοινωνικής συμμετοχής τους και να διασφαλισθούν θετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, αφετέρου να ενδυναμωθούν οι δεσμοί μεταξύ χώρων εκπαίδευσης και των βιόκοσμων τους· (β) με την κριτική ανάλυση εκπαιδευτικών θεσμών, δομών, αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών πρακτικών υπό το πρίσμα της χειραφέτησης του ατόμου, καθώς και του κοινωνικού μετασχηματισμού. Ειδικότερα, οι κριτικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Παιδαγωγικής θέτουν στο επίκεντρό τους τη σύνδεση της μάθησης με το «χειραφετητικό γνωστικό ενδιαφέρον» και τη δημιουργία κριτικής συνείδησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Παιδαγωγική: κριτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στην περιοχή της Θεωρητικής Γλωσσολογίας και καλύπτει το χώρο ανάλυσης της φυσικής γλώσσας στο γραμματικό επίπεδο της σημασιολογίας με έμφαση στη διεπαφή της με τα άλλα επίπεδα της γραμματικής, τη σύνταξη και την φωνολογία, ιδιαίτερα την προσωδία. Η σημασιολογία αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της γλωσσολογίας, εξαιτίας της κεντρικής θέσης που κατέχει στο γλωσσικό σύστημα όλων των ανθρωπίνων γλωσσών. Επιπλέον η σημασιολογία αλληλεπιδρά με άλλους τομείς της γλωσσολογίας και η έρευνα στη διεπαφή των διεπίπεδων σημασιολογίας-σύνταξης/ μορφολογίας και σημασιολογίας-φωνητικής/φωνολογίας με έμφαση στον επιτονισμό συνεισφέρει στη βαθύτερη και εκτενέστερη κατανόηση της γλώσσας. Αντικείμενο της τυπικής σημασιολογίας είναι η διερεύνηση και μοντελοποίηση με τυπικές μεθόδους της ερμηνείας των προτάσεων με βάση την Αρχή της Συνθετικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το περικείμενο. Επίσης η τυπική σημασιολογία στηρίζει θεωρητικά τη μελέτη εφαρμοσμένων κλάδων της γλωσσολογίας, όπως η γλωσσική κατάκτηση και διδακτική με αξιοποίηση πειραματικών μεθόδων στην ανάλυση των εμπειρικών γλωσσικών δεδομένων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τυπική σημασιολογία και η διεπαφή της με τη Σύνταξη και την Προσωδία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19049/7-4-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική ψυχολογία-Ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών και νέων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» αναφέρεται αφενός στην κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης και αφετέρου στην εξέταση των τρόπων στήριξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. Η εκπαιδευτική ψυχολογία αποτελεί επιστημονικό κλάδο της ψυχολογίας. Αφορά στη μελέτη της ανάπτυξης, της μάθησης και της διδασκαλίας, των κινήτρων, της διαχείρισης της τάξης, των χαρακτηριστικών και των ατομικών διαφορών των μαθητών καθώς και παραμέτρων που σχετίζονται με μαθησιακά χαρακτηριστικά και τη συναισθηματική και κοινωνική λειτουργία των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αποσκοπεί στη βελτίωση της μάθησης και στην πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των μαθητών. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο παρέχει γνώσεις και κατευθύνσεις που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη το αναπτυξιακό επίπεδο και το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών. Παρέχει, επίσης, γνώσεις που συντελούν στην αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην παροχή ακαδημαϊκής και ψυχοκοινωνικής στήριξης ώστε να ευνοηθεί η μαθησιακή πορεία και η κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη κατά τη φοίτηση στο γενικό σχολείο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική ψυχολογία - Ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών και νέων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υπολογιστική Βιολογία και Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων με Ανάπτυξη Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31053/27-5-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών, όπως ημιεμπειρικές μέθοδοι, μέθοδοι κβαντικής χημείας από πρώτες αρχές (ab initio), μέθοδοι συναρτησιακού ηλεκτρονιακής πυκνότητας, μέθοδοι μοριακής μηχανικής, μέθοδοι κλασικής και από πρώτες αρχές μοριακής δυναμικής, κβαντικής δυναμικής, κβαντικές στοχαστικές μέθοδοι, μέθοδοι μοριακής πρόσδεσης, κ.α., για τη μελέτη της μοριακής και ηλεκτρονιακής δομής, της θερμοδυναμικής ευστάθειας, της χημικής δραστικότητας και των ηλεκτρικών, μαγνητικών, φασματοσκοπικών και βιοχημικών ιδιοτήτων μορίων και στερεών και γενικότερα χημικών συστημάτων, καθώς και το σχεδιασμό νέων χημικών ενώσεων και υλικών με στοχευμένες επιθυμητές ιδιότητες. Ανάπτυξη νέων και εξέλιξη υπαρχόντων μεθόδων και μεθοδολογιών μελέτης της μοριακής δομής και των ιδιοτήτων της. Εφαρμογές μεθόδων χημειομετρίας, νευρωνικών δικτύων, γενετικών αλγορίθμων και κβαντικών αλγορίθμων για τη μελέτη μοριακών συστημάτων. Δόμηση και διαχείριση υπολογιστικών μονάδων υψηλών επιδόσεων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της υπολογιστικής χημείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Μορφολογία: κλίση, παραγωγή και σύνθεση, σχέσεις της μορφολογίας με τη φωνολογία, τη σύνταξη, τη σημασιολογία και το λεξικό -- θεωρητικές, τυπολογικές, διαγλωσσικές και διαχρονικές προσεγγίσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μορφολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24590/29-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η «Θεατρολογία» είναι ένας επιστημονικός κλάδος που μελετά τόσο τα δραματικά κείμενα όσο και τις θεατρικές παραστάσεις. Η «Ιστορία Θεάτρου» και «Θεωρία Θεάτρου» ανήκουν στη Θεατρολογία αλλά καταπιάνονται επιστημονικά με την ιστορική και θεωρητική προσέγγιση των παραπάνω. Η «Ιστορία Θεάτρου» ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη της θεατρικής τέχνης: τη σχέση της με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, ζητήματα διαμόρφωσης, ανάπτυξης και πρόσληψης ιδεολογικών και καλλιτεχνικών κινημάτων, ζητήματα ιστοριογραφίας κ.ά.). Η «Θεωρία Θεάτρου» καταπιάνεται με τη φύση, τους στόχους και τα καλλιτεχνικά μέσα της θεατρικής τέχνης, τη σχέση της με τις υπόλοιπες τέχνες ή τη σχέση της με ευρύτερες φιλοσοφικές προσεγγίσεις, με ηθικές και πολιτικές αξίες. Διασταυρώνεται, επίσης και αξιοποιεί θεωρητικά εργαλεία από άλλα πεδία (Δομισμός, Σημειωτική, Πολιτισμικές Σπουδές, Φεμινιστικές, Ψυχαναλυτικές ή Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Θεωρία της ‘πρόσληψης’ κ.ά.). Στο γνωστικό αντικείμενο «Παγκόσμιο θέατρο» δεν συμπεριλαμβάνονται: 1) το Θέατρο της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας και 2) το Νεοελληνικό Θέατρο σε οποιαδήποτε μορφή (πρόσληψη ιστορικών μορφωμάτων του παγκόσμιου θεάτρου από το νεοελληνικό θέατρο, εφαρμογή θεωρητικών προσεγγίσεων σε νεοελληνικά θεατρικά έργα και παραστάσεις κ.λπ.)
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρολογία - Ιστορία και Θεωρία Παγκοσμίου Θεάτρου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής ή Επίκ. Καθηγητής/«Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών»
Περιγραφή: Μία κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο μέσα στο οποίο μελετώνται η ιστορία και η κριτική της λογοτεχνίας, η θεωρία της λογοτεχνίας και ειδικότερα ερμηνευτικές προσεγγίσεις όπως σπουδές του φύλου, θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης, κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, ψυχαναλυτική κριτική, πολιτισμικές σπουδές, ώστε κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τάσεις, λογοτεχνικά είδη, αισθητικά ρεύματα και ιδεολογικά περιεχόμενα να εξετάζονται και σε συγκριτολογική προοπτική. Επομένως το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης, με εύρος τουλάχιστον ενός εξαμηνιαίου μαθήματος και μιας αναγνωρισμένης ειδικότητος της οικείας επιστήμης και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιες Σχέσεις
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Οικονομική λειτουργία και διαχείριση εξελιγμένων ΣΗΕ με: ενταγμένη διεσπαρμένη παραγωγή, μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, δομές μικροδικτύων και έξυπνων δικτύων, μονάδες αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας και ηλεκτρικά οχήματα. Ηλεκτρική οικονομία–λειτουργία αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (μοντέλα, αβεβαιότητα, διαχείριση κινδύνου, οικονομικοί και τεχνικοί περιορισμοί, μέθοδοι τιμολόγησης). Ενεργειακές συναλλαγές (τοπικές ή διασυνδέσεων). Δυναμική κοστολόγηση/τιμολόγηση, διαχείριση φορτίου, ευελιξία, επικουρικές υπηρεσίες. Τεχνοοικονομική ανάπτυξη ΣΗΕ (διασυνδέσεις, ΑΠΕ, μονάδες αποθήκευσης, FACTS, PMUs κτλ).
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Λειτουργία/Ανάλυση Εξελιγμένων Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά την αρχαιολογία του χρονικού διαστήματος από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο έως και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το οποίο μετασχηματίστηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (330-1453). Καλύπτονται όλες οι πτυχές του υλικού πολιτισμού του Βυζαντίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευρύτερα αρχαιογνωστικά ζητήματα της εποχής, τα οποία εμβαθύνουν στη φυσιογνωμία της αυτοκρατορίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Αφορά συνολικά τη διατροφική συμπεριφορά και τη σχέση της με την ψυχική υγεία του ανθρώπου. Συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση, αλλά και τη διαμόρφωση/διάπλαση των διατροφικών συνηθειών μέσω συμβουλευτικής και παιδαγωγικής της διατροφής, καθώς και διατροφικές προσεγγίσεις/παρεμβάσεις που προστατεύουν την ψυχική υγεία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατροφή – Διαιτολογία, Διατροφική Συμπεριφορά και Ψυχική Υγεία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του φυτού στις Γεωπονικές Επιστήμες» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά τη φυσιολογία των φυτών με εφαρμογές στις Γεωπονικές Επιστήμες. Στο πλαίσιο αυτού του γνωστικού αντικειμένου εξετάζεται η λειτουργία των καλλιεργούμενων φυτών και οι αποκρίσεις των φυτών στο περιβάλλον ανάπτυξής τους και στις καταπονήσεις που αυτό πιθανώς επιβάλλει.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία του φυτού στις Γεωπονικές Επιστήμες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία, αξιοποίηση και ανάλυση υποπροϊόντων τροφίμων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τον τομέα της αειφορικής διαχείρισης των υποπροϊόντων και αποβλήτων που παράγονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας. Η διαχείριση αποσκοπεί αφενός μεν στην μείωση των αποβλήτων που παράγονται κατά την επεξεργασία, διακίνηση και κατανάλωση των τροφίμων, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, αφετέρου δε στην χρησιμοποίηση των υποπροϊόντων/αποβλήτων ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα προϊόντα αυτά μπορούν ακολούθως να χρησιμοποιηθούν ως βιολειτουργικά πρόσθετα τροφίμων, δραστικές ουσίες φαρμακευτικών σκευασμάτων και λειτουργικές ουσίες προϊόντων κοσμετολογίας. Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία: 1. Την επεξεργασία των υποπροϊόντων που παράγονται σε διάφορα στάδια της διατροφικής αλυσίδας με φυσικο-χημικές και βιολογικές μεθοδολογίες, με σκοπό την συντήρηση της πρώτης ύλης ή/και την μετατροπή της σε μορφή που είναι ευκόλως διαχειρίσιμη. 2. Την ανάλυση της πρώτης ύλης με επιτηδευμένες αναλυτικές τεχνικές με σκοπό την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό βιοδραστικών συστατικών. 3. Την αξιοποίηση των πολύτιμων συστατικών μέσω βιοδιύλισης με βάση τις αρχές της Πράσινης Χημείας, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία, αξιοποίηση και ανάλυση υποπροϊόντων τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25268/6-5-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μεθοδολογίες και τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης για ανάλυση, κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση ψηφιακών μέσων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Νοημοσύνη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολυμεσικές και Διαδικτυακές Εφαρμογές με χρήση Ευφυών Τεχνικών»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσικοθεραπεία και Συμπεριληπτικές Μουσικές Πρακτικές
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-19
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες