Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Κυκλώματα ή/και συσκευές (devices) ή/και Ολοκληρωμένα SoC, για εφαρμογές σε επικοινωνίες RF επόμενης γενιάς, ή/και αισθητήρες, ή/και έξυπνα συστήματα (ενδεικτικά, ενσωματωμένα συστήματα, συστήματα παρυφής-edge, συστήματα βιολογικής έμπνευσης (bio-inspired) με λειτουργικότητα AI). Δίνεται έμφαση στην υλοποίηση βιομηχανικών εφαρμογών και στη βιομηχανική εμπειρία, σε βιομηχανικούς κλάδους όπως ενδεικτικά βιομηχανία τηλεπικοινωνιών, βιομηχανία έξυπνων συστημάτων, βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονικά Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Νευροψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54861/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» πραγματεύεται τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των οικονομικών υποκειμένων και τις συνέπειες αυτών στη διαμόρφωση των τιμών και στην κατανομή των πόρων στις αγορές ή στην οικονομία. Επιπλέον, συνεπάγεται την έρευνα πάνω στην κατασκευή και ανάπτυξη μαθηματικών, μη-οικονομετρικών υποδειγμάτων, που βασίζονται στην ατομική οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή και της επιχείρησης και αφορούν την: α) τιμολόγηση και τα επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης σε αγορές υπό μερική ή γενική ισορροπία, στον τέλειο ή ατελή ανταγωνισμό (ολιγοπώλια), β) τον ανταγωνισμό και τις σχέσεις μεταξύ καθέτως ή οριζοντίως σχετιζόμενων επιχειρήσεων στην ισορροπία σε διάφορες μορφές αγοράς και γ) τις επιπτώσεις των παραπάνω σε όρους αποτελεσματικότητας, ευημερίας ή πολιτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Φυσική της μαλακής ύλης (Soft Matter) αποτελεί υποκλάδο της Φυσικής της Συμπυκνωμένης ύλης η οποία παραδοσιακά περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την μελέτη διαλυμάτων, κολλοειδών, πολυμερών, γελών, αφρών, τασιενεργών μορίων και υγρών κρυστάλλων. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων αποτελεί το γεγονός ότι οι κυρίαρχες φυσικές συμπεριφορές οι οποίες καθορίζουν τα βασικά δομικά και δυναμικά χαρακτηριστικά, λαμβάνουν χώρα σε ενεργειακή κλίμακα συγκρίσιμη με τη θερμική ενέργεια σε θερμοκρασία δωματίου. Tα φαινόμενα της ζωής στο μοριακό επίπεδο εμφανίζουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά καθώς και την δομική συνάφεια πλείστων βασικών βιομορίων με τα πολυμερή και τα τασιενεργά μόρια. Ο κλάδος της Βιοφυσικής (Biophysics) εφαρμόζοντας ευρύ φάσμα πειραματικών και θεωρητικών εργαλείων της Φυσικής της συμπυκνωμένης ύλης εξετάζει βιολογικά φαινόμενα συναφή των πεδίων της βιοχημείας και της μοριακής βιολογίας από τη σκοπιά της κατανόησης των βασικών αλληλεπιδράσεων που οδηγούν στην αυτο-οργάνωση βιομορίων, και στοχεύει στον χαρακτηρισμό της νανοδομής, αλλά και της δυναμικής συμπεριφοράς συστημάτων όπως πχ. οι πρωτεΐνες, οι βιολογικές μεμβράνες, τα νουκλεϊκά οξέα καθώς και τα σύμπλοκα αυτών. Τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης που παρουσιάζουν συνάφεια με τη Φυσική της Μαλακής Ύλης και με τη Βιοφυσική, είναι Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Φυσική Πολυμερών, Φυσική Υγρών Κρυστάλλων, Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης, και Αλληλεπίδραση της Ύλης με Σωματίδια και Ακτινοβολίες, [ΦΕΚ 719/τ.ΔΕΥΤΕΡΟ/19.08.1997] και την κατεύθυνση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Φυσική Υλικών Τεχνολογίας» που αυτός συντονίζει.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική της μαλακής ύλης με έμφαση στη βιοφυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47386/14-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Οικεία επιστήμη είναι η ψυχολογία και πλήρης κλάδος αυτής είναι η κοινωνική ψυχολογία, δηλαδή η μελέτη των διαδικασιών επιρροής του κοινωνικού περιβάλλοντος στη σκέψη, τη συμπεριφορά και τις στάσεις του ατόμου. Εξετάζει μια σειρά από κοινωνικά φαινόμενα, όπως τα στερεότυπα και η προκατάληψη, η κοινωνική επιρροή, η κοινωνική ταυτότητα και οι διομαδικές σχέσεις. Η επιρροή των μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση αυτών των κοινωνικών φαινομένων θεωρείται σημαντική και γι αυτόν τον λόγο αποτελεί κεντρικό προς διερεύνηση ζήτημα. Εξετάζεται η παρουσία ή όχι των επιδράσεων των μέσων μαζικής επικοινωνίας στο κοινό αλλά και ποιες ψυχολογικές διαδικασίες ρυθμίζουν τη σχέση αυτή (δηλαδή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίζονται οι επιδράσεις) και διαμεσολαβούν την επιρροή των μέσων στο κοινό (δηλαδή τους τρόπους μέσω των οποίων οι επιδράσεις είναι δυνατές). Επίσης, μελετάει τη σημασία των κοινωνικών κατηγοριοποιήσεων στην πρόσληψη, επεξεργασία και επιρροή του περιεχομένου των μέσων στο κοινό. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο εντάσσεται στην κατεύθυνση σπουδών του Τμήματος: «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: •Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών, •Δυναμική Αεροελαστικότητα και δυναμική αλληλεπίδραση Δομής -Ρευστού με έμφαση σε θέματα Δομικής Συμπεριφοράς, •Υπολογιστική Δυναμική Κατασκευών, •Πειραματικός δυναμικός χαρακτηρισμός κατασκευών, •Μη -γραμμική δυναμική κατασκευών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική Αεροναυπηγικών και Μηχανολογικών Κατασκευών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ
Περιγραφή: Το αντικείμενο θεραπεύει ακαδημαϊκά πεδία όπως: κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης και δεδομένων, συστήματα διαχείρισης ροών δεδομένων, συστήματα διαχείρισης μεγάλων όγκων δεδομένων πάνω από υπολογιστικά νέφη, κατανεμημένη ευρετηρίαση και διαχείριση δεδομένων και δοσοληψιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41864/20-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Ο προσδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου προκύπτει μέσα από δύο κύριες συνιστώσες, οι οποίες αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από τη βιβλιογραφία και την ακολουθούμενη πρακτική. Η Διά Βίου Μάθηση πραγματώνεται μέσω όλων των μορφών εκπαίδευσης και μάθησης, τυπικής, μη τυπικής και άτυπης με έμφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διεθνώς ισχύουσα τυπολογία, η μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει τα προγράμματα εκπαίδευσης ειδικών ομάδων, προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων και άλλα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός του τυπικού συστήματος. Η Διά Βίου Μάθηση και οι δομές/συνιστώσες της απευθύνονται κατ’ αρχήν στον γενικό πληθυσμό και, πολύ συχνά, οι άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενοί/ές της ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (Ρομά, άνεργοι/ες, μεταναστευτικές και πολιτισμικές μειονότητες/κοινότητες γενικότερα, ΑμεΑ κ.λπ.). Ειδική έμφαση θα πρέπει λοιπόν να δίνεται στο συγκεκριμένο πεδίο, αφού για τις προαναφερθείσες κοινωνικές ομάδες είναι αναγκαίες ειδικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Η δεύτερη συνιστώσα αφορά τη Διά Βίου Μάθηση συσχετιζόμενη με την εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών που θα εργαστούν σε σχετικές δομές μη τυπικής εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες, που θα χρειαστούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να είναι αποτελεσματικοί/ές και ποιοτικοί/ές στο έργο τους, ανάλογα με τις αντίστοιχες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τις δομές τυπικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνονται, αντιστοίχως, οργανωτικά ζητήματα και επιστημονικές προδιαγραφές για τα προγράμματα διά βίου μάθησης μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και ζητήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε τεχνικές που αφορούν τόσο τη διά ζώσης όσο και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες παρακολούθησης των προγραμμάτων για τα εκπαιδευόμενα άτομα. Επιπρόσθετο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου αφορά τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους κατά τους οποίους θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τις προσφερόμενες δυνατότητες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων σε διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Τέλος, αναπόσπαστο στοιχείο του γνωστικού αντικειμένου αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης με εστίαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διά Βίου Μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά το πεδίο της ιστορίας της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής της Δυτικής Ευρώπης από το τέλος της Ρωμαϊκής Εποχής ως την Αναγέννηση και την αναφερόμενη στην ελληνική βιβλιογραφία ως "παραδοσιακή" αρχιτεκτονική, δηλαδή την αρχιτεκτονική, θρησκευτική και κοσμική, τόσο την «ανώνυμη / λαϊκή» όσο και την «επίσημη», του ελλαδικού χώρου και των όμορων βαλκανικών και μικρασιατικών περιοχών κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά, κατά τόπους, και αργότερα, ως ακόμη και τον 20ο αιώνα. Oι υποψήφιοι, βάσει του ισχύοντος νόμου, αναμένεται να διαθέτουν τίτλο διδάκτορος με διδακτορική διατριβή με θέμα εντός του γνωστικού πεδίου της θέσης καθώς και ερευνητικό έργο στο ίδιο αντικείμενο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεσαιωνική και Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41865/20-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Τα χειμαρρικά ρεύματα (έννοιες, διάρθρωση, κατηγορίες, δράση, ζημιές), το χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό), ροή στους χειμάρρους (προσδιορισμός παροχής, πλημμυρικές ζημιές). Η παραγωγή (διάβρωση, γεωλισθήσεις, κατακρημνίσεις, αποσαθρώσεις), η μεταφορά και η απόθεση φερτών υλών, η ρύθμιση της κίνησης των υδάτων και των φερτών υλικών στον χειμαρρικό χώρο. Αρχές και συστήματα διευθέτησης και αξιοποίησης νερού και φερτών υλών. Συστήματα ελέγχου εστιών παραγωγής φερτών υλικών. Βιοτεχνικά έργα. Μελέτη και κατασκευή φραγμάτων στερέωσης κοιτών, συγκράτηση και έλεγχος φερτών υλικών, έργα αξιοποίησης του νερού. Διαστασιολόγηση και έλεγχος της ευστάθειας όλων των κατασκευών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μουσική Παιδαγωγική - διδακτική με νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική Παιδαγωγική - διδακτική με νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει οποιαδήποτε περίοδο και οποιονδήποτε κλάδο (γνωσιοθεωρία, μεταφυσική, ηθική, πολιτική, φιλοσοφία της επιστήμης) της αρχαίας δυτικής φιλοσοφίας, όπως αυτή προσδιορίζεται χρονικά από τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους μέχρι την Ελληνιστική φιλοσοφία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΦΥΣΙΚΗ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία δικαίου, δίκαιο των συμβάσεων και επιχειρηματική ηθική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία δικαίου, δίκαιο των συμβάσεων και επιχειρηματική ηθική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ριζοσπαστική Κοινωνική Εργασία και Κοινωνικές Υπηρεσίες» αναφέρεται στην μελέτη, διδασκαλία, και έρευνα της κοινωνικής εργασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα της Ριζοσπαστικής Κοινωνικής Εργασίας. Η Ριζοσπαστική Κοινωνική Εργασία εστιάζει την ανάλυση της στα δομικά αίτια των κοινωνικών προβλημάτων σε συνάρτηση με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των μοντέλων κοινωνικής εργασίας σε micro και macro επίπεδο, τα οποία προάγουν τα κοινωνικά δικαιώματα των εξυπηρετούμενων των κοινωνικών υπηρεσιών. Κεντρικά σημεία της Ριζοσπαστικής Κοινωνικής Εργασίας αποτελούν η συλλογική και πολιτική δράση καθώς και η συνεργασία των κοινωνικών λειτουργών με τα κοινωνικά κινήματα και τα κινήματα εξυπηρετούμενων προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική αλλαγή και η κοινωνική δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικές υπηρεσίες αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας και παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών σε άτομα, πληθυσμιακές ομάδες και κοινότητες.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ριζοσπαστική Κοινωνική Εργασία και Κοινωνικές Υπηρεσίες».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία θέση ΕΛΕ Β΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία θέση ΕΛΕ Β΄ Βαθμίδας κατόπιν αιτήματος προαγωγής
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανοσολογία-Ανάπτυξη ανοσοβιοτεχνολογικών μεθοδολογιών
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
Σχολή:
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54855/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» πραγματεύεται μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με τo σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών κατάκτησης αγοράς. Η θέση συνεπάγεται την έρευνα πάνω: α) σε θέματα πρόβλεψης της συμπεριφοράς καταναλωτή και ανάλυσης της σχέσης καταναλωτή- επωνυμίας, ειδικότερα σε συνθήκες όπου η επωνυμία έχει υποπέσει σε κάποιο σφάλμα, β) σε συγκρίσεις καταναλωτικών συμπεριφορών σε διαπολιτισμικό επίπεδο και γ) σε ανάλυση καταναλωτικών συμπεριφορών απέναντι σε εγχώριες και διεθνείς επωνυμίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες