Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 219 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24053/11-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνει ιδίως: γενικό μέρος εμπορικού δικαίου, δίκαιο εμπορικών εταιριών, δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο αξιογράφων, δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ασφαλιστικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης, ναυτικό δίκαιο και δίκαιο μεταφορών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-03
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις: Περιφερειακές Σπουδές» περιλαμβάνει τους άξονες: 1. Θεωρία Διεθνών Υποσυστημάτων, 2. Υποσύστημα της Μέσης Ανατολής και 3. Περιφερειακά Ενεργειακά Δίκτυα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 1739/30.10.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 27591/3.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημική Τεχνολογία με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 27702/20-7-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Εδαφομηχανική - Εδαφοδυναμική», περιλαμβάνει τις μεθόδους προσδιορισμού, ανάλυσης και αξιολόγησης των φυσικών, μηχανικών και δυναμικών ιδιοτήτων του εδάφους με εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμές πεδίου, μεθόδους πειραματικής διάταξης προσομοίωσης της συμπεριφοράς του εδάφους και γεωτεχνικών έργων υπό στατική και δυναμική φόρτιση στο εργαστήριο και εφαρμογή στο πεδίο, μεθόδους προσδιορισμού γεωτεχνικών ιδιοτήτων του εδάφους από καταγραφές, δονήσεις και έμμεσες συσχετίσεις μετρήσεων καθώς και μεθόδους βελτίωσης - ελέγχου της συμπεριφοράς του. Περιλαμβάνει επίσης τη διαμόρφωση καταστατικών εξισώσεων που περιγρά-φουν την συμπεριφορά του εδάφους υπό στατικές και δυναμικές φορτίσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη στατική και δυναμική ανάλυση θεμελιώσεων αντιστηρίξεων και γεω-κατασκευών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Εδαφομηχανική - Εδαφοδυναμική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης
Περιγραφή: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Υλικά και διεργασίες για ενεργειακές εφαρμογές
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
Σχολή:
Τμήμα: IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής/Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός» αφορά τον σχεδιασμό και την ανάλυση αλγορίθμων και δομών δεδομένων (π.χ. δέντρα και γραφήματα). Αφορά επίσης τις γλώσσες προγραμματισμού, την αποδοτική υλοποίηση αλγορίθμων σε σύγχρονα μοντέλα υπολογισμού καθώς και την πειραματική μέτρηση της απόδοσης τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25440/16-6-2020. Η επιστημονική και ερευνητική περιοχή που ορίζεται από το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, περιλαμβάνει τις τεχνολογίες, τη θεωρία, αλλά και τις εφαρμογές του ήχου στον κινηματογράφο, σε άλλες οπτικοακουστικές αφηγήσεις και θεάματα (λ.χ. θέατρο) και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ (λ.χ. ραδιόφωνο). Αφορά γενικότερα τα πεδία της εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου. Το γνωστικό αντικείμενο «Ήχος στον Κινηματογράφο» αποσκοπεί στην κάλυψη των ερευνητικών, διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών, που σχετίζονται με τη θεωρία και πράξη του κινηματογραφικού ήχου, αλλά και του ήχου εν γένει. Το αντικείμενο και η διδασκαλία του έχουν, ταυτόχρονα, θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, καθώς και τεχνική κι αισθητική διάσταση, όπως άλλωστε συμβαίνει στη συνεργασία της τέχνης και τεχνικής του ήχου με τον κινηματογράφο, αλλά συμπληρωματικά και σε άλλες εκφάνσεις της οπτικοακουστικής αφήγησης. Ασχολείται με θέματα που αφορούν τις τεχνικές λήψης, ψηφιακής εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου, τεχνικές διαχείρισης ηχητικού υλικού, αλλά και θέματα ακουστικής χώρων των στούντιο και των αιθουσών και χώρων εκτέλεσης κι αναπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων, καθώς και θέματα της ηλεκτροακουστικής, όπως οι μικροφωνικές τεχνικές λήψης και οι μεγαφωνικές τεχνικές αναπαραγωγής κι ο απαραίτητος για αυτές εξοπλισμός. Συγκεκριμένα, στο γνωστικό αντικείμενο «Ήχος στον Κινηματογράφο» συμπεριλαμβάνονται θέματα που αφορούν τη φυσική του ήχου, αλλά και των μετατροπέων του, και ειδικά θέματα που άπτονται της ηχοληψίας και της τεχνολογίας της στα κινηματογραφικά γυρίσματα, αλλά και στο στούντιο και στο πεδίο, καθώς και θέματα που αφορούν στην καταγραφή, κατασκευή, επεξεργασία και δημιουργία άλλων ήχων σχετικών με τον κινηματογράφο (λ.χ. Foley, ηχητικά εφέ κ.ά.). Πρωτίστως, όμως, ορίζεται η θεωρία και οι εφαρμογές που σχετίζονται με την επεξεργασία του ήχου, την πραγματοποίηση του ηχητικού σχεδιασμού και τα αισθητικά χαρακτηριστικά που διέπουν το sound design, καθώς επίσης και η δημιουργία κι επεξεργασία άλλων ηχητικών συνθέσεων για ταινίες μυθοπλασίας, μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, αλλά και θέατρο, διαφημιστικά κ.ά. Η εκπαιδευτική διάσταση του αντικειμένου αφορά στην κάλυψη μαθημάτων καλλιτεχνικού (αισθητική του ήχου), τεχνικού και εργαστηριακού περιεχομένου, με έμφαση στα θέματα που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και την ακουστική, τη συνύπαρξη του ήχου με τη μουσική, και άλλες σχετικές θεματικές ενότητες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ήχος στον Κινηματογράφο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1611/9.10.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 27596/3.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Πολιτισμική Κληρονομιά
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση και στις Μεθοδολογίες του Σχεδιασμού» || Περιγραφή Θέσης: Με βάση την ενσωμάτωση του σχεδιασμού στη θεωρητική έρευνα, το γνωστικό αντικείμενο συνδέεται με την πρακτική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την παραγωγή αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός νοείται ως διακριτή τεχνική γνώση που συμμετέχει στη μεταποίηση της ύλης για την παραγωγή υλικών χώρων και αντικειμένων. Αποτελεί παραγωγική διαδικασία σχετιζόμενη με την κοινωνία, την οικονομία και την ανθρώπινη τεχνική και αισθητική επινοητικότητα. Η διδασκαλία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού απαιτεί μεθοδολογίες που αγγίζουν όλα αυτά τα πεδία και επιτρέπουν τη σύνοψή τους, αισθητική και υλικοτεχνική, σε σχεδιασμένο ανθρώπινο χώρο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση και στις Μεθοδολογίες του Σχεδιασμού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» θεραπεύει το φάσμα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα γεωργικά προϊόντα και υποπροϊόντα με τους μικροοργανισμούς καθώς και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές αυτών με στόχο τη βελτίωση των παραγωγικών διεργασιών και βιοδιεργασιών, την παραγωγή βιοδραστικών μορίων και την προστασία του περιβάλλοντος. Εμπεριέχει την επιλογή και τη χρήση των κατάλληλων βιοτεχνολογικών, μικροβιακών και φυσικοχημικών μεθόδων με στόχο την παραγωγή βιομορίων υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφενός μεν σε γεωργικές εφαρμογές, αφετέρου δε στα τρόφιμα, τη διατροφή και την υγεία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (καινοτόμα τρόφιμα, τεχνολογικές και φαρμακευτικές ουσίες). Επίσης την εφαρμογή της μικροβιολογίας στην καθημερινή ζωή και την βιομηχανία. Ειδικότερα ο/η υποψήφιος/α πρέπει να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι: α. Χρήση ζωντανών κυττάρων μικροοργανισμών ή ενζύμων για τη βιοτεχνολογική παραγωγή βιολειτουργικών συστατικών ή βιομορίων ή/και τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας. β. Εφαρμογή κατάλληλων βιοδιεργασιών και βιοτεχνολογικών μεθόδων με στόχο τη μετατροπή φυτικής ή ζωικής προέλευσης πρώτων υλών σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω μικροβιακών ζυμώσεων (γεωργικά προϊόντα, καινοτόμα τρόφιμα κ.α.) γ. Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών (όπως οινολάσπες, τυρόγαλα κ.λ.π) με χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων, μικροβιακών διεργασιών και βιοδιεργασιών προς παραγωγή βιοενεργών βιομορίων, με εφαρμογές στα τρόφιμα, τη διατροφή, την υγεία και το περιβάλλον.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-03
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ιστορία, τη θεωρία και την ανάλυση του δράματος και της παράστασης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρολογία: παράσταση και δράμα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1641/15.10.2020 τ.Γ’ ,Αριθμ.Προκήρυξης 35130/25.8.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1611/9.10.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 31002/20.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Οι Φυσικές Δομήσιμες Ύλες στο Σχεδιασμό Σύγχρονων και Ιστορικών Κατασκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην κεραμική και την εικονογραφία των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην κεραμική και την εικονογραφία των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Οπτικά ή/και Οπτοηλεκτρονικά ή/και Μαγνητικά Υλικά»
Περιγραφή: - Μια (1) θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικά ή/και Οπτοηλεκτρονικά ή/και Μαγνητικά Υλικά».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οπτικά ή/και Οπτοηλεκτρονικά ή/και Μαγνητικά Υλικά»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25668/16-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Έρευνας - Ανάλυση Δεδομένων στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό» αναφέρεται στη μελέτη των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούν οι ερευνητές για να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις, με σκοπό την επιβεβαίωση ή διαμόρφωση της υπάρχουσας θεωρίας ή/και τη βελτίωση της υπάρχουσας πρακτικής στο χώρο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Επίσης, αφορά στη συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα εντός των εκπαιδευτικών πλαισίων του χώρου αυτού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μέθοδοι Έρευνας - Ανάλυση Δεδομένων στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28691/28-7-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει τις θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές του πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού που αναφέρονται στη δομή, τη λειτουργία, την οργάνωση και την ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων και τις διαδικασίες αστικών μετασχηματισμών, όπως αναγνωρίζονται, αναλύονται και υποστηρίζονται και στο επιστημονικό πεδίο της αστικής γεωγραφίας. Αφορά στις αλληλένδετες κλίμακες αρχιτεκτονικής της πόλης-αστικού-πολεοδομικού-χωρικού σχεδιασμού και στις κοινωνικές - κριτικές και έμφυλες, προσεγγίσεις της αστικοποίησης, της κατοίκησης και του δημόσιου χώρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολεοδομικός -Αστικός Σχεδιασμός και Σύγχρονα Ζητήματα Αστικής Γεωγραφίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες