Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα», και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στην περιοχή της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και σχετίζεται με τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης (μητρικής) ή/και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το θεωρητικό υπόβαθρο της θέσης στηρίζεται στην αξιοποίηση σύγχρονων γλωσσολογικών θεωριών για τη μελέτη και διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και αφορά τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, την αξιολόγηση του γλωσσοδιδακτικού έργου, τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού.Ερευνητικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου αποτελούν η ανάπτυξη δεξιοτήτων βασικού γραμματισμού, διγραμματισμού και πολυγραμματισμών, η διδασκαλία βασικών γλωσσικών δομών και δεξιοτήτων (όπως είναι το φωνητικό-φωνολογικό σύστημα, η γραμματική, το λεξιλόγιο, η κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) η διδασκαλία κειμενικών τύπων και ειδών, η κατανόηση και δόμηση κειμένων (γραπτών, προφορικών, ψηφιακών, οπτικών) μέσα σε ποικίλα κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά συγκείμενα και η κριτική διερεύνηση κειμένων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26647/12-5-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της νεογνικής, βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Η Νεογνολογία αποτελεί αναγνωρισμένη υποειδικότητα της Παιδιατρικής και επικεντρώνεται κυρίως στην ιατρική φροντίδα των νεογνών, προώρων και τελειομήνων. Ωστόσο, αν και το γνωστικό αντικείμενο της Νεογνολογίας αφορά στην κατανόηση της φυσιολογικής ανάπτυξης των δομών του νεογνού και των διάφορων παθολογικών καταστάσεων που παρατηρούνται στην περιγεννητική-νεογνική ηλικία, το επιστημονικό της πεδίο επεκτείνεται και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, στα πλαίσια αφενός της μακροχρόνιας νοσηλείας των άρρωστων νεογνών αφετέρου των εξειδικευμένων επανελέγχων που διενεργούνται σε αυτά στη βρεφική και παιδική ηλικία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική - Νεογνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στον ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό Ρομποτικών Συστημάτων με πειραματικές υλοποιήσεις. Συμπεριλαμβάνεται η δυναμική των Ρομποτικών Συστημάτων, ο αυτόματος έλεγχος, και οι απαιτούμενοι αισθητήρες, επενεργητές, και υπολογιστική μονάδα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός Ρομποτικών Συστημάτων με πειραματικές υλοποιήσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης έχει ως εξής: Μηχανική σχεδιασμού και τροποποίησης μορίων βιολογικής προέλευσης (DNA, RNA, πρωτεϊνών, κλπ) ή/και κυττάρων. Ειδικότερα, έρευνα και εφαρμογές σε κάποια/ες από τις παρακάτω περιοχές: • Μηχανική κυτταρικών καλλιεργειών • Μεταβολική Μηχανική (μεταβολικά δίκτυα, βελτιστοποίηση γενετικών και ρυθμιστικών διεργασιών του κυττάρου) • Πρωτεϊνική Μηχανική και βιοκαταλυτικές διεργασίες • Μηχανική Βλαστοκυττάρων • Γενετική Μηχανική • Υπολογιστική βιομοριακή μηχανική: βιοπληροφορική, κυτταρική βιο-φυσική και βιο-φυσικοχημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομοριακή Μηχανική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Παράκτια οικολογία και βιογεωχημεία με έμφαση στα θαλάσσια φανερόγαμα
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Έρευνα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Έρευνα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Μάρκετινγκ»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία και Πρακτική της Φωτογραφίας
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Οικονομική Κοινωνιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Κοινωνιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Ψυχολογίας και εστιάζει στα πληροφοριακά συστήματα και στην μεθοδολογία της έρευνας. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση, αφενός στα επικοινωνιακά πληροφοριακά συστήματα σχετικά με την υποστήριξη της συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού με δεδομένα, διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών που αξιοποιούνται με ποικίλους τρόπους σε διάφορους οργανισμούς και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας και αφετέρου στη μεθοδολογία έρευνας με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή και σύνθεση των συμπερασμάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πληροφοριακά Επικοινωνιακά Συστήματα και Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιομηχανική Οικολογία".
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιομηχανική Οικολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Τεκτονική Γεωλογία και Γεωλογική Χαρτογράφηση
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεκτονική Γεωλογία και Γεωλογική Χαρτογράφηση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού για την επεξεργασία, την ανάλυση και την κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών εικόνων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ψηφιακή ανάλυση ιατρικής εικόνας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» αφορά στη μελέτη της καινοτομίας, της τεχνολογικής αλλαγής και του επιχειρείν. Πιο αναλυτικά το αντικείμενο περιλαμβάνει τις καινοτομικές δραστηριότητες στους οργανισμούς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς και οργανισμούς) και στα δίκτυα γνώσης και καινοτομίας, την τεχνολογική αλλαγή, τις λειτουργίες και τη δυναμική των συστημάτων καινοτομίας, τις τεχνολογικές και καινοτομικές στρατηγικές, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματικές ικανότητες, καθώς και τις πολιτικές καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την εξειδικευμένη ανάλυση των παραπάνω σε συγκεκριμένους τομείς όπως αυτοί των υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός, εμπόριο), της ενέργειας, των μεταφορών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ζητήματα κοινωνικο-τεχνικής μετάβασης και ρηξικέλευθης τεχνολογικής αλλαγής και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης εντάσσεται στην περιοχή της Φυσικής “Μηχανική του Συνεχούς Μέσου” και αφορά την ανάπτυξη Μαθηματικών Μεθόδων στη περιοχή αυτή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Ασφάλειας σε Περιβάλλον Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Ασφάλειας σε Περιβάλλον Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων» εστιάζεται στην αξιοποίηση των κατανεμημένων και δικτυοκεντρικών συστημάτων όπως το Διαδίκτυο για την υλοποίηση εφαρμογών που επαυξάνουν την ασφάλεια των χρηστών. Τα κατανεμημένα συστήματα αποτελούν την απαραίτητη υποκείμενη υποδομή που επιτρέπει την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της ασφαλούς και αποτελεσματικής ανταλλαγής δεδομένων και διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω των ομότιμων δικτύων (P2P), της ασφαλούς, απέναντι σε επιθέσεις κατά της ιδιωτικότητας, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και το Βαθύ Δίκτυο μέσω του πρωτοκόλλου ToR, της ασφαλούς διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω των κρυπτονομισμάτων, της ενίσχυσης της ασφάλειας του Διαδικτύου μέσω ευρέως κατανεμημένων συστημάτων ανίχνευσης και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, και της ασφαλούς και ανώνυμης επικοινωνίας των χρηστών. Επιπρόσθετα, οι υποδομές των κατανεμημένων συστημάτων αξιοποιούνται για την υποστήριξη λύσεων πληθοπορισμού από τους χρήστες για τον εντοπισμό και την επισήμανση κακόβουλου περιεχόμενου και για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των ιστοσελίδων. Η καθολική δικτύωση που εξελίσσεται στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και η πλήρης διασύνδεση όλων των συσκευών μέσω του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things - IoT) θα καταστήσει τα κατανεμημένα συστήματα ως τον βασικό άξονα σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και λειτουργιών. Η θεωρητική και πρακτική μελέτη της αξιοποίησης των κατανεμημένων δικτύων οδηγεί στην δημιουργία νέων μοντέλων και τεχνικών ενίσχυσης της κυβερνασφάλειας σε όλες τις διαστάσεις της.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Ασφάλειας σε Περιβάλλον Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική με έμφαση στην εικονογράφηση και σκηνοθεσία των κόμικς
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γν. Αντικ. "ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΜΟΝΩΔΙΑ"
Περιγραφή: Η επιστημονική, ερευνητική και καλλιτεχνική διάσταση του γνωστικού αντικειμένου αφορά στη φωνητική μουσική εκτέλεση και ερμηνεία εντός του ευρύτερου πεδίου της Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής (lied, ορατόριο, όπερα) και τις προεκτάσεις της στη σύγχρονη διεθνή και Ελληνική λόγια φωνητική μουσική δημιουργία του 20ου και 21ου αιώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΜΟΝΩΔΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21840/21-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης διαπραγματεύεται την έρευνα, τη διδασκαλία και τις εφαρμογές της στην αθλητική επιστήμη και συγκεκριμένα στα γνωστικά αντικείμενα και θέματα διαχείρισης των αθλητικών δεξιοτήτων, τα μοντέλα καθοδήγησης, ανατροφοδότησης και εξάσκησης, με στόχο τη βελτίωση των αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων σε μια ευαίσθητη ηλικία του ανθρώπου, στην παιδική στην οποία επιτελούνται οι σημαντικότερες αλλαγές με στόχο την προαγωγή του παιδικού αθλητισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοντέλα ανάπτυξης αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων στον παιδικό αθλητισμό
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-03
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες