Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 261 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Η διαχείριση της γνώσης και η ανάπτυξη καινοτομίας αποτελούν πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο για τον μετασχηματισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των σύγχρονων οικονομιών, καθώς θεωρούνται διεργασίες που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας και την αντίστοιχη ικανότητά της να δημιουργεί κοινωνική ευημερία και να επιλύει κοινωνικές προκλήσεις - και αυτά τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα είναι βαθιά αλληλένδετα. Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων απαιτείται η διαμόρφωση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής δέσμης πολιτικών που θα θέτει ένα πλαίσιο κοινής κατανόησης του αντικειμένου μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων μερών σχετικά με το τι είναι η καινοτομία, τι είναι η διαχείριση της γνώσης, πώς αναδύεται και πώς συμβάλλει στην οικονομική και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή επικεντρώνεται στη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών για τη διαχείριση της παραγόμενης νέας γνώσης μέσω της έρευνας με έμφαση στη διευκόλυνση της καινοτομικής διαδικασίας και της επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, καλείται να εξετάσει συστήματα καινοτομίας και τεχνολογίας, με έμφαση στη δημόσια πολιτική και στον ρόλο των φορέων εκπαίδευσης, έρευνας και άσκησης πολιτικής σε αυτό το σύστημα. Η περιοχή βρίσκεται στην τομή πολλών αλληλεξαρτώμενων επιστημονικών πεδίων όπως οι πολιτικές για οικονομική ανάπτυξη, η θεωρία των συστημάτων καινοτομίας και οργάνωσης καινοτομίας, ενώ συνδέεται με τις βασικές προσεγγίσεις για την πολιτική της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, με βάση μια εξελιγμένη κατανόηση αυτών των τομέων. Παράλληλα, απαιτείται σε βάθος διερεύνηση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων πολιτικής σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού της πολιτικής διαχείρισης της γνώσης και της καινοτομίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Μέσω της μελέτης της συγκεκριμένης περιοχής, είναι δυνατόν να ενισχυθούν οι ικανότητες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, στελεχών επιχειρήσεων και άλλων βασικών παραγόντων, ώστε να τους επιτρέψει να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να προσαρμόσουν πολιτικές και προγράμματα διαχείρισης γνώσης, τεχνολογίας και καινοτομίας που θα βοηθήσουν να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους τους στο πεδίο εφαρμογής τους. Τέλος, το πεδίο δύναται να δώσει κατευθύνσεις στην ανάδειξη των κατάλληλων δεξιοτήτων που απαιτούνται σε διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και νέων προσεγγίσεων εκπαίδευσης, που θα λειτουργήσουν ως παράγοντας ανάπτυξης για το μέλλον των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτικές Διαχείρισης Γνώσης και Καινοτομίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 906/15.4.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 8940/1.3.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Τοπογραφία - Τεχνική Γεωδαισία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία με έμφαση στην Τοξικολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατροδικαστική-Τοξικολογία με έμφαση στην Τοξικολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής
Περιγραφή: Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστημική Βιολογία στη ζωική παραγωγή με έμφαση στη γονιδιωματική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Οικονομικά και Διαχείριση της Εκπαίδευσης και των Ανθρώπινων Πόρων
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά και Διαχείριση της Εκπαίδευσης και των Ανθρώπινων Πόρων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγείας προάγοντας την υγεία του πληθυσμού της Κοινότητας. Η Πρόληψη αποτελεί βασικό αντικείμενο της προαγωγής υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Στρατηγική Ναυτιλίας και Λιμένων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική και Στρατηγική Ναυτιλίας και Λιμένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεποικονωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννινων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιοϊατρική Τεχνολογία με Έμφαση στην Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων"
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοϊατρική Τεχνολογία με Έμφαση στην Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54861/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» πραγματεύεται τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των οικονομικών υποκειμένων και τις συνέπειες αυτών στη διαμόρφωση των τιμών και στην κατανομή των πόρων στις αγορές ή στην οικονομία. Επιπλέον, συνεπάγεται την έρευνα πάνω στην κατασκευή και ανάπτυξη μαθηματικών, μη-οικονομετρικών υποδειγμάτων, που βασίζονται στην ατομική οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή και της επιχείρησης και αφορούν την: α) τιμολόγηση και τα επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης σε αγορές υπό μερική ή γενική ισορροπία, στον τέλειο ή ατελή ανταγωνισμό (ολιγοπώλια), β) τον ανταγωνισμό και τις σχέσεις μεταξύ καθέτως ή οριζοντίως σχετιζόμενων επιχειρήσεων στην ισορροπία σε διάφορες μορφές αγοράς και γ) τις επιπτώσεις των παραπάνω σε όρους αποτελεσματικότητας, ευημερίας ή πολιτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου ως εξής: Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή» περιλαμβάνει γνώσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο πεδίο της Φυσικής Αγωγής. Ειδικότερα, αναφέρεται στις εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, οι οποίες, στη βάση παιδαγωγικών αρχών και γνωστικών θεωριών μάθησης, αφορούν στη σχεδίαση και δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την αξιοποίηση των τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Περιλαμβάνει επίσης τις κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και προβληματισμούς αναφορικά με την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο παιδαγωγικό, οργανωτικό, επιμορφωτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 698/24.3.2022 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 7624/23.2.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικοδομικός Σχεδιασμός Αποκαταστάσεων και Νέων Κτιριακών Κατασκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41865/20-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Τα χειμαρρικά ρεύματα (έννοιες, διάρθρωση, κατηγορίες, δράση, ζημιές), το χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό), ροή στους χειμάρρους (προσδιορισμός παροχής, πλημμυρικές ζημιές). Η παραγωγή (διάβρωση, γεωλισθήσεις, κατακρημνίσεις, αποσαθρώσεις), η μεταφορά και η απόθεση φερτών υλών, η ρύθμιση της κίνησης των υδάτων και των φερτών υλικών στον χειμαρρικό χώρο. Αρχές και συστήματα διευθέτησης και αξιοποίησης νερού και φερτών υλών. Συστήματα ελέγχου εστιών παραγωγής φερτών υλικών. Βιοτεχνικά έργα. Μελέτη και κατασκευή φραγμάτων στερέωσης κοιτών, συγκράτηση και έλεγχος φερτών υλικών, έργα αξιοποίησης του νερού. Διαστασιολόγηση και έλεγχος της ευστάθειας όλων των κατασκευών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία». Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «17ος αιώνας έως 19ος αιώνας: Πολιτική θεωρία του φιλελευθερισμού, η πολιτική οικονομία ως μέρος της ευρύτερης ηθικής φιλοσοφίας που περιλαμβάνει την πολιτική επιστήμη έως και την ηθική και πολιτική φιλοσοφία του όψιμου ωφελιμισμού, η συγκρότηση των Ηθικών επιστημών στις οποίες περιλαμβάνεται η Πολιτική επιστήμη από τον 17ο αιώνα έως και τον 19ο αιώνα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47386/14-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Οικεία επιστήμη είναι η ψυχολογία και πλήρης κλάδος αυτής είναι η κοινωνική ψυχολογία, δηλαδή η μελέτη των διαδικασιών επιρροής του κοινωνικού περιβάλλοντος στη σκέψη, τη συμπεριφορά και τις στάσεις του ατόμου. Εξετάζει μια σειρά από κοινωνικά φαινόμενα, όπως τα στερεότυπα και η προκατάληψη, η κοινωνική επιρροή, η κοινωνική ταυτότητα και οι διομαδικές σχέσεις. Η επιρροή των μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση αυτών των κοινωνικών φαινομένων θεωρείται σημαντική και γι αυτόν τον λόγο αποτελεί κεντρικό προς διερεύνηση ζήτημα. Εξετάζεται η παρουσία ή όχι των επιδράσεων των μέσων μαζικής επικοινωνίας στο κοινό αλλά και ποιες ψυχολογικές διαδικασίες ρυθμίζουν τη σχέση αυτή (δηλαδή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίζονται οι επιδράσεις) και διαμεσολαβούν την επιρροή των μέσων στο κοινό (δηλαδή τους τρόπους μέσω των οποίων οι επιδράσεις είναι δυνατές). Επίσης, μελετάει τη σημασία των κοινωνικών κατηγοριοποιήσεων στην πρόσληψη, επεξεργασία και επιρροή του περιεχομένου των μέσων στο κοινό. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο εντάσσεται στην κατεύθυνση σπουδών του Τμήματος: «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παιδιατρική-Παιδιατρική Πνευμονολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική-Παιδιατρική Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προπόνηση αποκατάστασης τραυματισμού και παθήσεων με έμφαση στη λειτουργική επανένταξη». Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει γνώσεις της παθοφυσιολογίας των αθλητικών τραυματισμών και παθήσεων και γνώση της διαδικασίας σχεδιασμού προπόνησης αποκατάστασης με ιδιαίτερη έμφαση στο τελευταίο στάδιό της, την λειτουργική επανένταξη, η οποία και προετοιμάζει τον τραυματία για την ασφαλή του επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του τραυματισμού που έχει προκληθεί και τον σχεδιασμό του προγράμματος αποκατάστασης. Η διαδικασία της αποκατάστασης ως στόχους έχει την ανάκτηση του εύρους κίνησης, την μυϊκή ενδυνάμωση, την επανεκπαίδευση της ιδιοδεκτικότητας και την λειτουργική επανένταξη του τραυματία. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αποκατάστασης αποτελεί η λειτουργική επανένταξη η οποία περιλαμβάνει όλο το ασκησιολόγιο που εκτελεί ο αθλητής στο τελευταίο στάδιο της αποκατάστασης και εμπεριέχει πολυαρθρικές ασκήσεις που προσομοιάζουν κινήσεις που εκτελεί ο αθλητής στο άθλημά του. Επιπρόσθετα στη διαδικασία της λειτουργικής επανένταξης εμπεριέχονται και οι δοκιμασίες αξιολόγησης που θα πρέπει να εκτελεστούν από τον τραυματία αθλητή και θα εκτιμήσουν την πορεία της διαδικασίας αποκατάστασης και θα διασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή του τραυματία στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις».
Γνωστικό Αντικείμενο: Προπόνηση αποκατάστασης τραυματισμού και παθήσεων με έμφαση στη λειτουργική επανένταξη.
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-24
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες