Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 219 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων από επίπεδο VLSI έως και επίπεδο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Η θέση αφορά τη σχεδίαση υπομονάδων ή και τη διασύνδεσή τους σε ένα υπολογιστικό σύστημα καθώς και την οργάνωση και αρχιτεκτονική του υπολογιστή. Σκοπός της σχεδίασης ή/και οργάνωσης είναι η αύξηση της απόδοσής του υπολογιστή ή/και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή/και η αύξηση της αξιοπιστίας του ή/και η αύξηση της ευκολίας επιβεβαίωσης σχεδιασμού ή και η αύξηση της δοκιμαστικότητάς του ή/και η ανοχή ελαττωμάτων. Είναι απαραίτητη η εμπειρία χρήσης σχεδιαστικών CAD εργαλείων για τη σχεδίαση, επιβεβαίωση ορθής σχεδίασης και ορθής κατασκευής ψηφιακών συστημάτων ή/και εργαλείων προσομοίωσης υπολογιστικών συστημάτων σε επίπεδο αρχιτεκτονικής υπολογιστών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υλικό ή/και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά ισομερώς τη Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών (Business Process Management - BPM) καθώς και τα διεθνή Πρότυπα Διοίκησης (Management Systems Standards - MSS). To BPM αποτελεί την προσέγγιση διοίκησης που αντιλαμβάνεται τις επιχειρηματικές λειτουργίες ενός οργανισμού ως ένα πλέγμα αλληλοσυσχετιζόμενων διεργασιών, ο ορθός σχεδιασμός και η λειτουργία των οποίων εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διοίκηση ολόκληρου του οργανισμού. Η εφαρμογή του BPM στην πράξη επιτυγχάνεται μέσω του Κύκλου Ζωής των διεργασιών (BPM Lifecycle). Το ενδιαφέρον του Τμήματος επικεντρώνεται σε όλα τα στοιχεία του BPM Lifecycle (Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Εκτέλεση, Έλεγχος, Παρακολούθηση και Βελτιστοποίηση) από την πλευρά της Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι από την πλευρά της Πληροφορικής (εργαλεία λογισμικού για την υποβοήθηση της εφαρμογής του BPM). Τα MSS, εφαρμόζοντας τις αρχές του BPM, καθορίζουν απαιτήσεις (προδιαγραφές), τις οποίες το σύστημα διοίκησης ενός οργανισμού πρέπει να ικανοποιεί, ώστε να πετύχει επιθυμητές επιδόσεις σε επιλεγμένα πεδία εφαρμογής. Τα υφιστάμενα MSS καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα πεδία της ποιότητας (ISO 9001), του περιβάλλοντος (ISO 14001), της υγιεινής και ασφάλειας εργασίας (OHSAS 18001 & ISO 45001), της ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000), ενώ νέα MSS εκδίδονται συνεχώς. Το ενδιαφέρον του Τμήματος αφορά σε δύο περιοχές: τη δομή των MSS (αρχές, δομικά στοιχεία, απαιτήσεις, ενοποίηση πεδίων εφαρμογής), καθώς και την εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (κίνητρα εφαρμογής, υλοποίηση εφαρμογής, αποτελέσματα εφαρμογής, εφαρμογή πολλαπλών προτύπων).
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αναλυτικές μέθοδοι στη διάδοση και σκέδαση κυμάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτικές μέθοδοι στη διάδοση και σκέδαση κυμάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28775/28-7-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει θέματα που σχετίζονται με: - Τη σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, εξόρυξης δεδομένων και βαθιάς μάθησης για την ανάλυση πεδίων εφαρμογής με δεδομένα μεγάλης κλίμακας - Τη μοντελοποίηση δεδομένων και γνώσης σε πεδία εφαρμογής με δεδομένα μεγάλης κλίμακας - Τη σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών συλλογικής νοημοσύνης και ευφυών συστημάτων για πεδία εφαρμογής με δεδομένα μεγάλης κλίμακας - Την εξερεύνηση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας - Τη σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείων και την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανική Μάθηση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ"
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ" (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23259/29-5-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Ανάπτυξη και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις» συνδυάζει θέματα οικονομικής ανάπτυξης και διεθνούς οικονομικής με έμφαση στην παραγωγική και μάλιστα στη βιομηχανική εξέλιξη: ζητήματα βιωσιμότητας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής, του τρόπου παραγωγής, θέματα οικονομιών κλίμακας και/ή ποιότητας, χρηματοδότησης επενδύσεων με εγχώριους ή διεθνείς πόρους, καθώς και ευρύτερα θεματικά πεδία, όπως μακροοικονομικές διακυμάνσεις και οι επιπτώσεις στη βιομηχανική παραγωγή και διανομή εισοδήματος. Μεθοδολογικά συνδυάζει μακρο- με μικροοικονομική προσέγγιση και ενσωματώνει τόσο θεωρητικές όσο και εμπειρικές συνεισφορές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Ανάπτυξη και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ ή Γ’ βαθμίδας
Περιγραφή: Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την τεκμηρίωση του συστήματος ΕΤΑΚ. Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει την δυνατότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές και μελετητικές τους δράσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται εμπειρικά δεδομένα από την παρακολούθηση της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών με τεχνικές ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του JRC, OECD, EUROSTAT, κλπ.). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην εμπειρική ανάλυση, στην επιστημονική τεκμηρίωση των κινήτρων (policy rationales), στον σχεδιασμό, και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία και αποβλέπουν στην άμβλυνση των διαπεριφερειακών τεχνολογικών και οικονομικών ανισοτήτων, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης των περιφερειών και την κοινωνικο-οικονομική τους ανάπτυξη – συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Έμφαση δίνεται στην θεωρητική και εμπειρική κατανόηση της γεωγραφικής διάστασης της οικονομίας της γνώσης και της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης, και ειδικότερα, της παραγωγής και της διάχυσης της τεχνολογικής γνώσης μέσω εθνικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, δικτύων τεχνολογικής γνώσης και παγκοσμίων αλυσίδων αξίας, και των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών σε αυτές.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική γεωγραφία με εστίαση στις περιφερειακές πολιτικές που συνδέονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
Σχολή:
Τμήμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Νευρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία που έχουν σχέση με τη σεισμική συμπεριφορά, τρωτότητα και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, καθώς και τον αντισεισμικό σχεδιασμό νέων κτιρίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου» || Περιγραφή Θέσης: Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου» αφορά την σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, χρονολογικά καλύπτει την περίοδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την σημερινή εποχή, και περιλαμβάνει την κοινωνική, πολιτισμική ιστορία και πολιτική ιστορία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδος στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.
Περιγραφή: Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γονιδιωματική με έμφαση στην αλληλούχηση DNA Νέας Γενεάς και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων», για τις ανάγκες του Κέντρου Βασικής Έρευνας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γονιδιωματική με έμφαση στην αλληλούχηση DNA Νέας Γενεάς και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων»
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΠΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής 1ης Βαθμίδας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Κάλων Τεχνών στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή) με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική». Η γλυπτική εκφράζει και διατυπώνει τη σύγχρονη άποψη στις εξής βασικές αναζητήσεις: μελέτη και γνώση της πλαστικής φόρμας και των σύγχρονων εννοιολογικών εικαστικών προβληματισμών, γνώση και εξοικείωση με τα υλικά, έρευνα και εφαρμογή των ποικίλων εικαστικών μέσων έκφρασης με έμφαση στο μάρμαρο καθώς και έρευνα του δημόσιου χώρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γλυπτική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά το σχεδιασμό, μοντελοποίηση και επαλήθευση των τηλεπικοινωνιακών οπτικών (φωτονικών) δομών, δομικών στοιχείων και συστημάτων μετάδοσης που βασίζονται σε οπτικές ίνες, ολοκληρωμένους οπτικούς κυματοδηγούς και στην απευθείας μετάδοση στον ελεύθερο χώρο (ασύρματα οπτικά συστήματα), δίνοντας παράλληλα έμφαση στην τεχνοοικονομική ανάλυση των συστημάτων τόσο σε ότι αφορά τις επενδυτικές προοπτικές όσο και στην γενικότερη οικονομική και κοινωνική επίδραση τους στη σύγχρονη κοινωνία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και διαταραχές λόγου»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και διαταραχές λόγου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας-Ρομποτική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας-Ρομποτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29823/30-7-2020. Το αντικείμενο της Φυσιολογίας των Ζώων, η οποία αποτελεί βασική και αυτοτελή επιστήμη της Κτηνιατρικής είναι: (α) η κατανόηση της λειτουργίας (φυσιολογίας) των επιμέρους κυτταρικών ή υποκυτταρικών στοιχείων που συνιστούν τον οργανισμό των ζώων που μελετά η Κτηνιατρική Επιστήμη, (β) η ανάδειξη της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, (γ) η εξειδικευμένη κατά συστήματα ιστών ή οργάνων μελέτη του ζωικού οργανισμού και (δ) η διερεύνηση της ομοιοστασίας πίσω από κάθε φυ-σιολογική λειτουργία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία των Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής/Γραφικά υπολογιστών και υπολογιστική όραση
Περιγραφή: Το αντικείμενο θεραπεύει ακαδημαϊκά πεδία όπως: τρισδιάστατη ανακατασκευή, απόδοση φωτισμού (rendering) σε πραγματικό χρόνο και οπτικοποίηση στις 4 διαστάσεις, μοντέλα δεδομένων εικόνων, τρισδιάστατα διαδραστικά γραφικά. Πιθανά πεδία εφαρμογών αποτελούν οι εφαρμογές μεικτής πραγματικότητας και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή εφαρμογές που εστιάζουν στην εμπειρία χρήσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γραφικά υπολογιστών και υπολογιστική όραση
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-13
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες