Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 219 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29288/28-7-2020. Το επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής Παίδων είναι ευρύ και εξυπηρετεί τα παιδιά με χειρουργικά προβλήματα από την εμβρυϊκή έως και την εφηβική ηλικία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική Παίδων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ). Το επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με την διερεύνηση των σύγχρονων μεθόδων ενσωμάτωσης και της αντίστοιχης επίδρασης της διασύνδεσης των τεχνολογιών ΑΠΕ στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνει την έρευνα του τρόπου λειτουργίας των υφιστάμενων ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών στα αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα, τόσο σε μόνιμη όσο και σε μεταβατική κατάσταση.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνικοοικονομική ανάλυση και εφοδιαστική αλυσίδα στις θαλάσσιες μεταφορές»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ιατρική Μικροβιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ ή Γ’ βαθμίδας
Περιγραφή: Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την τεκμηρίωση του συστήματος ΕΤΑΚ. Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει την δυνατότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές και μελετητικές τους δράσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται εμπειρικά δεδομένα από την παρακολούθηση της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών με τεχνικές ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του JRC, OECD, EUROSTAT, κλπ.). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην εμπειρική ανάλυση, στην επιστημονική τεκμηρίωση των κινήτρων (policy rationales), στον σχεδιασμό, και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία και αποβλέπουν στην άμβλυνση των διαπεριφερειακών τεχνολογικών και οικονομικών ανισοτήτων, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης των περιφερειών και την κοινωνικο-οικονομική τους ανάπτυξη – συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Έμφαση δίνεται στην θεωρητική και εμπειρική κατανόηση της γεωγραφικής διάστασης της οικονομίας της γνώσης και της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης, και ειδικότερα, της παραγωγής και της διάχυσης της τεχνολογικής γνώσης μέσω εθνικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, δικτύων τεχνολογικής γνώσης και παγκοσμίων αλυσίδων αξίας, και των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών σε αυτές.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική γεωγραφία με εστίαση στις περιφερειακές πολιτικές που συνδέονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
Σχολή:
Τμήμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μελέτης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μελέτης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Γεωχημεία – Γεωχημεία Μαγμάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωχημεία – Γεωχημεία Μαγμάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θεσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Χειρουργικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική και Τραυματολογία». ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία – χειρουργική και μη - των παθήσεων και των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος, της σπονδυλικής στήλης και του λοιπού σκελετού, όπως τις συγγενείς και επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού, τις εκφυλιστικές παθήσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα, τα μεταβολικά νοσήματα των οστών, τις αθλητικές κακώσεις, τα κατάγματα των άνω και κάτω άκρων, όπως και τις επιπλοκές τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική - Τραυματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1641/15.10.2020 τ.Γ’ , Αριθμ. Προκήρυξης 33753/30.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Χρηματοοικονομική με έμφαση στις Αγορές Παραγώγων και Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική με έμφαση στις Αγορές Παραγώγων και Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος"
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική με έμφαση στις Αγορές Παραγώγων και Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Γενική Παθολογία – Λοιμωξιολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία – Λοιμωξιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γενική Παθολογία – Λοιμωξιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Προστασία της Ιδιωτικότητας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Προστασία της Ιδιωτικότητας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Οικοσυστήματα Οργανισμών και Υπηρεσιών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Οικοσυστήματα Οργανισμών και Υπηρεσιών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γεωαισθητήρες και Ψηφιακές Διατάξεις με εφαρμογές στα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επεξεργασίας Γεωσημάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-17
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες