Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 170 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία ( η θέση αυτή προήλθε ύστερα από αίτηση για προκήρυξη κατεχόμενης θέσης του επίκουρου καθηγητή κ. Τριανταφύλλου)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» || Περιγραφή Θέσης: To γνωστικό αντικείμενο συνδέεται με την πρακτική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την διαδικασία παραγωγής του χώρου σε μία ευρεία κλίμακα, από αυτή ενός αντικειμένου έως ενός οικιστικού συνόλου. Ο χώρος δεν νοείται μόνο με την αφηρημένη γεωμετρική έννοια, αντίθετα ενδιαφέρει η βιωμένη εκδοχή του με τις πολλαπλές εμπειρίες, δραστηριότητες και σενάρια, τους χρήστες και τα αντικείμενα που αυτός περιλαμβάνει. Η παραγωγή του χώρου σχετίζεται με την κοινωνία, την οικονομία και την ανθρώπινη τεχνική και αισθητική επινοητικότητα. Ο χώρος εξετάζεται διαχρονικά με βάση τις ήδη υπάρχουσες πολιτισμικές μορφές και τυπολογίες, από την κριτική αναθεώρηση των οποίων ανταποκρίνεται σε νέες κοινωνικές συνθήκες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο του Οικοδομικού Σχεδιασμού αφορά τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, με πρόσθετη έμφαση – πέραν της εννοιολογικής και καθαυτό σχεδιαστικής – στην κατασκευαστική – οικοδομική διάσταση και την υλική απόδοση νέων και υφιστάμενων κτηρίων και λοιπών έργων. Η Προκήρυξη της ανωτέρω θέσης με αριθμ. πρωτ. 2320/31661/29-9-2020 δημοσιεύθηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 1584/7-10-2020 τ. Γ΄και διορθώθηκε με το αριθμ. ΦΕΚ 1686/21-10-2020 τ. Γ΄.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικοδομικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θεσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Χειρουργικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική και Τραυματολογία». ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία – χειρουργική και μη - των παθήσεων και των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος, της σπονδυλικής στήλης και του λοιπού σκελετού, όπως τις συγγενείς και επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού, τις εκφυλιστικές παθήσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα, τα μεταβολικά νοσήματα των οστών, τις αθλητικές κακώσεις, τα κατάγματα των άνω και κάτω άκρων, όπως και τις επιπλοκές τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική - Τραυματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνικοοικονομική ανάλυση και εφοδιαστική αλυσίδα στις θαλάσσιες μεταφορές»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ιατρική Μικροβιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ ή Γ’ βαθμίδας
Περιγραφή: Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την τεκμηρίωση του συστήματος ΕΤΑΚ. Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει την δυνατότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές και μελετητικές τους δράσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται εμπειρικά δεδομένα από την παρακολούθηση της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών με τεχνικές ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του JRC, OECD, EUROSTAT, κλπ.). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην εμπειρική ανάλυση, στην επιστημονική τεκμηρίωση των κινήτρων (policy rationales), στον σχεδιασμό, και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία και αποβλέπουν στην άμβλυνση των διαπεριφερειακών τεχνολογικών και οικονομικών ανισοτήτων, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης των περιφερειών και την κοινωνικο-οικονομική τους ανάπτυξη – συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Έμφαση δίνεται στην θεωρητική και εμπειρική κατανόηση της γεωγραφικής διάστασης της οικονομίας της γνώσης και της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης, και ειδικότερα, της παραγωγής και της διάχυσης της τεχνολογικής γνώσης μέσω εθνικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, δικτύων τεχνολογικής γνώσης και παγκοσμίων αλυσίδων αξίας, και των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών σε αυτές.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική γεωγραφία με εστίαση στις περιφερειακές πολιτικές που συνδέονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
Σχολή:
Τμήμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Γενική Παθολογία – Λοιμωξιολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία – Λοιμωξιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γενική Παθολογία – Λοιμωξιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας/Αναπληρωτής Καθηγητής/Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 30064/31-7-2020. Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών από τη σκοπιά του μηχανικού επιτάσσει τη λήψη στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στον προ-γραμματισμό, στην οργάνωση, στο συντονισμό και στον έλεγχο των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής εξειδικεύεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Οργάνωση Παραγωγής, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής, Διαχείριση Αποθεμάτων, Έλεγχος Ποιότητας και Συντήρηση Προϊόντων και Παραγωγικών Διαδικασιών, Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Βιομηχανική Πληροφορική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής και των ποσοτικών μεθόδων της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1641/15.10.2020 τ.Γ’ , Αριθμ. Προκήρυξης 33753/30.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 1739/30.10.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 27591/3.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημική Τεχνολογία με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά ισομερώς τη Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών (Business Process Management - BPM) καθώς και τα διεθνή Πρότυπα Διοίκησης (Management Systems Standards - MSS). To BPM αποτελεί την προσέγγιση διοίκησης που αντιλαμβάνεται τις επιχειρηματικές λειτουργίες ενός οργανισμού ως ένα πλέγμα αλληλοσυσχετιζόμενων διεργασιών, ο ορθός σχεδιασμός και η λειτουργία των οποίων εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διοίκηση ολόκληρου του οργανισμού. Η εφαρμογή του BPM στην πράξη επιτυγχάνεται μέσω του Κύκλου Ζωής των διεργασιών (BPM Lifecycle). Το ενδιαφέρον του Τμήματος επικεντρώνεται σε όλα τα στοιχεία του BPM Lifecycle (Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Εκτέλεση, Έλεγχος, Παρακολούθηση και Βελτιστοποίηση) από την πλευρά της Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι από την πλευρά της Πληροφορικής (εργαλεία λογισμικού για την υποβοήθηση της εφαρμογής του BPM). Τα MSS, εφαρμόζοντας τις αρχές του BPM, καθορίζουν απαιτήσεις (προδιαγραφές), τις οποίες το σύστημα διοίκησης ενός οργανισμού πρέπει να ικανοποιεί, ώστε να πετύχει επιθυμητές επιδόσεις σε επιλεγμένα πεδία εφαρμογής. Τα υφιστάμενα MSS καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα πεδία της ποιότητας (ISO 9001), του περιβάλλοντος (ISO 14001), της υγιεινής και ασφάλειας εργασίας (OHSAS 18001 & ISO 45001), της ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000), ενώ νέα MSS εκδίδονται συνεχώς. Το ενδιαφέρον του Τμήματος αφορά σε δύο περιοχές: τη δομή των MSS (αρχές, δομικά στοιχεία, απαιτήσεις, ενοποίηση πεδίων εφαρμογής), καθώς και την εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (κίνητρα εφαρμογής, υλοποίηση εφαρμογής, αποτελέσματα εφαρμογής, εφαρμογή πολλαπλών προτύπων).
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γεωαισθητήρες και Ψηφιακές Διατάξεις με εφαρμογές στα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επεξεργασίας Γεωσημάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28910/28-7-2020. Οικονομική των συντελεστών της δασικής παραγωγής, μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση στις δασικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, marketing δασικών προϊόντων, δασική εκτιμητική, επιχειρηματικός σχεδιασμός και δασικές επιχειρήσεις, οργάνωση δασικής επιχείρησης, εισαγωγή στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καινοτομία και δασικές επιχειρήσεις, μορφές και μοντέλα καινοτομίας, οικονομικά της καινοτομίας, διαχείριση καινοτομίας, δημιουργικότητα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πράσινη επιχειρηματικότητα και οικο-λογική καινοτομία, στρατηγική δασικών επιχειρήσεων, χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. Ευρύτερες θεματικές οι οποίες εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις είναι: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στο Φυσικό Περιβάλλον, Κυκλική Οικονομία και Δασοπονία, Βιοοικονομία και Δασοπονία, Οικονομική των φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση δασικών και ανανεώσιμων φυσικών πόρων, τη μεγιστοποίηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την ικανοποίηση των αναγκών του τελικού χρήστη στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Οικονομική και Καινοτομία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά στον Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής του Τμήματος Φυσικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλιακή Ενέργεια». Αναφέρεται: α) Στο γνωστικό πεδίο της Φυσικής των διατάξεων ή/και συστημάτων για την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, τη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα (Θερμοδυναμική / Μετάδοση Θερμότητας ενεργητικών ή και παθητικών ηλιακών συστημάτων) ή/και σε ηλεκτρισμό. β) Στις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα και του Τμήματος Φυσικής γενικότερα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών γ1) Κορμού: Μηχανική – Ρευστομηχανική, Θερμότητα-Κυματική-Οπτική, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική, γ2) υποχρεωτικών της κατεύθυνσης «Ενέργεια και Περιβάλλον»: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ρευστομηχανική και γ3) προαιρετικών της κατεύθυνσης «Ενέργεια και Περιβάλλον»: Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας, καθώς και των αντιστοίχων μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλιακή Ενέργεια
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία που έχουν σχέση με τη σεισμική συμπεριφορά, τρωτότητα και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, καθώς και τον αντισεισμικό σχεδιασμό νέων κτιρίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-17
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες