Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 207 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών» αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών» είναι ένα ευρύ και σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο, καθώς τα πολυμερή αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της επιστήμης της Χημείας με πολυάριθμες τεχνολογικές εφαρμογές τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και σε πιο προηγμένα πεδία. Αναφέρεται στο σχεδιασμό, στη χημική σύνθεση και τη μελέτη νέων πολυμερικών υλικών με εφαρμογές που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη νέων πολυμερικών υλικών, τα οποία μπορούν να προσφέρουν προηγμένες βιώσιμες λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την υγεία, αποτελεί έρευνα αιχμής και σημαντικό στόχο στο πεδίο της «Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών». Ιδιαίτερα, ο έλεγχος της δομής των πολυμερών μέσω της χημικής σύνθεσης και η μελέτη των ιδιοτήτων τους για τη βαθύτερη κατανόηση της σχέσης δομής ιδιοτήτων μας επιτρέπει την χρήση τους σε διάφορες προηγμένες τεχνολογίες όπως αυτές της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (πχ κυψελίδες καυσίμου, μπαταρίες ιόντων λιθίου, ηλεκτρόλυση νερού) καθώς και σε βιομηχανικές διεργασίες διαχωρισμού αερίων μιγμάτων όπως ο διαχωρισμός του CO2 (πχ γλύκανση φυσικού αερίου, καθαρισμός υδρογόνου) και η απομάκρυνση της υγρασίας (π.χ αφύγρανση ατμοσφαιρικού αέρα).
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48610/26-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο αυτό μελετά την προσαρμοστικότητα του νευρομυϊκού συστήματος σε ειδικές συνθήκες, όπως συμβαίνει με την προπόνηση, μετά τη διακοπή προπόνησης, κατά την αδρανοποίηση ενός μέλους του σώματος, σε τραυματισμούς, με το πέρας της ηλικίας (ανάπτυξη και γήρανση), και σε ορισμένες παθήσεις του νευρικού και μυϊκού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρομυϊκές Προσαρμογές κατά την Προπόνηση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η ειδικότερη περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού που μελετά τη μοντελοποίηση χρηστών λογισμικού με εφαρμογή προηγμένων μεθοδολογιών, θεωριών και αλγορίθμων προκειμένου να εξατομικεύεται δυναμικά το λογισμικό στον εκάστοτε χρήστη του ή σε ομάδα χρηστών του. Το λογισμικό αυτό μπορεί να εφαρμόζεται σε λογισμικό για εξατομικευμένη δια ζώσης ταυτοποίηση ή/και εξατομικευμένη αναζήτηση, εξατομικευμένη αναζήτηση υπηρεσιοστρεφούς λογισμικού και ανάκτηση πληροφορίας ή/και σε προσαρμοστικά συστήματα διδασκαλίας και πολιτισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Αντικείμενο της θέσης είναι η διδασκαλία των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, η ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία που ενσωματώνουν την υποστηρικτική τεχνολογία και η ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων που στηρίζονται σε υποστηρικτικές συσκευές και λογισμικά που παρέχουν πρόσβαση στη γνώση. Σύμφωνα με τα παραπάνω δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση και όχι στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για άτομα με αναπηρία. Με τον όρο υποστηρικτική τεχνολογία αναφερόμαστε σε: "οποιοδήποτε αντικείμενο, τμήμα εξοπλισμού ή σύστημα, εμπορικό ή μη προϊόν, έτοιμο ή προσαρμοσμένο, που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη βελτίωση των λειτουργικών ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία".
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Περιγραφή και σύγκριση των σλαβικών γλωσσών (με έμφαση στη βουλγαρική και τη ρωσική)". Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης είναι η εξής: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης απαιτεί άριστη γνώση της βουλγαρικής και της ρωσικής γλώσσας και γλωσσολογική κατάρτιση στη συγκριτική εξέταση των δύο συγγενών γλωσσών. Ειδικότερα, στο επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης εντάσσονται οι εξής επιμέρους περιοχές οι οποίες μπορεί να καλύπτονται είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά: - Περιγραφή και σύγκριση των γλωσσικών συστημάτων της βουλγαρικής και της ρωσικής (φωνητική, μορφολογία, σύνταξη, λεξικολογία, σημασιολογία). - Διαχρονική εξέλιξη των σλαβικών γλωσσών και συνέπειες της συγκλίνουσας και αποκλίνουσας πορείας τους. - Αλληλεπιδράσεις της βουλγαρικής και της ρωσικής με την ελληνική. - Γλωσσολογική έρευνα και μεταφραστικές εφαρμογές στα ζεύγη γλωσσών ελληνική-βουλγαρική και ελληνική-ρωσική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφή και σύγκριση των σλαβικών γλωσσών (με έμφαση στη βουλγαρική και τη ρωσική).
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική» καλύπτει τον συγκεκριμένο κλάδο των Μαθηματικών Μεθόδων στη Φυσική και εξυπηρετεί τις ειδικότητες όπως: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστική Φυσική, Αναλυτική Μηχανική, Ρευστομηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Μηχανική του Συνεχούς Μέσου κ.α.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48617/26-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο ανταποκρίνεται κατ ́ αρχάς στο κύριο διδακτικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας, το οποίο είναι τα έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η επιθυμητή προσέγγιση του αντικειμένου των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι για τη θέση αυτή η πειραματική και ταυτόχρονα η επικέντρωση του ερευνητικού έργου των υποψηφίων σε θέματα ενίσχυσης δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και η ιδιαίτερη εμβάθυνση σε θέμα- τα ανεπαρκών παραθέσεων και αγκυρώσεων παλαιών κατασκευών όπως και σε μέσα θεραπείας αυτών κατά την ενίσχυσή τους. Με το δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι παλαιές και επίσης με τη διαπίστωση από αυτοψίες μετά από σφοδρούς σεισμούς ότι σημαντικό τμήμα των καταρρεύσεων οφείλεται σε ανεπαρκείς παραθέσεις και αγκυρώσεις είναι πρόδηλη η ιδιαίτερη σημασία των γνώ- σεων των υποψηφίων σε θέματα ενίσχυσης και αποκατάστασης παλαιών κατασκευών. Ακόμη η εφαρμογή μεταλλικών μανδυών και μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και η ενίσχυση με μανδύες ινοπλισμένου σκυροδέματος υψηλής αντοχής και οι μικτοί τύποι ενίσχυσης στοιχείων και κόμβων με τοπικό μανδύα είναι μέσα στις επιζητούμενες γνώσεις και ερευνητικές δραστηριότητες των υποψηφίων. Η εμπειρία σε πειραματική έρευνα όλων των ανωτέρω στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδε- μα θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενίσχυση δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος - πειραματικές μέθοδοι
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση καλύπτει το αντικείμενο της συγκριτικής μελέτης διαστάσεων της εσωτερικής και διεθνούς πολιτικής στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μελέτη των Γεωμετρικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών του Χερσαίου και Θαλάσσιου Χώρου μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης Επίγειων και Δορυφορικών Παρατηρήσεων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41985/2-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Μελετάται το εσωτερικό δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μελετώνται επίσης οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας σε όλη την ιστορική τους διαχρονία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανατομία και Παθοφυσιολογία του Νευρικού Συστήματος»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47972/22-7-2021 (από εξέλιξη): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η «Σκηνογραφία-Ενδυματολογία Κινηματογράφου» αποσκοπεί στην κατανόηση των εννοιών της Σκηνογραφίας- Ενδυματολογίας γενικότερα στις τέχνες του θεάματος και ειδικότερα στον κινηματογράφο, Σαν περιεχόμενο και στόχο έχει την γνώση της διαδικασίας μετατροπής και μετάπλασης ενός κειμένου σε εικόνα,την ικανότητα δημιουργίας του υλικού κόσμου και της εικόνας του καθώς και την εμπειρία της πρακτικής αυτής της διαδικασίας μέσω ασκήσεων και εργασιών εφαρμογής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σκηνογραφία - Ενδυματολογία Κινηματογράφου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρυ Καθηγητή του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το αντικείμενο αφορά συνολικά την διαχείριση πάσης φύσεως αρχειακού υλικού (ενεργού και ιστορικού) με βάση τις διεθνώς ισχύουσες αρχειονομικές αρχές και τα καθιερωμένα πρότυπα.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διαχείριση Αρχειακών Τεκμηρίων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και στην Ενέργεια
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 2127/τ.Γ΄/ 16.09.2021 (ύστερα από αίτημα για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή)
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και στην Ενέργεια
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΣ "Protection of cultural heritage and monuments of nature from the effects of climate change" (CCC61)
Γνωστικό Αντικείμενο: Προληπτική Συντήρηση σε έγχρωμα αντικείμενα κινητής πολιτιστικής κληρονομιάς
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 39089/24-6-2021 (κενή θέση): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η διδασκαλία και έρευνα του γνωστικού αντικειμένου, αφορά την Προϊστορική Αρχαιολογία, η οποία καλύπτει μέσα από τη συστηματική μελέτη των αρχαιολογικών καταλοίπων την ευρεία γνώση για τους πολιτισμούς του προϊστορικού παρελθόντος. Η Αρχαιολογία της εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικότητα της αρχαιολογίας που αφορά στη μελέτη των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ του τέλους της 4ης και 2ης χιλ. π.Χ. στο Αιγαίο και τις αλληλεπιδράσεις τους. Ειδικότερα, θεραπεύει αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και χρήση του χώρου, στην τεχνολογία, στην παραγωγή και την κυκλοφορία των αγαθών, στις ανταλλαγές και τις διαπολιτισμικές επαφές, στην ιδεολογία και στις ταφικές πρακτικές, στη διοίκηση και στην οργάνωση των κοινωνιών. Η Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο αποτελεί καθιερωμένο και βασικό γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και διδάσκεται στο πλαίσιο σημαντικού αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορική Αρχαιολογία: Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης αφορά στη διαχείριση των Χωρικών Υποδομών με την υποστήριξη των Εθνικών Κτηματολογικών Συστημάτων Καταγραφής, με στόχευση στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη σε Εθνικό, Περιφερειακό και σε Αστικό – Πολεοδομικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χωροχρονικές Υποδομές Ανάπτυξης με έμφαση στην Εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-10
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες