Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17232/19-2-2020.Κίνηση νερού και μεταφορά μάζας ουσιών στην ακόρεστη ζώνη καλλιεργούμενων εδαφών. Διαδικασίες που επηρεάζουν τη δυναμική του νερού και των ουσιών (διήθηση, ανακατανομή, εξατμισοδιαπνοή, αρδεύσεις, στραγγίσεις, μεταφορά θερμότητας, μεταφορά μάζας, διασπορά, μετασχηματισμοί, πρόσληψη από τα φυτά). Μέθοδοι ανάλυσης και εκτίμησης των επιμέρους συνιστωσών του υδατικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου αγροχημικών στο περιβάλλον. Επιδράσεις υδατικού ισοζυγίου στους κύκλους/ισοζύγια αζώτου, φωσφόρου και φυτοφαρμάκων. Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων μαθηματικών μοντέλων εκτίμησης των ισοζυγίων νερού και αγροχημικών στο έδαφος. Επιπτώσεις γεωργικών εκροών στο υδάτινο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά) και έργα επεξεργασίας εκροών και επαναχρησιμοποίησής τους στη Γεωργία. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις αξιοποίησης υδατικών πόρων στη Γεωργία και αντιμετώπισή τους. Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάλυση και διαχείριση υδατικών πόρων στη γεωργία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Υδραυλική και Περιβαλλοντική Υδρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία Φυτών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοτεχνολογία Φυτών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17630/28-2-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική», ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής καθώς και των Χειρουργικών Παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές της»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές της
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 20332/3-4-2020. Το επιστημονικό πεδίο «Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας» αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις των άγριων ζώων με το περιβάλλον, καθώς και στη ρύθμιση της αφθονίας, χωροκατανομής και της ποιότητας των άγριων ζώων (θηλαστικών, πτηνών, ερπετών και αμφιβίων) με τη λήψη κατάλληλων μέτρων είτε άμεσα στους πληθυσμούς είτε έμμεσα στα ενδιαιτήματά τους, για να ικανοποιηθούν οι βιολογικές τους απαιτήσεις, καθώς και οι ανάγκες του ανθρώπου. Στόχος αυτών των μέτρων είναι η διατήρηση ή αύξηση του πληθυσμού των απειλούμενων ειδών, η διατήρηση σε κατάλληλα πληθυσμιακά επίπεδα των θηραματικών ή ανεπιθύμητων ειδών και η διατήρηση ή βελτίωση της βιολογικής ποικιλότητας. Ειδικές θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος εντασσόμενες στο γνωστικό αντικείμενο είναι: Μέθοδοι εκτίμησης της αφθονίας πληθυσμού και της συστηματικής παρακολούθησης τους διαχρονικά. Πρότυπα κατανομής ειδών στο χώρο. Ανάλυση σχέσεων άγριας πανίδας - ενδιαιτήματος. Δυναμική πληθυσμών, δημογραφικοί και γεωγραφικοί παράγοντες. Μέθοδοι αξιολόγησης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής. Εκτίμηση τροφικών συνηθειών, τροφικά πρότυπα, σημασία στην ευρωστία του είδους, επιλογή ενδιαιτήματος τροφοληψίας. Σχέσεις θηρευτή-λείας. Αξιολόγηση των επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες στην άγρια πανίδα και διαχείριση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15739/4-2-2020. Η «Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλτική Τέχνη» αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο της Μουσικολογίας, που εξετάζει την λεγόμενη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία, τις καταβολές και την εξέλιξή της σε όλες τις περιόδους και τις μορφές της ως και το θεολογικό-λειτουργικό της υπόβαθρο διαχρονικά. Ειδικότερα, πραγματεύεται την ιστορία, τις πηγές (χειρόγραφοι κώδικες, έντυπες εκδόσεις, οπτικοακουστικό και αρχειακό υλικό), τη θεωρία, τη μορφολογία, την πράξη και τη διδασκαλία του εκκλησιαστικού-λατρευτικού άσματος της Ορθό- δοξης Εκκλησίας, με γνώμονα την ελληνική, τροπική και μονόφωνη ψαλτική παράδοση, που αναπτύχθηκε στον γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων, με έμφαση στη σύγχρονη μουσική ερμηνεία μετά την καθιέρωση της Νέας Μεθόδου, αναπτύσσοντας και αναλύοντας τη λειτουργική, αισθητική, καλλιτεχνική, πολιτιστική και κοινωνική διάστασή της.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλτική Τέχνη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκ. Καθηγητής/«Παιδοχειρουργική»
Περιγραφή: Μια κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοχειρουργική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παιδοχειρουργική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Περιγραφή: ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η προς εξέλιξη θέση επιθυμεί να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας που ασχολείται με τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία με έμφαση στις Λοιμώξεις
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική-Γυναικολογία-Γυναικολογική Ογκολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική-Γυναικολογία-Γυναικολογική Ογκολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Η΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Δενδροκομίας καλύπτει το σύνολο των καλλιεργούμενων δένδρων στη χώρα μας. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της ελιάς και των εσπεριδοειδών που αποτελούν τις κυριότερες δενδροκομικές καλλιέργειες στην Ελλάδα τόσο σε έκταση όσο και σε παραγόμενο προϊόν, με σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η παραγωγική διαδικασία και η βελτίωση των καλλιεργητικών τεχνικών με στόχο τόσο την αύξηση των αποδόσεων και την μείωση του κόστους παραγωγής, όσο και την βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου προϊόντος πρέπει να αποτελούν τους κύριους άξονες προσανατολισμού της σύγχρονης δενδροκομικής καλλιέργειας και τα αντικείμενα έρευνας στην δενδροκομία
Γνωστικό Αντικείμενο: Δενδροκομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Αρχιτεκτονική ενσωματωμένων επεξεργαστών. Σχεδίαση συστημάτων σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (System-on-Chip). Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων σε αναδιατασσόμενη λογική (reconfigurable logic). Σχεδίαση αξιόπιστων ενσωματωμένων συστημάτων. Επαλήθευση και δοκιμή ενσωματωμένων επεξεργαστών. Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Νευρολογία-Χειρουργική Θεραπεία Νευρολογικών Νοσημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία-Χειρουργική Θεραπεία Νευρολογικών Νοσημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες