Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ , ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-04
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομημένων Στερεών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομημένων Στερεών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατανεμημένα Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο: «ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ, ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ». Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Εφαρμογή μεθόδων θερμικής ανάλυσης και συγκεκριμένα διαφορικής θερμιδομετρίας σαρώσεως (DSC) για τον προσδιορισμό των μεσομορφικών μορφών λιπιδίων και λιποσωμάτων καθώς και των θερμοδυναμικών παραμέτρων όπως οι μεταβολές της ενθαλπίας ΔΗ, της ελεύθερης ενέργειας κατά Gibbs (ΔG), της ΔS και άλλων, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις μεσομορφικές μορφές. Εφαρμογή της φασματοσκοπίας Raman για την ερμηνεία των μακροσκοπικών αποτελεσμάτων της θερμικής ανάλυσης στις αντίστοιχες περιοχές θερμοκρασιών όπου ήδη έχουν εντοπιστεί οι διάφορες φάσεις των λιποσωμάτων. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι λόγοι εντάσεων Raman των λειτουργικών ομάδων των υπό μελέτη συστημάτων. Εισαγωγή των συστατικών των τροφίμων στα λιποσώματα και μέσω DSC και φασματοσκοπίας Raman προσδιορίζονται με τον ίδιο τρόπο οι διάφορες μεσομορφικές τους μορφές. Εφαρμογή κβαντικών υπολογιστικών μεθόδων ab initio και DFT για την εύρεση των αντιοξειδωτικών παραμέτρων (antioxidant descriptors) όπως της ενέργειας διάσπασης δεσμού (BDE), της ενθαλπίας απόσπασης πρωτονίου (PDE) και άλλων που σχετίζονται με το είδος του μηχανισμού της αντιοξειδωτικής δράσης βιομορίων που αποτελούν συστατικά των τροφίμων. Ανάπτυξη λογισμικού για την κατασκευή της επιφάνειας δυναμικής ενέργειας (PES) για τα μόρια αυτά και εύρεση του διαμορφομερούς με το παγκόσμιο ελάχιστο από χιλιάδες διαμορφομερή υψηλότερης ενέργειας. Χρήση μεθόδων μοριακής πρόσδεσης (in silico) για τη μελέτη της αντιφλεγμονώδους δράσης βιομορίων όπως οι βιοφαινόλες τροφίμων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ, ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25809/24-8-2018. Η Μικροβιολογία αποτελεί ένα πεδίο γνώσης και έρευνας που θεωρείται βασικό και απαραίτητο στην εκπαίδευση των βιολόγων. Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των οργανισμών που δεν μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι όπως βακτήρια, αρχαία, ιοί, πρίον, πρωτόζωα, μικροφύκη. Οι μικροοργανισμοί αυτοί αποτελούν μια τεράστια δεξαμενή πόρων και μπορούν να παρέχουν πληθώρα καινοτόμων εφαρμογών. Η ανάπτυξη γονιδιωματικών και μετα-γονιδιωματικών προσεγγίσεων, αναλυτικών τεχνολογιών, των κλάδων της Βιολογίας Συστημάτων και της Συνθετικής Βιολογίας από τη μία μεριά, και οι απαιτήσεις της κοινωνίας, της βιομηχανίας, της ιατρικής και του περιβάλλοντος, από την άλλη, για νέα και βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελούν τους σύγχρονους μοχλούς ανάπτυξης της Μικροβιολογίας. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, αναφέρεται α) στη δομή και λειτουργία των μικροοργα- νισμών σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, β) στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, με άλλους οργανισμούς, με τους ξενιστές τους και με το περιβάλλον, γ) στην ταυτοποίηση και στο χαρακτηρισμό τους με κλασικές και σύγχρονες μεθόδους γονιδιωματικών και μεταγονιδιωματικών αναλύσεων, καθώς και δ) στην αξιοποίησή τους σε βιοτεχνο- λογικές διεργασίες για την παραγωγή και επεξεργασία αγαθών, παροχή υπηρεσιών, παραγωγή ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3985/23-10-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Μεταφρασεολογίας (Applied Translation Studies) εντάσσεται στις ανθρωπιστικές σπουδές και αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο κλάδο της Μεταφρασεολογίας. Ο εν λόγω κλάδος καλύπτει δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των μεταφραστών, τα μεταφραστικά εργαλεία και βοηθήματα, την κριτική της μετάφρασης και τη μεταφραστική πολιτική. Το ειδικό αντικείμενο της Ισπανικής Λογοτεχνίας εντάσσεται στο πλαίσιο της Ισπανικής Φιλολογίας που επίσης θεραπεύεται στο πλαίσιο των σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Ο συνδυασμός γνωστικού αντικειμένου και ειδικού αντικειμένου έχει διττό στόχο: αφενός να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τη λογοτεχνία που γράφεται ισπανικά (μια από τις σημαντικότερες και πιο κα- ταξιωμένες λογοτεχνίες παγκοσμίως) και, αφετέρου, να τους καταστήσει ικανούς επαγγελματίες στον απαιτητικό χώρο της λογοτεχνικής μετάφρασης (το 2017 μεταφράστηκαν από την Ισπανική γλώσσα στην Ελληνική πλέον των 80 λογοτεχνικών έργων).
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία και ειδικό αντικείμενο Ισπανική Λογοτεχνία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Αναλυτικές/κριτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες έννοιες και πρακτικές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19460/1-10-2018. Ιατροδικαστική τοξικολογία, κλινική τοξικολογία, αναλυτική τοξικολογία, τοξικομεταβολομική, ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης ψυχοτρόπων ουσιών και φαρμάκων σε μεταθανάτια συμβατικά και μη, βιολογικά υλικά (αίμα, ήπαρ, οστά κ.λπ.), μέθοδοι μεταβολομικής ανάλυσης, ανάπτυξη μεθόδων χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας για τον έλεγχο επιπέδων φαρμάκων στα πλαίσια της εργαστηριακής αντιμετώπισης των δηλητηριάσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατροδικαστική και Τοξικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική Βιοχημεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κυτταρική Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 1600/31-12-2018, αριθμός προκήρυξης 53592/5.10.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία-Χρωματογραφικές και ηλεκτροαναλυτικές τεχνικές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή με έμφαση στην Κλινική και Μοριακή Επιδημιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή με έμφαση στην Κλινική και Μοριακή Επιδημιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25809/24-8-2018. Η Μικροβιολογία αποτελεί ένα πεδίο γνώσης και έρευνας που θεωρείται βασικό και απαραίτητο στην εκπαίδευση των βιολόγων. Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των οργανισμών που δεν μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι όπως βακτήρια, αρχαία, ιοί, πρίον, πρωτόζωα, μικροφύκη. Οι μικροοργανισμοί αυτοί αποτελούν μια τεράστια δεξαμενή πόρων και μπορούν να παρέχουν πληθώρα καινοτόμων εφαρμογών. Η ανάπτυξη γονιδιωματικών και μετα-γονιδιωματικών προσεγγίσεων, αναλυτικών τεχνολογιών, των κλάδων της Βιολογίας Συστημάτων και της Συνθετικής Βιολογίας από τη μία μεριά, και οι απαιτήσεις της κοινωνίας, της βιομηχανίας, της ιατρικής και του περιβάλλοντος, από την άλλη, για νέα και βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελούν τους σύγχρονους μοχλούς ανάπτυξης της Μικροβιολογίας. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, αναφέρεται α) στη δομή και λειτουργία των μικροοργα- νισμών σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, β) στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, με άλλους οργανισμούς, με τους ξενιστές τους και με το περιβάλλον, γ) στην ταυτοποίηση και στο χαρακτηρισμό τους με κλασικές και σύγχρονες μεθόδους γονιδιωματικών και μεταγονιδιωματικών αναλύσεων, καθώς και δ) στην αξιοποίησή τους σε βιοτεχνο- λογικές διεργασίες για την παραγωγή και επεξεργασία αγαθών, παροχή υπηρεσιών, παραγωγή ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Τομέας: Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΥΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Τομέας: Ενεργειακός) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (μετά από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ψυχολογία της Θρησκείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία της Θρησκείας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες