Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 51527/2-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η σημασιολογία είναι κεντρικός τομέας της γλωσσολογίας και αντικείμενό της είναι η ανάλυση του γλωσσικού νοήματος, η υφή και η σύνθεση της σημασίας σε λεξικό, προτασικό και υπερπροτασικό επίπεδο. Περιλαμβάνει τυπικές αναλύσεις του λογικού περιεχομένου των προτάσεων, όπως την αληθειακή ή μοντελο-θεωρητική σημασιολογία μεταξύ άλλων, το διεπίπεδο με τη γραμματική δομή, όπως μελετάται από τη σύνταξη, καθώς και το διεπίπεδο με το συνομιλιακό νόημα, όπως μελετάται από την πραγματολογία. Επίσης, η σύγχρονη σημασιολογία συνδέεται και με την εφαρμογή κατάλληλων εμπειρικών μεθόδων τόσο για την προσέγγιση των θεωρητικών ερωτημάτων που διατυπώνονται στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων όσο και για την εξέταση της σημασιακής επεξεργασίας κατά την παραγωγή και κατανόηση της γλώσσας. Μία άλλη πτυχή του εν λόγω αντικειμένου είναι η διαχρονική και διαγλωσσική σημασιολογία, καθώς και η χρησιμότητά τους στην ετυμολογική έρευνα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία: Σημασιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία είναι ένας σημαντικός κλάδος της επιστήμης της Χημείας και αποτελεί έναν ουσιαστικό τομέα έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας είναι σαφές, σύγχρονο και ευρύ. Η Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία επικεντρώνεται στην μελέτη της δομής και του ρόλου των βιομορίων σε βιοσυστήματα, στην λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις των βιολογικά σημαντικών μακρομορίων, καθώς και τους μοριακούς μηχανισμούς της λειτουργίας των κυττάρων και των οργανισμών. Η εκτεταμένη έρευνα στο πεδίο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας οδήγησε στην παραγωγή νέων φαρμάκων (σύγχρονες μοριακά στοχευμένες θεραπείες), καθώς και στην ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών διαγνωστικών μεθόδων. Η παρούσα θέση με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία» αφορά τη δυνατότητα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και εργαστηρίων του ΠΠΣ του Τμήματος Χημείας που σχετίζονται με τη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία. Συγκεκριμένα, στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, αφορά α) τα υποχρεωτικά μαθήματα/εργαστήρια: «Γενική Βιολογία», «Βιοχημεία-1», «Βιοχημεία-2» και «Πειραματική Βιοχημεία» και β) τα μαθήματα επιλογής/εργαστήρια: «Κλινική Χημεία», «Ενζυμολογία», «Βιοχημεία Τροφίμων», «Μικροβιολογία», «Βιοχημεία-3» και «Βιοτεχνολογία». Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η παρούσα θέση, αφορά στη διδασκαλία συναφών μαθημάτων για το Δι-Ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων», όπως «Προκεχωρημένη Βιοχημεία», «Κλινική Βιοχημεία – Βιοχημική Ανάλυση» και «Μοριακή & Κυτταρική Βιολογία – Μοριακή Βιοτεχνολογία», καθώς και για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία», όπως «Τα Βιομακρομόρια ως Στόχοι Θεραπευτικών Προσεγγίσεων», «Γενετική και Μοριακή Βάση Ασθενειών-Μοριακή Ιατρική» και «Ερευνητική Μεθοδολογία». Επιπλέον, το γνωστικό αντικείμενο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Η παρούσα θέση αφορά την διεξαγωγή έρευνας σε θέματα σχετικά με την Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία, με έμφαση στα συστήματα ροής ηλεκτρονίων μέσω των συστημάτων θειολών των κυττάρων. Τα συστήματα αυτά συμμετέχουν στην αντιοξειδωτική απόκρισή του κυττάρου και ενέχονται σε πλήθος πολλών άλλων βιοχημικών διεργασιών που υφίστανται οξειδοαναγωγική ρύθμιση. Η έρευνα αιχμής στον τομέα αυτό αφορά την εύρεση δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων και την ανάδειξη εξειδικευμένων αναστολέων ως θεραπευτικών μορίων για βακτηριακές μολύνσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Κθηγητή
Περιγραφή: Πληροφορικά συστήματα με έμφαση σε τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού, εξόρυξη δεδομένων και εξόρυξη ιστού (Data mining and Web mining), μεγάλα δεδομένα (big data), ανάλυση δεδομένων (data analytics) και εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή/της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Βιολογίας της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιγραφή: Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή/της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και γνωστικό αντικείμενο "Μικροβιολογία, Μοριακές Αλληλεπιδράσεις Μικροβίου - Ξενιστή"
Γνωστικό Αντικείμενο: "Μικροβιολογία, Μοριακές Αλληλεπιδράσεις Μικροβίου - Ξενιστή"
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της μελέτης της μηχανικής συμπεριφοράς γεωυλικών με εργαστηριακές, αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους καθώς και της μελέτης γεωτεχνικών έργων (πάσης φύσεως θεμελιώσεων, πρανή, φράγματα, γεωτεχνικά έργα σχετικά με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Εδαφομηχανική με έμφαση στην Ανάπτυξη Καταστατικών Σχέσεων Γεωυλικών και την Εφαρμογή τους στην Ανάλυση Γεωτεχνικών Έργων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Παιδοχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδοχειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 69686/18-5-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Αναπαραγωγή των Χοίρων» καλύπτει τη διδασκαλία (θεωρητική και εργαστηριακή), την έρευνα αλλά και την επιστημονική υποστήριξη της αναπαραγωγικής διαχείρισης των γεννητόρων (χοιρομητέρων και κάπρων) εντατικής ή/και εκτατικής εκτροφής χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο μελετά/θεραπεύει: τη βιολογία του χοίρου με έμφαση στη φυσιολογία του αναπαραγωγικού συστήματος (αρσενικό - θηλυκό), τους παράγοντες (εξωγενείς - ενδογενείς) που επηρεάζουν αλλά και καθορίζουν τους μηχανισμούς της ενήβωσης, τη δράση του νευρο-ενδοκρινικού συστήματος (γοναδοτρόπες ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, φερομόνες, στεροειδείς ορμόνες, αυξητικοί κ.α. πεπτιδικοί παράγοντες) στη λειτουργία - κυκλικότητα του οιστρικού κύκλου και στη διαδικασία της σπερματογένεσης - σπερμιογένεσης, τη διαδικασία ανίχνευσης εκδήλωσης οίστρου και την περιγραφή της συμπτωματολογίας εκδήλωσης οίστρου στις χοιρομητέρες την εκδήλωση και διαβάθμιση της γενετήσιας ορμής/επιθυμίας (libido) στους κάπρους, την εφαρμογή μεθόδου γονιμοποίησης (φυσική οχεία ή τεχνητή σπερματέγχυση - Τ.Σ.) και την επιλογή χρονικών πρωτοκόλλων σπερματέγχυσης, την αξιολόγηση βιοτεχνολογικών μεθόδων (in vitro ωρίμανση/γονιμοποίηση γαμετών, δημιουργία διαγονιδιακών χοίρων), την αξιολόγηση των αναπαραγωγικών παραμέτρων των χοιρομητέρων, την αξιολόγηση των ποιοτικών παραμέτρων του σπέρματος, την εκδήλωση ηθολογικών τύπων κατά τη φάση του χρόνου σύζευξης (οχείας), της εγκυμοσύνης και του τοκετού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπαραγωγή των Χοίρων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Οι φυσικές διεργασίες αποτελούν σημαντικό αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Τροφίμων. Το αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με τη θεωρητική μελέτη των φυσικών διεργασιών καθώς και με τη μελέτη της εφαρμογής τους στα τρόφιμα. Αφορά τις διεργασίες οι οποίες εφαρμόζονται με στόχο τη συντήρηση και την επεξεργασία των τροφίμων αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στη θεωρητική μελέτη των φυσικών διεργασιών που εφαρμόζονται στα τρόφιμα (φαινόμενα μεταφοράς μάζας και θερμότητας, ροή ρευστών, ψυχρομετρία, μέθοδοι διαχωρισμού κ.λπ.), καθώς και στην εφαρμογή τους σε βιομηχανική κλίμακα με στόχο την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων με συγκεκριμένες τεχνολογικές ιδιότητες
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ" (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ" (από εξέλιξη). Η σύγχρονη παγκόσμια τάση για τη μείωση των εκπομπών αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου επιτάσσει τη χρησιμοποίηση δομών και υλικών με προηγμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Καινοτόμες τεχνολογίες κατασκευής, όπως η Προσθετική Κατασκευή, έχουν δώσει μία ισχυρή ώθηση για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρόκλησης, καθότι είναι πλέον δυνατή η κατασκευή αντικειμένων με ιδιαίτερα πολύπλοκων σχήματα (τρισδιάστατες στοχαστικές δομές) με έξυπνα, λειτουργικά υλικά, ακόμη και με υλικά που είναι ανόμοια μεταξύ τους. Επίσης, η ανάπτυξη πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων με τις οποίες είναι δυνατή η αξιολόγηση των ιδιοτήτων των προαναφερόμενων κατασκευών και υλικών συντελούν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο εξειδικεύεται στις ακόλουθες περιοχές: Σχεδιασμός και μοντελοποίηση μηχανικής συμπεριφοράς περιοδικών και στοχαστικών τρισδιάστατων δομών. Μορφοποίηση υλικών με σύγχρονες τεχνικές, Πειραματικός και αναλυτικός χαρακτηρισμός δομών και υλικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ"
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 52345/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μοντελοποίηση συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας HVAC, HVDC. Τεχνικές μοντελοποίησης και υπολογιστικές μέθοδοι στα σύγχρονα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ενεργά δίκτυα διανομής. Ανάλυση σύγχρονων συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ενεργών δικτύων διανομής σε μόνιμη, δυναμική και μεταβατική λειτουργία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Σύγχρονων Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Βασική Νοσηλευτική - Προηγμένη Τεχνολογικά Νοσηλευτική Αξιολόγηση
Γνωστικό Αντικείμενο: Βασική Νοσηλευτική - Προηγμένη Τεχνολογικά Νοσηλευτική Αξιολόγηση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Νευρολογία-Νευροψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία-Νευροψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 53600/10-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης καλύπτει το πεδίο της κριτικής μελέτης του ήχου και της ακρόασης σε συνδυασμό με τη δημιουργική χρήση ηχητικών μέσων και τεχνολογιών. Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να έχουν ερευνητικό συγγραφικό έργο στο ευρύτερο πεδίο των σπουδών ήχου (sound studies), τεκμηριωμένη μουσική κατάρτιση και αναγνωρισμένη δραστηριότητα ως καλλιτέχνες του ήχου (sound artists). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε υποψήφιες/ους που δραστηριοποιούνται με συνέπεια σε διεπιστημονικούς κλάδους όπως οι σπουδές μέσων (media studies) και συμμετέχουν σε εδραιωμένες ομάδες και συμπράξεις με ερευνητές/τριες από άλλους καλλιτεχνικούς κλάδους και από τους χώρους των θετικών ή/και κοινωνικών επιστημών και των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών. Επιπλέον, σημαντική θεωρείται η συνεισφορά των υποψηφίων στην σύνταξη εθνικών και διεθνών ερευνητικών προτάσεων, και η τεκμηριωμένη εμπειρία συμμετοχής τους σε καλλιτεχνικά ερευνητικά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σπουδές Ήχου και Ηχητικές Τέχνες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αγγειοχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγειοχειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μικροσκοπία και Ανάλυση Εικόνας στην Ιστολογία και στους Υδρόβιους Οργανισμούς» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο "Μικροσκοπία και Ανάλυση Εικόνας στην Ιστολογία και στους Υδρόβιους Οργανισμούς", εστιάζει στα εξής: Ιστολογία υδρόβιων οργανισμών με έμφαση στους ιχθύες, ιστομορφολογικές αλλοιώσεις υδρόβιων ζωικών οργανισμών με έμφαση στους ιχθύες, μικροσκοπική ανατομική, κυτταρική δομή, προετοιμασία και απεικόνιση ιστολογικών τομών με οπτικά και ηλεκτρονικά μικροσκόπια διελεύσεως, ανάλυση εικόνας ιστολογικών τομών, ανάλυση εικόνας για αξιολόγηση ιστομορφολογικών αλλοιώσεων, αναγνώριση μικροσκοπικών ευκαριωτών με απεικόνιση σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σαρώσεως, μικροανάλυση ακτινών Χ με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική χημική σύσταση βιολογικού δείγματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροσκοπία και Ανάλυση Εικόνας στην Ιστολογία και στους Υδρόβιους Οργανισμούς
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης».
Περιγραφή: Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Καρδιο-Θωρακοχειρουργική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιο-Θωρακοχειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΊΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» είναι ένα σύνθετο γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον κλάδο της οικονομικής επιστήμης. Η Λογιστική περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, ανάλυση, καταγραφή και παρουσίαση οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων και τον προσδιορισμό της οικονομικής τους διάρθρωσης. Αναπτύσσει τεχνικές και μεθόδους σχετικές με την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, την αποτίμηση της αξίας των οικονομικών μονάδων και τη διαχείριση των κερδών. Αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λογιστικών μεγεθών και διαμορφώνει το πλήθος των διαχειρίσιμων πληροφοριών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Ανακάλυψη, ανάπτυξη, ταυτοποίηση, σχεδιασμός, σύνθεση και σχέσεις μεταξύ της χημικής δομής και της βιολογικής δραστικότητας βιοδραστικών ουσιών, όπως και μελέτη του τρόπου δράσης αυτών σε μοριακό επίπεδο
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Χημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες