Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 198 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εμπίπτει στον τομέα των βιοϋλικών σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6-9-1999). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και πειραματική μελέτη στις γνωστικές περιοχές βιοαισθητήρες, υλικά για βιοαισθητήρες, βιοηλεκτροχημεία και φασματοηλεκτροχημεία. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά διάφορα θέματα, όπως τη σύνθεση και χαρακτηρισμό πορωδών νανοσωματιδίων και τη χρήση τους για την παρασκευή νανο-κρυσταλλικών υμενίων για την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων. Επιπλέον, το γνωστικό αντικείμενο εμπεριέχει παρασκευή και χαρακτηρισμό νανοσωλήνων άνθρακα, γραφενίου, οξειδίου του γραφενίου, glassy carbon ηλεκτροδίων, νανοσωματιδίων αργύρου, carbon dots και περοβσκιτών για την ηλεκτροχημική ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών, όπως και προσρόφηση και ακινητοποίηση βιολογικών μορίων (πρωτεϊνών και αντισωμάτων) σε υλικά/ηλεκτρόδια με στόχο την ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων. Επιπλέον, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τη χρήση σύγχρονων ηλεκτροχημικών και οπτικών τεχνικών αναλύσεων όπως Κυκλική Βολταμετρία, Χρονοαμπερομετρία, Φασματο-ηλεκτροχημεία, Φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους, Φασματοσκοπία Φθορισμού για την ανάπτυξη βιοαισθητήρων, τη χρήση ελαστομερών και υμενίων οξειδίων των μετάλλων συνδυαστικά για την ανάπτυξη μαγνητικών και ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων, αλλά και τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ακινητοποιημένων βιομορίων και νανοηλεκτροδίων. Οι εργασίες στα ως άνω θέματα παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων. Το εύρος αυτό δεν καθιστά προβληματική την επιστημονική σύγκριση μεταξύ των υποψηφιοτήτων δεδομένου ότι πρόκειται περί σαφώς καθορισμένου υποσυνόλου της Επιστήμης των Υλικών και είναι συνεπώς ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη και πειραματική μελέτη στις γνωστικές περιοχές, βιοαισθητήρες, υλικά για βιοαισθητήρες, βιοηλεκτροχημεία και φασματοηλεκτροχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται πρωτίστως στο γνωστικό αντικείμενο του διεθνούς μάρκετινγκ και εντάσσεται στον κλάδο της οικονομικής επιστήμης. θεραπεύει την επιστήμη του διεθνούς μάρκετινγκ όπως αυτή ορίζεται ως υπερ-σύνολο του μάρκετινγκ μέσω της εφαρμογής αυτού στις διεθνείς αγορές καταναλωτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, θεραπεύει την επιστήμη της διεθνούς έρευνας αγοράς, ως αυτόνομου επιστημονικού χώρου ο οποίος ορίζεται από τις τεχνικές μεθόδους και προσεγγίσεις της έρευνας μάρκετινγκ στο διεθνές πεδίο, όχι μόνο από πλευράς εφαρμογής, αλλά και ανάπτυξης και αξιολόγησης των ανωτέρω τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Εφαρμογές διάχυτου και κινητού υπολογισμού. Δίκτυα ομοτίμων. Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός και αξιολόγηση δικτυοκεντρικών εφαρμογών. Διαχείριση, αποθήκευση και ασφάλεια μεγάλου όγκου δεδομένων από δικτυοκεντρικές υπηρεσίες, τεχνολογίες Blockchain. Ευφυείς πόλεις και περιβάλλοντα. Συστήματα πληθοπορισμού. Αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων και δεδομένων αισθητήρων – διαδίκτυο των αντικειμένων. Υποδομές υπηρεσιών συστημάτων του Παγκόσμιου Ιστού (δίκτυα διανομής, αντιπρόσωποι, κρυφές μνήμες).
Γνωστικό Αντικείμενο: Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας)
Περιγραφή: Ενοποιημένη παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα επικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενοποιημένη παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα επικοινωνιών
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Σχολή: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Η υπό προκήρυξη θέση αφορά τη μελέτη της ιστορίας της σερβικής λογοτεχνίας, τέχνης και εκπαίδευσης. Ειδικότερα, σχετίζεται με την εξέταση των διαφόρων εκφράσεων του σερβικού πολιτισμού και συγκεκριμένα την εξέλιξη της λογοτεχνίας, της τέχνης και της εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ο και 20ο αιώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21930/31-5-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η Παιδιατρική Νεφρολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής που ασχολείται με τις οξείες και χρόνιες παθήσεις των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος στη βρεφική και παιδική ηλικία. Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής Νεφρολογίας περιλαμβάνει την κλινική νεφρολογία, τις μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, την νεφρική μεταμόσχευση και την υπέρταση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική- Παιδιατρική Νεφρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Πληροφορική σε Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21932/31-5-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η Παιδοκαρδιολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής που αφορά τη μελέτη του καρδιαγγειακού συστήματος, σε νεογνά - βρέφη - παιδιά και εφήβους. Περιλαμβάνει τη διάγνωση, νοσηλεία και θεραπεία συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών, καθώς και αρρυθμιών σε όλο το φάσμα της παιδικής ηλικίας. Επί πλέον περιλαμβάνει την παρακολούθηση παιδιών και εφήβων με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η υπέρταση ή η δυσλιπιδαιμία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική - Παιδοκαρδιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη μακροχρηματοοικονομική με έμφαση στην πληροφορία της ζήτησης» αφορά τo γνωστικό πεδίο της εμπειρικής μακροχρηματοοικονομικής. Ειδικότερα και σύμφωνα με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εμπειρικές εφαρμογές, στο εν λόγω πεδίο, οι οποίες εντοπίζουν και ποσοτικοποιούν ή και χρησιμοποιούν την υφιστάμενη ζήτηση από σύγχρονες πηγές πληροφόρησης όπως για παράδειγμα μηχανές αναζήτησης (Google) και κοινωνικά δίκτυα (π.χ. twitter).
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μακροχρηματοοικονομική με έμφαση στη Ζήτηση της Πληροφορίας-information Demand
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία» (Αρ. Προκ. 18638/18/ΓΠ/19-09-2018, ΦΕΚ 1190/18-10-2018/τ.Γ’)
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεφρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Γενετική-Μοριακή Μικροβιακή Γενετική
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική-Μοριακή Μικροβιακή Γενετική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21934/31-5-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η Παιδιατρική Αλλεργιολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία βρεφών, παιδιών και εφήβων με οξείες αλλεργικές παθήσεις, όπως αναφυλαξία, οξεία κνίδωση, αγγειοοίδημα, αλλά και χρόνιες αλλεργικές παθήσεις, όπως αλλεργική ρινίτιδα, βρογχικό άσθμα, ατοπική δερ- ματίτιδα (έκζεμα), χρόνια κνίδωση, τροφική αλλεργία, αλλεργία σε υμενόπτερα (μέλισσα, σφήκα), φαρμακευ- τική αλλεργία, αλλεργία σε latex.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική - Παιδιατρική Αλλεργιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22217/8-6-2018. Τα στάδια της υποκριτικής διαδικασίας. Η υποκριτική λειτουργία του ηθοποιού από την ανάλυση έως τη σύνθεση του ρόλου. Διερεύνηση και εφαρμογή των υποκριτικών κωδίκων σε σχέση με τα διάφορα είδη του θεατρικού λόγου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υποκριτική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 1145/10-10-2018, αριθμός προκήρυξης 39099/18.7.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αυτοδιαχειριζόμενα Δίκτυα Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο: Αυτοδιαχειριζόμενα Δίκτυα Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 5570- Αναπλ. ή Επικ. Καθηγητής/«Εργαστηριακή Αιματολογία»
Περιγραφή: - Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Αιματολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστηριακή Αιματολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ιατρική Φυσική - Ιατρική Πληροφορική: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την έρευνα σε θέματα ιατρικής φυσικής και ιατρικής πληροφορικής με χρήση προσομοιώσεων, υπολογιστικών ομοιωμάτων και βάσεων δεδομένων για τη μελέτη διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε κλινικό και προκλινικό επίπεδο. Πραγματοποιείται έρευνα απεικονιστικών εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής, υπολογιστικής τομογραφίας, επεμβατικής ακτινολογίας και πλάνων θεραπείας, με στόχο τη μείωση της απορροφούμενης δόσης στον εξεταζόμενο και τη βελτιστοποίηση των απεικονιστικών ευρημάτων. Εμπεριέχει ακόμα το σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης διαγνωστικών ιατρικών εικόνων υπερηχογραφίας, μαγνητικής, υπολογιστικής και οπτικής συνεκτικής τομογραφίας, καθώς και τη μοριακή απεικόνιση μικρών ζώων με τη χρήση micro συστημάτων καθώς και υβριδικών προσεγγίσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Φυσική – Ιατρική Πληροφορική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Εικόνα, Επικοινωνία, Πολιτισμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» (Αρ. Προκ. 19460/18/ΓΠ/01-10-2018, ΦΕΚ 1204/18-10-2018/τ.Γ’)
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες