Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 227 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Στο γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογίες Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων", το ερευνητικό πεδίο των αισθητήρων και των τεχνολογιών μέτρησης, ελέγχου και μετάδοσης φυσικών παραμέτρων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet-of-Things) έχει έντονη ανάπτυξη και ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς ολοένα και περισσότερο αναπτύσσονται υπηρεσίες και εφαρμογές για έξυπνες πόλεις (smart cities), δίκτυα διαχείρισης ενέργειας (smart energy grid), ευφυείς μεταφορές και οχηματικά δίκτυα (vehicle-to-vehicle communications), υπηρεσίες υγείας (smart health), βιομηχανία (industry 4.0) κ.λπ. Με τον όρο «Τεχνολογίες Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» νοείται το πλέγμα των τεχνολογιών που εντάσσονται σε α) πρωτόκολλα επικοινωνίας αισθητήρων (π.χ. 6LoWPAN, RPL, ZigBee, BLE, Z-Wave, NFC), β) λειτουργικά συστήματα και λογισμικό αισθητήρων (π.χ. Contiki, TinyOS, LiteOS, RIOT, Zephyr), και γ) πρωτόκολλα εφαρμογών (π.χ. CoAP, MQTT, XMPP, AMQP).
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά αποτελεί ένα διακριτό διεπιστημονικό πεδίο σπουδών που έλκει την καταγωγή της από τις επιστήμες της Κοινωνιολογίας και της Βιομηχανικής Ψυχολογίας. Βασικό της αντικείμενο αποτελεί η συστηματική μελέτη των οργανώσεων και της συμπεριφοράς των ατόμων σε αυτές. Το γνωστικό αντικείμενο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς περιλαμβάνει ευρύτερες θεματικές περιοχές, όπως, μεταξύ άλλων, η Παρακίνηση, η Ηγεσία, η Ομαδική Εργασία, η Επικοινωνία στις Οργανώσεις, η Οργανωσιακή Κουλτούρα, η Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών και ο Οργανωσιακός Έλεγχος. Ειδικότερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα, η ιστορική εξέλιξη των οργανωσιακών δομών ελέγχου της εργασίας· η διαφοροποίηση αυτών μεταξύ των διαφορετικών τύπων οργανώσεων, του βαθμού εξειδίκευσης και του τρόπου οργάνωσης της εργασίας· η άσκηση αυτονομίας κατά την εργασιακή διαδικασία· οι διαδικασίες ανάδυσης ή/και εισαγωγής οργανωσιακών αλλαγών, αποτελούν, μεταξύ άλλων, θέματα έρευνας του γνωστικού πεδίου της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Καλύπτοντας τα κενά μελέτης και τους περιορισμούς που διέπουν τη γενικευμένη τάση υιοθέτησης των ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, η εφαρμογή των ποιοτικών μεθόδων έρευνας επιτρέπει τη σε βάθος διερεύνηση και κατανόηση σύνθετων οργανωσιακών φαινομένων, όπως για παράδειγμα, των διαδικασιών δημιουργίας νοήματος και κατασκευής της οργανωσιακής ταυτότητας ή της εσωτερίκευσης του ελέγχου και της πειθαρχίας στις οργανώσεις. Μέσω της χρήσης ποιοτικών μεθόδων έρευνας είναι δυνατή η διερεύνηση και η κατανόηση «μη ποσοτικοποιήσιμων» εννοιών, όπως η εμπειρία των ατόμων και η δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ αυτών στα πλαίσια των ομάδων εργασίας στις οργανώσεις. Επίσης, οι ποιοτικές μέθοδοι είναι κατάλληλες για τη διερεύνηση νέων και εν εξελίξει φαινομένων για τα οποία υπάρχει περιορισμένη γνώση. Σε αυτά τα πλαίσια, είναι αναγκαία η συστηματική χρήση ποιοτικών μεθόδων, όπως των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, που επιτρέπουν ένα βαθμό ευελιξίας κατά τη συλλογή των δεδομένων, ούτως ώστε να αναδυθεί και συλλεχθεί εμπειρικό υλικό του οποίου η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή ή ακόμη και των σε βάθος συνεντεύξεων που επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων γύρω από φαινόμενα για τα οποία υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένη γνώση. Επιπλέον, η χρήση αυτών των μεθόδων επιτρέπει τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων ως έχουν και όχι εφόσον προκύπτουν από την υπάρχουσα γνώση. Υπό αυτή την έννοια, οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας είναι κατάλληλες για τη διερεύνηση φαινομένων τα οποία η υπάρχουσα θεωρία δεν δύναται να ερμηνεύσει με ικανοποιητικό τρόπο. Αυτές και άλλες μέθοδοι ποιοτικής έρευνας τείνουν να χρησιμοποιούν πολλαπλές πηγές δεδομένων στα πλαίσια της ερευνητικής στρατηγικής που στοχεύει στην ολιστική μελέτη ενός φαινομένου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ερευνητικής στρατηγικής της μελέτης περίπτωσης, η οποία επιστρατεύει πρωτογενή και δευτερογενή εμπειρικά δεδομένα εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την ολιστική και συστηματική μελέτη των οργανωσιακών φαινομένων εντός του πλαισίου μέσα στο οποίο εκδηλώνονται. Ως εκ τούτου, οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά συμβάλλουν στην ολιστική κατανόηση των φαινομένων και όχι στην απομόνωση και κατακερματισμένη αντίληψη αυτών. Συμπερασματικά, η υιοθέτηση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς επιτρέπει την κριτική, σε βάθος, ολιστική και διαλεκτική μελέτη των οργανωσιακών φαινομένων και τη διερεύνηση ερωτημάτων που στοχεύουν στην κατανόηση του τρόπου και των αναλυτικών, ιστορικών διαδικασιών μέσω των οποίων αναπτύσσονται και εξελίσσονται τα φαινόμενα στις οργανώσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανωσιακή Συμπεριφορά με έμφαση στις Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Περιγραφική Ανατομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφική Ανατομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Τεχνολογίες Αιχμής στη Γεωργία-Γεωργία Ακριβείας» [ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ : Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιστημονικό υπόβαθρο σε Γεωπονικά αντικείμενα και διδακτορικό με αντικείμενο συναφές με τη Γεωργία Ακριβείας και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της για τη βελτίωση των αποφάσεων ως προς την οικονομικά βέλτιστη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των συστημάτων καλλιέργειας. Ενθαρρύνονται υποψήφιοι με αποδεδειγμένη κατάρτιση σε εφαρμογές τεχνολογιών ψηφιακής γεωργίας και των προσεγγίσεων της γεωργίας ακριβείας. Η εμπειρία στην εκπόνηση πειραμάτων αγρού, στον χειρισμό και ανάλυση χωρικών δεδομένων αγρού, και στη χρήση και λειτουργία αισθητήρων και λοιπών επιστημονικών οργάνων χαρτογράφησης των ιδιοτήτων του εδάφους και των καλλιεργειών που εφαρμόζονται στην έρευνα για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της γεωργίας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο. ]
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακές Τεχνολογίες Αιχμής στη Γεωργία-Γεωργία Ακριβείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10149/12-12-2019.Μέσα είδη και μέθοδοι διάνοιξης των δασών και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάνοιξη του δάσους (Τεχνικοί, οικονομικοί, οικολογικοί-περιβαλλοντικοί και πολιτικοί). Βασικές αρχές σχεδιασμού και εκλογής της διάνοιξης του δάσους και δασοτεχνική ταξινόμηση εδαφών. Η άριστη διάνοιξη και υπολογισμοί για την οδική πυκνότητα, την οδική απόσταση, το ποσοστό διάνοιξης και την απόσταση μετατόπισης. Σχεδιασμός και μελέτη της διάνοιξης του δάσους με δρόμους και άλλες εγκαταστάσεις. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της οδικής διάνοιξης και της κάρπωσης του ξύλου. Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων. Αδρομερής και λεπτοφυής διάνοιξη. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διάνοιξη (δίκτυο δασικών δρόμων) και σε μεμονωμένους δασικούς δρόμους. Αξιολόγηση των επιπτώσεων από την διάνοιξη του δάσους και των δασικών εκτάσεων. Αποτύπωση δασικών δρόμων για περιβαλλοντική αξιολόγηση. Συμβατότητα και επιπτώσεις των δασοτεχνικών έργων στο περιβάλλον. Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις από τη χάραξη, κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των δασικών δρόμων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διάνοιξη Δάσους και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-10
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, μετά από αίτηση εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατροφική Βιοοργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14485/22-1-2020.Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει θέματα προασκησιακού ελέγχου σωματικής υγείας αθλητών και ασθενών, την πρόληψη σοβαρών διαταραχών σωματικής υγείας κατά την άσκηση καθώς και θέματα αξιολόγησης οξέων και χρονίων διαταραχών της σωματικής υγείας των αθλουμένων. Επιπλέον, πραγματεύεται θέματα χρήσης εργογόνων βοηθημάτων και ντόπινγκ και ιδιαίτερα των βιοϊατρικών τους επιπτώσεων, θέματα κλινικής εργοφυσιολογίας αθλητών και ασθενών με χρόνιες παθήσεις και κλινικής αξιολόγησης ασκησιογενών προσαρμογών των οργανικών συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αξιολόγηση Σωματικής Υγείας Αθλουμένων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-10
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία με έμφαση στις σχέσεις Δύσης και Ελληνισμού».
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία με έμφαση στις σχέσεις Δύσης και Ελληνισμού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Εισαγωγή, Ερμηνεία και Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγή, Ερμηνεία και Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωσης μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μη γραμμικές οπτικές διατάξεις νανοδομών για συστήματα οπτικών επικοινωνιών"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Εύκαμπτες ρομποτικές - μηχατρονικές συσκευές
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Διαγνωστική Απεικονιστική» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την ακτινολογία και την υπερηχοτομογραφία στα διάφορα είδη ζώων (συντροφιάς, παραγωγικά, άγριας πανίδας, εργαστηρίου), με σκοπούς τη μελέτη και τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηνιατρική Διαγνωστική Απεικονιστική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π., ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ ΘΕ ΚΦΕ51 ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσικοχημεία - Φασματοσκοπία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσικοχημεία - Φασματοσκοπία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά στη θεωρία και μεθοδολογία της Στατιστικής καθώς και στην ανάπτυξη και μελέτη μοντέλων πιθανοτήτων
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική Παιδαγωγική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Φυτών»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες