Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 43744/8-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, με έμφαση στη μεταβυζαντινή και νεότερη περίοδο, γνώση απαραίτητη για την ιστορική τεκμηρίωση των μνημείων και ιστορικών συνόλων που εξετάζονται στα αντίστοιχα εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος· αναφέρεται, επίσης, σε ζητήματα ιστορικής οικοδομικής τεχνολογίας, μεθοδολογιών ερμηνείας, κριτικής προσέγγισης, αξιολόγησης και διαχείρισης του ιστορικού αποθέματος, καθώς και σε ζητήματα σχέσεων θεωρίας και πρακτικής, στον τομέα της Αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Βασίζεται, τέλος, στη συνολική εμπειρία μέσα από τον ανασχεδιασμό του ιστορικού αποθέματος και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε ιστορικό περιβάλλον, καθώς η γνωστική περιοχή της Αποκατάστασης, Επανάχρησης και Ανασχεδιασμού ιστορικών κτιρίων και συνόλων αναφέρεται σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υψηλής πολυπλοκότητας και εξειδίκευσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Αποκατάσταση, Επανάχρηση και Ανασχεδιασμός Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού"
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 35924/14-6-2021 (από εξέλιξη): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς, η Βυζαντινή Ιστορία είναι ένας σαφώς οριοθετημένος επιστημονικός κλάδος, που καλύπτει την περίοδο από το 324 έως το 1453 και αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ειδικότερα δε των χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, και αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Ιστορίας. Το γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία-Θεσμοί» της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μίας αναγνωρισμένης ειδικότητας, ταυτίζεται απολύτως με μία από τις γνωστικές περιοχές του Τομέα, όπως άλλωστε δηλώνεται και στον τίτλο του (Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας) και αντιστοιχεί πλήρως στα προσφερόμενα από τον Τομέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Η έμφαση που δίδεται στους Θεσμούς του Βυζαντινού Κράτους καλύπτει το ευρύ φάσμα της εσωτερικής Ιστορίας του Βυζαντίου (Πολίτευμα, Κράτος, Πολιτική Ιδεολογία, Διοίκηση - κεντρική και περιφερειακή-, Δικαιοσύνη, Οικονομία, Στρατό, Ναυτικό, Εμπόριο, Παιδεία, Εκκλησία, Μοναχισμό, Πόλεις κ.ά.). Η μελέτη των Θεσμών προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της πολιτικής ιστορίας του Βυζαντίου, η οποία άλλωστε συνεξετάζεται με τους Θεσμούς, και συνιστά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και εξελισσόμενα πεδία της Βυζαντινής Ιστορίας, το οποίο διδάσκεται και ερευνάται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον κλάδο της Βυζαντινής Ιστορίας στη χώρα μας επιβάλλεται, όχι μόνο επειδή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Ιστορίας αλλά και γιατί συνιστά προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών πανεπιστημίων στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό διάλογο για τις Βυζαντινές Σπουδές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία - Θεσμοί
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48617/26-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο ανταποκρίνεται κατ ́ αρχάς στο κύριο διδακτικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας, το οποίο είναι τα έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η επιθυμητή προσέγγιση του αντικειμένου των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι για τη θέση αυτή η πειραματική και ταυτόχρονα η επικέντρωση του ερευνητικού έργου των υποψηφίων σε θέματα ενίσχυσης δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και η ιδιαίτερη εμβάθυνση σε θέμα- τα ανεπαρκών παραθέσεων και αγκυρώσεων παλαιών κατασκευών όπως και σε μέσα θεραπείας αυτών κατά την ενίσχυσή τους. Με το δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι παλαιές και επίσης με τη διαπίστωση από αυτοψίες μετά από σφοδρούς σεισμούς ότι σημαντικό τμήμα των καταρρεύσεων οφείλεται σε ανεπαρκείς παραθέσεις και αγκυρώσεις είναι πρόδηλη η ιδιαίτερη σημασία των γνώ- σεων των υποψηφίων σε θέματα ενίσχυσης και αποκατάστασης παλαιών κατασκευών. Ακόμη η εφαρμογή μεταλλικών μανδυών και μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και η ενίσχυση με μανδύες ινοπλισμένου σκυροδέματος υψηλής αντοχής και οι μικτοί τύποι ενίσχυσης στοιχείων και κόμβων με τοπικό μανδύα είναι μέσα στις επιζητούμενες γνώσεις και ερευνητικές δραστηριότητες των υποψηφίων. Η εμπειρία σε πειραματική έρευνα όλων των ανωτέρω στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδε- μα θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενίσχυση δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος - πειραματικές μέθοδοι
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η ειδικότερη περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού που μελετά τη μοντελοποίηση χρηστών λογισμικού με εφαρμογή προηγμένων μεθοδολογιών, θεωριών και αλγορίθμων προκειμένου να εξατομικεύεται δυναμικά το λογισμικό στον εκάστοτε χρήστη του ή σε ομάδα χρηστών του. Το λογισμικό αυτό μπορεί να εφαρμόζεται σε λογισμικό για εξατομικευμένη δια ζώσης ταυτοποίηση ή/και εξατομικευμένη αναζήτηση, εξατομικευμένη αναζήτηση υπηρεσιοστρεφούς λογισμικού και ανάκτηση πληροφορίας ή/και σε προσαρμοστικά συστήματα διδασκαλίας και πολιτισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ψυχολογία ΑΜΕΑ - Οργανωσιακή Ψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία ΑΜΕΑ - Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική» καλύπτει τον συγκεκριμένο κλάδο των Μαθηματικών Μεθόδων στη Φυσική και εξυπηρετεί τις ειδικότητες όπως: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστική Φυσική, Αναλυτική Μηχανική, Ρευστομηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Μηχανική του Συνεχούς Μέσου κ.α.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρυ Καθηγητή του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το αντικείμενο αφορά συνολικά την διαχείριση πάσης φύσεως αρχειακού υλικού (ενεργού και ιστορικού) με βάση τις διεθνώς ισχύουσες αρχειονομικές αρχές και τα καθιερωμένα πρότυπα.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διαχείριση Αρχειακών Τεκμηρίων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μελέτη των Γεωμετρικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών του Χερσαίου και Θαλάσσιου Χώρου μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης Επίγειων και Δορυφορικών Παρατηρήσεων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Αντικείμενο της θέσης είναι η διδασκαλία των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, η ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία που ενσωματώνουν την υποστηρικτική τεχνολογία και η ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων που στηρίζονται σε υποστηρικτικές συσκευές και λογισμικά που παρέχουν πρόσβαση στη γνώση. Σύμφωνα με τα παραπάνω δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση και όχι στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για άτομα με αναπηρία. Με τον όρο υποστηρικτική τεχνολογία αναφερόμαστε σε: "οποιοδήποτε αντικείμενο, τμήμα εξοπλισμού ή σύστημα, εμπορικό ή μη προϊόν, έτοιμο ή προσαρμοσμένο, που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη βελτίωση των λειτουργικών ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία".
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Περιγραφή και σύγκριση των σλαβικών γλωσσών (με έμφαση στη βουλγαρική και τη ρωσική)". Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης είναι η εξής: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης απαιτεί άριστη γνώση της βουλγαρικής και της ρωσικής γλώσσας και γλωσσολογική κατάρτιση στη συγκριτική εξέταση των δύο συγγενών γλωσσών. Ειδικότερα, στο επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης εντάσσονται οι εξής επιμέρους περιοχές οι οποίες μπορεί να καλύπτονται είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά: - Περιγραφή και σύγκριση των γλωσσικών συστημάτων της βουλγαρικής και της ρωσικής (φωνητική, μορφολογία, σύνταξη, λεξικολογία, σημασιολογία). - Διαχρονική εξέλιξη των σλαβικών γλωσσών και συνέπειες της συγκλίνουσας και αποκλίνουσας πορείας τους. - Αλληλεπιδράσεις της βουλγαρικής και της ρωσικής με την ελληνική. - Γλωσσολογική έρευνα και μεταφραστικές εφαρμογές στα ζεύγη γλωσσών ελληνική-βουλγαρική και ελληνική-ρωσική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφή και σύγκριση των σλαβικών γλωσσών (με έμφαση στη βουλγαρική και τη ρωσική).
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης αφορά στη διαχείριση των Χωρικών Υποδομών με την υποστήριξη των Εθνικών Κτηματολογικών Συστημάτων Καταγραφής, με στόχευση στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη σε Εθνικό, Περιφερειακό και σε Αστικό – Πολεοδομικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χωροχρονικές Υποδομές Ανάπτυξης με έμφαση στην Εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Νέων Χρόνων 17ος- αρχές 19ου αιώνα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41985/2-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Μελετάται το εσωτερικό δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μελετώνται επίσης οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας σε όλη την ιστορική τους διαχρονία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανατομία και Παθοφυσιολογία του Νευρικού Συστήματος»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 39089/24-6-2021 (κενή θέση): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η διδασκαλία και έρευνα του γνωστικού αντικειμένου, αφορά την Προϊστορική Αρχαιολογία, η οποία καλύπτει μέσα από τη συστηματική μελέτη των αρχαιολογικών καταλοίπων την ευρεία γνώση για τους πολιτισμούς του προϊστορικού παρελθόντος. Η Αρχαιολογία της εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικότητα της αρχαιολογίας που αφορά στη μελέτη των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ του τέλους της 4ης και 2ης χιλ. π.Χ. στο Αιγαίο και τις αλληλεπιδράσεις τους. Ειδικότερα, θεραπεύει αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και χρήση του χώρου, στην τεχνολογία, στην παραγωγή και την κυκλοφορία των αγαθών, στις ανταλλαγές και τις διαπολιτισμικές επαφές, στην ιδεολογία και στις ταφικές πρακτικές, στη διοίκηση και στην οργάνωση των κοινωνιών. Η Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο αποτελεί καθιερωμένο και βασικό γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και διδάσκεται στο πλαίσιο σημαντικού αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορική Αρχαιολογία: Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής /Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48647/26-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Λογική ή Αλγεβρική Τοπολογία» αντιστοιχεί στην ένωση δύο βασικών, αυτόνομων και πλήρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, δηλαδή της Επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματικών και ειδικότερα ο Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, όπως διδάσκεται και ερευνάται σ’ ένα Τμήμα Μαθηματικών, εστιάζει στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα όλων των θεμάτων της Μαθηματικής Λογικής και της Αλγεβρικής Τοπολογίας. Στη Μαθηματική Λογική από τις περιοχές της Θεωρίας Συνόλων, της Θεωρίας Μοντέλων, της Θεωρίας Αποδείξεων, της Θεωρίας Αναδρομικών Συναρτήσεων και Υπολογισιμότητας, της Αλγεβρικής Λογικής, της Κατηγορικής Λογικής, και εφαρμογές της Μαθηματικής Λογικής στην Άλγεβρα, στη Γεωμετρία, στην Τοπολογία ή στη Συνδυαστική. Στην Αλγεβρική Τοπολογία από τις περιοχές της Κ-Θεωρίας, της Θεωρίας Ομολογίας και Συνομολογίας Χώρων, της Ομοτοπικής Θεωρίας Χώρων, των Fiber Χώρων και Bundles, της Ανώτερης Θεωρίας Κατηγοριών και της Ομοτοπικής Άλγεβρας, και εφαρμογές της Αλγεβρικής Τοπολογίας στην Άλγεβρα (Γεωμετρική Θεωρία Ομάδων) και στη Γεωμετρία (Τοπολογικές πολλαπλότητες, Σχήματα). Συμπεριλαμβάνει τα αντικείμενα διδασκαλίας αυτοτελών μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, όπως - Μαθηματική Λογική Ι, - Θεωρία Συνόλων Ι - Αλγεβρικές Δομές Ι και ΙΙ - Γραμμική Άλγεβρα - Τοπολογία - Θεωρία Ομάδων και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως - Θέματα Μαθηματικής Λογικής - Αλγεβρική Τοπολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Λογική ή Αλγεβρική Τοπολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Αντικείμενο της θέσης είναι η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, η μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη εργασιακής ετοιμότητας, τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι εργασιακές σχέσεις και η προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας, η προστατευόμενη εργασία και η προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος στις ανάγκες του εργαζόμενου με αναπηρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες