Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 168 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Επιδημιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Φυσικοθεραπείας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο απαιτεί τη στελέχωση από μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) δεδομένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων που προβάλλει αφού, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση στον ευαίσθητο κλινικό πληθυσμό των νευρολογικών ασθενών και εφαρμογή της γνώσης αυτής μετά από εμπεριστατωμένο κλινικό συλλογισμό που λαμβάνει υπόψη τις εκδηλώσεις των παθολογιών στον πληθυσμό αυτό και την ερμηνεία των κλινικών ευρημάτων, προκειμένου να δρομολογηθεί εξατομικευμένος σχεδιασμός της Φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης ανάλογα με τη θεραπευτική πορεία του ασθενούς στα διάφορα στάδια αποκατάστασης και στις διαφορετικές κλινικές συνθήκες.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία με έμφαση στους Αυτοματισμούς σε Γεωμετρίες Λήψεων Μικρών αποστάσεων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48883/27-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει τη διδασκαλία και έρευνα στο πεδίο των ειδών και των φυλών των ζώων που εκτρέφονται (βούβαλοι, βοοειδή, πρόβατα, αίγες, κ.λπ.), την περιγραφή και δυναμική των συστημάτων εκτροφής τους, την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων, την αλληλεπίδραση των εκτρεφόμενων ζώων και των συστημάτων εκτροφής τους με το περιβάλλον και τη μελέτη της σύνθεσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πρωτογενών προϊόντων τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωοτεχνία- Εκτροφή Μηρυκαστικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιβάλλον με Έμφαση στα Συστήματα Εισροών-Εκροών» περιλαμβάνει τόσο τα ζητήματα που απασχολούν τη περιφερειακή οικονομική και ανάπτυξη όσο και την εκτίμηση περιβαλλοντικών καταστάσεων και επιπτώσεων πολιτικών, σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Περιλαμβάνει συνδυασμό θεωρητικής και ποσοτικής προσέγγισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποσοτική προσέγγιση με χρήση συστημάτων εισροών-εκροών. Οι συνέπειες πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και διαρθρωτικών μεταβολών στις περιφερειακές οικονομίες, μπορούν να μελετηθούν και αξιολογηθούν κατά κλάδο τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο με χρήση ανάλυσης εισροών εκροών. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα περιβαλλοντικά, περιφερειακά, και διαπεριφερειακά υποδείγματα εισροών-εκροών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιβάλλον με έμφαση στα Συστήματα Εισροών - Εκροών»
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με τη διαδικασία σχεδιομελέτης, μοντελοποίησης, ανάπτυξης και κατασκευής προϊόντων με τεχνολογίες αριθμητικού ελέγχου και συναφών τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Τα συστήματα μοντελοποίησης και το συστήματα CAD/CAM/CAE αποτελούν βασικό και απαραίτητο πλέον κομμάτι της ανάπτυξης προϊόντων και είναι από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία του τομέα αυτού, αποτελώντας αμιγές αντικείμενο μηχανολόγου μηχανικού διεθνώς.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Προσομοιωτικά Μοντέλα Παραγωγής και Συστήματα CAD/CAM/CAE»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1782/6.8.2021 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 26154/28.6.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία στη Σύνθεση Κτηριακών Έργων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ"
Περιγραφή: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'
Περιγραφή: ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 43733/8-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Αιτιοκρατική (ντετερμινιστική) και στοχαστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Τεχνικής Υδρολογίας. Ανάπτυξη, επεξεργασία και παρακολούθηση της υδρομετεωρολογικής, υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας με συστηματική χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης. Διαμόρφωση ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και τη μελέτη τεχνικών υδραυλικών έργων για τη Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων, όπως έργα διαχείρισης των υδατικών πόρων λεκανών απορροής και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική Υδρολογία - Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ στο Γν. Αντικείμενο ¨Εθνομουσικολογία¨
Περιγραφή: ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 45317/13-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μικροβιακή οικολογία, χρήση κλασικών και μοριακών τεχνικών για το χαρακτηρισμό των μικροοργανισμών των τροφίμων με έμφαση τα βακτήρια και τους μύκητες, παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση, ανάπτυξη και τον θάνατο των μικροοργανισμών, μαθηματική περιγραφή της κινητικής ανάπτυξης και αδρανοποίησης τους κατά την επεξεργασία και συντήρηση των τροφίμων, μηχανισμοί επιβίωσης, παθογένειας και αλλοίωσης των μικροοργανισμών σε μοριακό επίπεδο (π.χ. έκφραση γονιδίων), αλληλεπιδράσεις των μικροοργανισμών με τη μικροβιακή χλωρίδα των τροφίμων, τεχνολογικοί και προβιοτικοί μικροοργανισμοί των τροφίμων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συνολοθεωρητική Τοπολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Συνολοθεωρητική Τοπολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Χειρουργική Θώρακος
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική Θώρακος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: To γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην Γενετική Πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών και στην Ποσοστική Γενετική ανάλυση παραγωγικών χαρακτηριστικών εκτρεφόμενων οργανισμών στην ιχθυοκαλλιέργεια και γενικότερα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γενετική και Γενετική Βελτίωση Ιχθύων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Δημόσιας Υγείας. Η Κατ΄ οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα στοχεύει στην προαγωγή της αυτοφροντίδας, τη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας ατόμων και οικογενειών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Κατ’ οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες