Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 266 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα», και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στην περιοχή της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και σχετίζεται με τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης (μητρικής) ή/και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το θεωρητικό υπόβαθρο της θέσης στηρίζεται στην αξιοποίηση σύγχρονων γλωσσολογικών θεωριών για τη μελέτη και διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και αφορά τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, την αξιολόγηση του γλωσσοδιδακτικού έργου, τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού.Ερευνητικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου αποτελούν η ανάπτυξη δεξιοτήτων βασικού γραμματισμού, διγραμματισμού και πολυγραμματισμών, η διδασκαλία βασικών γλωσσικών δομών και δεξιοτήτων (όπως είναι το φωνητικό-φωνολογικό σύστημα, η γραμματική, το λεξιλόγιο, η κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) η διδασκαλία κειμενικών τύπων και ειδών, η κατανόηση και δόμηση κειμένων (γραπτών, προφορικών, ψηφιακών, οπτικών) μέσα σε ποικίλα κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά συγκείμενα και η κριτική διερεύνηση κειμένων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εστιάζει σε δύο πεδία: Α. Στο Ψηφιακό Εικαστικό Βίντεο (video compositing, video art, video installations κλπ.) όπου συνδυάζεται η πραγματικότητα σε χώρο – λήψη- ύλη, ψηφιακά κινούμενα γραφικά, ειδικά εφέ και πειραματικές τεχνικές με σκοπό τη δημιουργία πρωτότυπων οπτικοακουστικών έργων και Β. Στη Σύνθεση Εικόνας που επικεντρώνεται στο θεμελιώδες κεφάλαιο των κανόνων δόμησης των εικόνων και στις Εικαστικές Εφαρμογές, δηλ. στην διερεύνηση των τρόπων υποστήριξης των συνθετικών επιλογών στην πρωτογενή σύνθεση καθώς και στην έρευνα των μεθόδων δημιουργίας πρωτότυπων εικαστικών έργων με χρήση μεικτών και πειραματικών τεχνικών και υλικών. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύνθεση Εικόνας και Πειραματικές Τεχνικές στο Ψηφιακό Εικαστικό Βίντεο, τις Νέες Μορφές Τέχνης και τις Εικαστικές Εφαρμογές»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας του πολιτικού και κομματικού συστήματος". Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: "Μετρήσεις και τεχνικές μετρήσεων της απήχησης των κομμάτων, των ιδεολογιών, των περιγραμμάτων και των προτάσεων των κομμάτων τόσο στη κοινή γνώμη (γενικότερα), όσο και στον εκλογικό στίβο (ειδικότερα) και της απήχησης αυτής στους κομματικούς σχηματισμούς και στον κομματικό ανταγωνισμό".
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας του πολιτικού και κομματικού συστήματος
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Τεκτονική Γεωλογία και Γεωλογική Χαρτογράφηση
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεκτονική Γεωλογία και Γεωλογική Χαρτογράφηση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού για την επεξεργασία, την ανάλυση και την κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών εικόνων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ψηφιακή ανάλυση ιατρικής εικόνας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Κατασκευών και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία: Φυσική των κτηρίων, βέλτιστος ενεργειακός σχεδιασμός κατασκευών, κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, φαινόμενα μεταφοράς (π.χ. θερμότητας, υγρασίας, ήχου) στα κτήρια, προηγμένα υλικά και συστήματα για ενεργειακώς αποδοτικά κτήρια, βιώσιμη οικοδομική τεχνολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική των κτηρίων και ενεργειακός σχεδιασμός των κατασκευών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης εντάσσεται στην περιοχή της Φυσικής “Μηχανική του Συνεχούς Μέσου” και αφορά την ανάπτυξη Μαθηματικών Μεθόδων στη περιοχή αυτή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γεωγραφίας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Γεωγραφίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Κλινική Ιολογία – Βιολογία Εξωκυττάριου χώρου»
Περιγραφή: Μια θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ιολογία – Βιολογία Εξωκυττάριου χώρου».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κλινική Ιολογία – Βιολογία Εξωκυττάριου χώρου»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26657/12-5-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική και Τραυματολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Ορθοπαιδικών παθήσεων ενηλίκων και παίδων και την αντιμετώπιση παθήσεων - κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική και Τραυματολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Ψυχολογίας και εστιάζει στα πληροφοριακά συστήματα και στην μεθοδολογία της έρευνας. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση, αφενός στα επικοινωνιακά πληροφοριακά συστήματα σχετικά με την υποστήριξη της συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού με δεδομένα, διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών που αξιοποιούνται με ποικίλους τρόπους σε διάφορους οργανισμούς και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας και αφετέρου στη μεθοδολογία έρευνας με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή και σύνθεση των συμπερασμάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πληροφοριακά Επικοινωνιακά Συστήματα και Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26659/12-5-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Θρησκειολογία» μελετά τις θρησκείες και τους πολιτισμούς των σύγχρονων θρησκευμάτων της Ανατολής, και επικεντρώνεται στη διαχρονική εξέταση της θεολογίας, της ιστορίας και των θρησκευτικο-πολιτικών τάσεων και κοινωνικών αποτυπώσεων του ισλαμικού κόσμου και της διαίρεσης του σε επί μέρους κλάδους (σουννίτες, σιίτες, μουταζιλίτες, ιμπαντίτες), καθώς και στη συναφή αραβική και περσική ισλαμική γραμματεία. Επίσης, ασχολείται με τη μελέτη και προαγωγή του διαθρησκειακού διαλόγου σε ακαδημαϊκό και πρακτικό επίπεδο, αξιοποιώντας τη μελέτη της ιστορικής του πορείας στα εκάστοτε ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα και καλλιεργώντας τις διαθρησκειακές δεξιότητες σε σύγχρονα ακαδημαϊκά και τοπικά περιβάλλοντα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θρησκειολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσικές Σπουδές: Ψηφιακοί Μαθησιακοί Σχεδιασμοί» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Οι ψηφιακοί μαθησιακοί σχεδιασμοί (digital learning designs) εντάσσονται σε ένα σύγχρονο πεδίο έρευνας και πρακτικής στις επιστήμες της αγωγής, όπως αυτές συναντιούνται με την ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία. Οι νέες δυνατότητας επικοινωνίας και μάθησης, ως συνέπεια των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία, οφείλουν να διέπονται, ειδικά στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και στην εκπαίδευση, από διαδραστικότητα, συμμετοχικότητα, δημιουργικότητα και ανθρωποκεντρισμό. Σημαντική ανάπτυξη έχουν γνωρίσει οι ψηφιακοί μαθησιακοί σχεδιασμοί (ΨΜΣ) στον χώρο των γλωσσικών σπουδών, σε πεδία όπως αυτά της γλωσσικής διαμεσολάβησης (linguistic mediation) και της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας (educational linguistics), με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην κατάρτιση διαμεσολαβητών και εκπαιδευτικών πρώτης, δεύτερης και ξένης γλώσσας. Οι ΨΜΣ συνιστούν ολοκληρωμένες προτάσεις αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων σε διά ζώσης, μεικτά ή εξ αποστάσεως περιβάλλοντα γλωσσικής επικοινωνίας και μάθησης, περιλαμβάνοντας ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους και συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης, το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο (open content), επαναχρησιμοποιήσιμο και διαμοιραζόμενο σε άλλες κοινότητες μάθησης. Οι ΨΜΣ αποτελούν μια δεξιότητα με ιδιαίτερη σημασία για την επαγγελματική εξέλιξη και ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού της γλώσσας, εκφράζοντας και νομιμοποιώντας μια τοποθετημένη (situated), προσωπική παιδαγωγική και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχική κουλτούρα σε ψηφιακές κοινότητες πρακτικής και μάθησης (peer-to-peer learning communities). Η επικοινωνία και η συνεργασία στους εκπαιδευτικούς – γλωσσικούς ψηφιακούς χώρους αφορά τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές και απαιτεί ειδικό σχεδιασμό. Σημαντικός σε αυτό το πλαίσιο είναι ο ρόλος του ψηφιακού υλικού, το οποίο γεφυρώνει νέους συνεργατικούς και επικοινωνιακούς τρόπους. Για τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές σπουδές, ο ψηφιακός αυτός μετασχηματισμός δημιουργεί νέες ανάγκες αλλά και νέες δυνατότητες που επηρεάζουν τόσο την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και ενισχυτικές προς αυτήν διαμεσολαβητικές δράσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσικές Σπουδές: Ψηφιακοί Μαθησιακοί Σχεδιασμοί
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Κάλυψη όλου του φάσματος της Ουρολογίας τόσο σε κλινικό, αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Η οργάνωση της εκπαίδευσης στην Αντισφαίριση».
Γνωστικό Αντικείμενο: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31080/27-5-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών. Ηλεκτροχημικός και φωτοηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός υλικών. Φασματοσκοπική μελέτη υλικών. Μικροσκοπική μελέτη υλικών. Συσχέτιση δομής - φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών. Οπτικές, μαγνητικές, ηλεκτρικές ιδιότητες υλικών. Χημεία και φυσικοχημεία κατάστασης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία Υλικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία» περιλαμβάνει την εξέταση της ελληνικής λογοτεχνικής και γραμματειακής παραγωγής της βυζαντινής εποχής, δηλαδή των κειμένων που γράφτηκαν από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης το 330 μ.Χ. μέχρι την άλωσή της το 1453, με βάση τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της φιλολογικής επιστήμης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γν. Αντικ. "ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΜΟΝΩΔΙΑ"
Περιγραφή: Η επιστημονική, ερευνητική και καλλιτεχνική διάσταση του γνωστικού αντικειμένου αφορά στη φωνητική μουσική εκτέλεση και ερμηνεία εντός του ευρύτερου πεδίου της Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής (lied, ορατόριο, όπερα) και τις προεκτάσεις της στη σύγχρονη διεθνή και Ελληνική λόγια φωνητική μουσική δημιουργία του 20ου και 21ου αιώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΜΟΝΩΔΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκ. καθηγητής/«Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Επεξεργαστών και Υπολογιστικών Συστημάτων»
Περιγραφή: Μία κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Επεξεργαστών και Υπολογιστικών Συστημάτων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Επεξεργαστών και Υπολογιστικών Συστημάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες