Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 159 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5223/31-1-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τη θεωρία και την πράξη της διεύθυνσης μουσικών (οργανικών και φωνητικών) συνόλων. Η θεωρία αφορά στη μουσική κατανόηση (σε επίπεδο συνθετικού ύφους και ενορχήστρωσης) του αντίστοιχου ρεπερτορίου. Η πράξη αφορά στην τεχνική κατάρτιση σε επίπεδο κινησιολογίας της μουσικής διεύθυνσης, στην ερμηνεία συμφωνικών και φωνητικών έργων, καθώς και στην εφαρμογή ιστορικών τεχνικών ενορχήστρωσης. Οι υποψήφιοι αναμένεται να καλύψουν διδακτικές ανάγκες σε αντικείμενα όπως διεύθυνση φωνητικών συνόλων, διεύθυνση οργανικών /ορχηστρικών συνόλων, οργανολογία, ενορχήστρωση, ανάγνωση παρτιτούρας στο πιάνο [partiturspiel], να συμμετέχουν σε επιτροπές διπλωματικών εργασιών με έμφαση την έρευνα στη μουσική εκτέλεση, και να δημιουργήσουν ένα σταθερό πρόγραμμα συναυλιακής παρουσίας των συνόλων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στον ευρύτερο ελληνικό και διεθνή καλλιτεχνικό χώρο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση μουσικών συνόλων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής (Εξέλιξη)
Περιγραφή: Αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική – Κοινωνική Ψυχιατρική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική – Κοινωνική Ψυχιατρική
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας / Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5566/31-1-2018.Το αντικείμενο δε νοείται απλώς αθροιστικά αλλά τονίζει τον συνδυασμό των δύο σκελών, με την καλλιέργεια του επιστημονικού πεδίου που ορίζεται από τη συνάντηση της Φιλολογίας με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, προσανατολισμένης κατά κύριο λόγο στον πολύμορφο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών στην έρευνα και τη διδασκαλία. Στο πεδίο αυτό εμπίπτουν ο σχεδιασμός ψηφιακών υποδομών και η οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η διερεύνηση του πώς οι κατακτήσεις της Φιλολογίας μπορούν να αξιοποιηθούν ψηφιακά και πώς η συνθήκη της ψηφιακότητας μπορεί να ανατροφοδοτήσει τη γνώση στο πεδίο της Φιλολογίας. Η υπό προκήρυξη θέση καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα πεδία της αρχαίας, της μεσαιωνικής και της νέας ελληνικής γραμματείας, σε συνάρτηση με το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών στον οποίον εντάσσεται
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Ψηφιακός Πολιτισμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5752/31-1-2018. Διαχωριστικές αναλυτικές τεχνικές - Φασματοσκοπικές αναλυτικές τεχνικές - Ηλεκτροανάλυση - Ραδιοχημικές αναλυτικές Τεχνικές- Αυτοματοποιημένες αναλυτικές τεχνικές - Οργανολογία - Χημειομετρία - Αρχαιομετρία-Μετρολογία στη Χημεία - Συστήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας - Τεχνικές προκατεργασίας δειγμάτων - Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές-Βιοαναλυτική Χημεία - Σταθμικές, Τιτλομετρικές και Θερμοαναλυτικές τεχνικές - Κινητικές αναλυτικές τεχνικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11833/31-1-2018. Βασικές αρχές οικονομικής της γεωργικής παραγωγής. Η γεωργική εκμετάλλευση ως οικονομική μονάδα. Οικονομικός κίνδυνος, υγεία και ασφάλεια στη γεωργική παραγωγή. Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσι- κών πόρων. Ανάλυση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μέτρηση και πα- ράγοντες γεωργικής οικονομικής ανάπτυξης. Ρόλος της γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη. Μέθοδοι λήψης αποφάσεων στη γεωργική εκμετάλλευση. Οικονομική αποτίμηση παραγόντων γεωργικής οικονομικής ανάπτυ- ξης. Επίδραση περιβάλλοντος και υγείας στη γεωργική οικονομική ανάπτυξη. Οικονομική της αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής-Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) της ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (01) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοθεραπεία - Λειτουργικότητα και κινησιοθεραπευτική προσέγγιση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοθεραπεία - Λειτουργικότητα και κινησιοθεραπευτική προσέγγιση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Περιγραφή: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Παιδαγωγική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης: από την Αναγέννηση μέχρι και τον 20ό αιώνα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης: από την Αναγέννηση μέχρι και τον 20ό αιώνα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μιά θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μιά θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση και Σχεδίαση Λογισμικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου»-
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση και Σχεδίαση Λογισμικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ύστερα από αίτηση εξέλιξης με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά Συστήματα και Εσώκλιμα στα Κτήρια».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ενεργειακά Συστήματα και Εσώκλιμα στα Κτήρια»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5741/31-1-2018. Περιλαμβάνει τη διάγνωση και χειρουργική θεραπεία των νοσημάτων των ζώων συντροφιάς τόσο από κλινική όσο και από ερευνητική άποψη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Περιγραφή: ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες