Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 227 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η θέση "Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία” καλύπτει δύο από τους νεώτερους κλάδους των Επιστημών της Γης και του Διαστήματος, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την Τηλεπισκόπηση αλλά ταυτόχρονα εστιάζει ειδικά στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία. Η Εφαρμοσμένη Γεωλογία καλύπτει δύο από τα βασικά αντικείμενα του Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής και συγκεκριμένα την Υδρογεωλογία και την Τεχνική Γεωλογία. Πεδία εφαρμογής της Θέσης πέρα από την Τεχνική Γεωλογία και την Υδρογεωλογία μπορεί να αποτελέσουν η Υδρολογία και οι Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15819/15-1-2020. Βιολογία, αναγνώριση, ταυτοποίηση και κατάταξη των σημαντικότερων ζιζανίων. Επιβλαβείς και ευεργετικές επιδράσεις των ζιζανίων. Ανταγωνισμός/αλληλοπάθεια μεταξύ ζιζανίων και καλλιεργειών. Μέθοδοι αντιμετώπισης και συστήματα διαχείρισης ζιζανίων. Τρόποι δράσης και εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων. Ζιζανιοκτόνα και έδαφος (προσρόφηση, έκπλυση, απορρόφηση από φυτά, εξάτμιση, χημική διάσπαση, φωτοχημική διάσπαση, μικροβιακή αποδόμηση). Επιδράσεις ζιζανιοκτόνων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Μορφοποίηση/τυποποίηση και εξοπλισμός εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων. Ιδιότητες (βιολογικές, βιοχημικές, φυσικοχημικές) και χρήσεις των ζιζανιοκτόνων. Μηχανισμοί ανθεκτικότητας ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα και τρόποι διαχείρισης ανθεκτικών ζιζανίων. Γενετικώς τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζιζανιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Περιγραφή: Η μελέτη της συστηματικής συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις εντός του πλαισίου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εντός του αντικειμένου της εκπαιδευτικής αξιολόγησης εμπίπτουν οι αξιολογήσεις όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης, από την αξιολόγηση του μαθητή, του εκπαιδευτικού και του σχολείου μέχρι και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα «Σχολικά Προγράμματα» μελετούν όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την πορεία επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων, ρητών αλλά και άρρητων εντός του σχολείου. Το επιστημονικό πεδίο των «Σχολικών Προγραμμάτων» σχετίζεται αλλά είναι ευρύτερο αυτού των «Αναλυτικών Προγραμμάτων» που αποτελούν επίσημα κείμενα που περιγράφουν την εκπαιδευτική στοχοθεσία και τις διαδικασίες επίτευξής τους, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει ευέλικτα στοχευμένα σχολικά προγράμματα που αποσκοπούν στην καλλιέργεια γνωστικών ή άλλων ψυχολογικών δεξιοτήτων. Τα Σχολικά Προγράμματα και η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση αλληλοσυμπληρώνονται, αφού τα σχολικά προγράμματα εμπεριέχουν την αξιολόγηση του μαθητή, η επίτευξη ή μη των στόχων τους μπορεί να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού του σχολείου ή του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης αποτελεί τη βάση για την τροποποίηση των σχολικών προγραμμάτων. Και τα δύο αντικείμενα εντάσσονται στον επιστημονικό χώρο της Σχολικής Παιδαγωγικής ή/και της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, τα οποία με τη σειρά τους εντάσσονται στην επιστήμη της Παιδαγωγικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Σχολικά Προγράμματα
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, α΄ βαθμίδας του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (αρ. πρωτ.:3648/23.09.2019)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεότερων και Μοντέρνων Χρόνων»
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δενδροκομία"
Γνωστικό Αντικείμενο: Δενδροκομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Δομή και Λειτουργία Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Δομή και Λειτουργία Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Διαχείριση δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτική Οικονομική Επιστήμη»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποσοτική Οικονομική Επιστήμη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ιατρική Ιπποειδών» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τους τομείς κλινικής κτηνιατρικής πράξης των ίππων, όνων και ημιόνων, με έμφαση στην ατομική κτηνιατρική, περιλαμβάνει δε την παθολογία, τα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, τη χειρουργική, τη μαιευτική-αναπαραγωγή, καθώς και τις αρχές εκτροφής ζώων των ανωτέρω ειδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ιατρική Ιπποειδών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Πειραματική Φυσική της Ατμόσφαιρας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική της Ατμόσφαιρας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 19ος -20ος ΑΙΩΝΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία του 20ου αι. με έμφαση στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Περιφερειακή Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Εθνομουσικολογία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ισλαμικό Δίκαιο
Γνωστικό Αντικείμενο: Ισλαμικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5447/6-11-2019. «Η χημεία των φυσικών προϊόντων (φυτικής, ζωικής και ορυκτής προελεύσεως) δηλαδή η απομόνωση δραστικών συστατικών, ταυτοποίηση, έλεγχος και χημική μελέτη. Η μελέτη των φαρμακευτικού ενδιαφέροντος δρογών και αρωματικών φυτών (αιθέρια έλαια, αλκαλοειδή κ.λπ. ανάλυση, προδιαγραφές και μέθοδοι βελτιώσεών των). Περιγραφή των δρογών, κατάταξη, μικροσκοπικός έλεγχος, καλλιέργεια αυτών, απομόνωση, ταυτοποίηση, έλεγχος και βιογένεση των φυσικών προϊόντων τους. Η εφαρμογή φυσικοχημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Φαρμακογνωσία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακογνωσία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες