Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: "Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα"
Γνωστικό Αντικείμενο: "Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Τομέας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο: «ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: «Σύνθεση, χαρακτηρισμός υλικών με βάση τον άνθρακα για ανάπτυξη εκτυπωτικών μελανιών με ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες καθώς και σύνθεση, χαρακτηρισμός υλικών για καταλυτικές, φωτοκαταλυτικές και προσροφητικές διεργασίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος».
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6824/23-11-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Γαστρεντερολογίας αφορά την αιτιοπαθογενετική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των νοσημάτων της πεπτικής οδού, ήπατος - χοληφόρων και παγκρέατος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαστρεντερολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 975/3-10-2018. Η Γλωσσολογία ως επιστήμη εντάσσεται στις ανθρωπιστικές σπουδές και έχει ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη της γλώσσας, την οποία εξετάζει ως εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αποτελεί ένα ευρύ και ταυτόχρονα διακριτό ερευνητικό πεδίο που μελετά ζητήματα που αφορούν στη φύση και χρήση της ισπανικής γλώσσας. Υπό αυτό το διττό συνδυαστικό πρίσμα θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, αποσκοπεί στη γεφύρωση της γλωσσολογικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη, στην εις βάθος ανάλυση παραμέτρων/γλωσσικών φαινομένων της ισπανικής και στην παροχή συμπερασμάτων σε εφαρμοσμένους κλάδους της γλωσσολογίας όπως η διδασκαλία και εκμάθηση ξένης γλώσσας, η μετάφραση, κτλ. Αναλυτικότερα, επικεντρώνεται σε εκφάνσεις της επιστήμης της γλωσσολογίας που αφορούν θεωρητικές πτυχές τυπολογικής περιγραφής της ισπανικής γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύ- νταξη, σημασιολογία, κτλ), αντιπαραθετικής ανάλυσης ισπανικής με άλλες γλώσσες, ιδιαίτερα την ελληνική, αλλά και πρακτικές/παιδαγωγικές προεκτάσεις γλωσσικής χρήσης και αλληλεπίδρασης που έχουν εφαρμογή στη διδασκαλία της ισπανικής ως ξένη γλώσσα (ανάλυση λαθών, σχεδιασμός και κατάρτιση μαθησιακού υλικού, βελτιστοποίηση της διδακτικής πράξης, επιμόρφωση καθηγητών, εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις ανά- λογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, γλωσσική αξιολόγηση, κ.τ.λ.)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ισπανική γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Σχεδίαση Κεραιών στην περιοχή των Ραδιοκυμάτων και των Μικροκυμάτων, Τηλεπικοινωνιακή Ζεύξη μεταξύ Κεραιών, Ασύρματη Μετάδοση Ενέργειας στις Μικροκυματικές Συχνότητες, Εφαρμογές Μικροκυματων στην Ιατρική, Εμφυτεύσιμες στο σώμα Κεραίες, Νέα Υλικά στις Μικροκυματικές συχνότητες, Δοσιμετρία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων στους βιολογικούς ιστούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροκυματικές Επικοινωνίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6297/23-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο Οφθαλμολογία καλύπτει όλο το εύρος της Οφθαλμολογίας, αφορά όλες τις παθήσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων αυτού, τη γνώση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των παθήσεων του οφθαλμού. Η χειρουργική εξαρτημάτων βολβού έχει ιδιαίτερη έμφαση στη χειρουργική και παθολογία των βλεφάρων, της επιφάνειας του οφθαλμού, της δακρυϊκής συσκευής, των εξωφθάλμιων μυών και του οφθαλμικού κόγχου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οφθαλμολογία - Χειρουργική εξαρτημάτων βολβού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Συντήρηση Ιχθυηρών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή και Συντήρηση Ιχθυηρών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, ΦΕΚ 114/7.2.2019 τ.Γ’ , Αριθμ.Προκήρυξης 58357/19.10.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Μάθηση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Σχολικής Γνώσης προσδιορίζεται από: α) τη συστηματική ανάλυση, κριτική θεώρηση και ερευνητική αξιοποίηση των θεωρητικών σχημάτων, που έχουν αναπτυχθεί στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με στόχο τη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας με την χρήση κοινωνιολογικών ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, που επηρεάζονται από την δράση του μάκρο, μέσο ή μίκρο επιπέδου, οι οποίες αναπτύσσονται και υλοποιούνται στις σχολικές τάξεις. Μάλιστα κατά την κοινωνιολογική ανάλυση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων αξιοποιούνται η ιστορική, η συγκριτική και η ανθρωπολογική θεώρηση. Επίσης, για την κοινωνιολογική προσέγγιση του εκπαιδευτικού πλαισίου αξιοποιούνται τα θεωρητικά εννοιολογικά εργαλεία των Basil Bernstein και Pierre Bourdieu, αναφορικά με τη διερεύνηση της επίδρασης των πολιτισμικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των εκπαιδευομένων στη σχολική τους πορεία, γεγονός που συνδέεται με την κοινωνική και πολιτισμική παραγωγή και αναπαραγωγή με τη συμβολή του εκπαιδευτικού θεσμού. Και β) το γνωστικό αντικείμενο σχετίζεται με την αξιοποίηση του θεωρητικού σχήματος του Basil Bernstein για την ερευνητική προσέγγιση και ανάλυση τόσο του κοινωνικού χαρακτήρα της επιλογής και της οργάνωσης της σχολικής γνώσης, που εντοπίζεται στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων, όσο και της διαμόρφωσης των διαφόρων μορφών παιδαγωγικών πρακτικών που επιλέγονται για τη διδακτική διαχείριση της σχολικής γνώσης στο πεδίο των σχολείων από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Στην περίπτωση αυτή σημαντική είναι είτε η αυτόνομη είτε η συνδυαστική ερευνητική κοινωνιολογική προσέγγιση των «περιεχομένων» της σχολικής γνώσης (Μαθηματικά, Γλώσσα, Εικαστικά κλπ.), που διαμορφώνονται μέσα από μια διαδικασία αναπλαισίωσης και συνθέτουν τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης. Η ερευνητική προσέγγιση της σχολικής γνώσης συνδέεται και συσχετίζεται με την κοινωνιολογική ερμηνεία των επιλογών των παιδαγωγικών πρακτικών, που προκρίνονται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα ως πιο κατάλληλες, αλλά και των τρόπων που αυτές εφαρμόζονται στο μικροεπίπεδο των σχολείων και των νηπιαγωγείων για τη διδασκαλία των διαφόρων «περιεχομένων» της σχολικής γνώσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και της Σχολικής Γνώσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Καρδιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της Χρηματοοικονομικής της Οικονομικής Επιστήμης και περιλαμβάνει τις γνωστικές περιοχές της Εταιρικής Χρηματοοικονομικής, των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων και τις εφαρμογές τους στη Διαχείριση Κινδύνου, της Χρηματοοικονομικής του Περιβάλλοντος και της μακρο-Χρηματοοικονομικής
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Θρησκείας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Θρησκείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Τομέας: Κατασκευαστικός) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 4798/12-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης προσεγγίζει το άθλημα της Πετοσφαίρισης όπως εφαρμόζεται στις συνθήκες του αθλήματος στη σάλα καθώς και στις ειδικές συνθήκες της Πετοσφαίρισης Παραλίας σε άμμο. Εμπεριέχει όλα τα θέματα που αφορούν στη κίνηση του σώματος του αθλουμένου (αθλητή ή αθλουμένου ελεύθερου χρόνου) σε ομαδικά αθλήματα, καθώς επίσης θέματα στρατηγικής και τακτικής παιχνιδιών και αλληλοεπίδραση του ατόμου και της ομάδας. Ειδικότερα ασχολείται με τη θεωρία, την πρακτική, τη μεθοδική, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προ- πόνησης και του αγώνα, την εκμάθηση της βασικής ατομικής τεχνικής και ατομικής – ομαδικής τακτικής, την εκμάθηση προπόνηση σε ειδικές συνθήκες όπως είναι η άμμος, με στόχο οι φοιτητές – φοιτήτριες να αποκτήσουν τις γνώσεις για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Πετοσφαίρισης και Πετοσφαίριση Πα- ραλίας ως μέσο Φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και ως αθλήματα που διδάσκονται σε συλλόγους τόσο σε τμήματα υποδομής όσο και σε τμήματα ενηλίκων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κινησιολογία της Πετοσφαίρισης με έμφαση στην Πετοσφαίριση Παραλίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ–ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ»
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ» του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. της ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-22
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες