Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή η΄ Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη νια την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία» και «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Λατινική Φιλολογία» και «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ένα Σύστημα Παραγωγής (ΣΠ) ορίζεται ως ο συνδυασμός ανθρώπων, μηχανών και εξοπλισμού τα οποία συνδέονται με μία κοινή ροή υλικού και πληροφορίας. Τα ακατέργαστα υλικά, η ενέργεια και η ζήτηση των προϊόντων συμπεριλαμβάνονται στις βασικές εισόδους του ΣΠ, ενώ οι έξοδοι περιλαμβάνουν προϊόντα, απορρίμματα (scrap) και πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του ΣΠ. Ο Προγραμματισμός και Έλεγχος ενός Συστήματος Παραγωγής είναι η διαδικασία του προγραμματισμού της ροής πληροφορίας και των υλικών μέσα στο σύστημα, με στόχο την παραγωγή προϊόντων στον προκαθορισμένο χρόνο και στις απαιτούμενες ποσότητες, βασιζόμενη σε ένα σύνολο εντολών δυο επιπέδων. Στις “υψηλού επιπέδου” εντολές οι οποίες καθορίζουν τη ροή υλικού και δημιουργούν το συνολικό πρόγραμμα παραγωγής του συστήματος (μακροπρόθεσμος προγραμματισμός,) και στις “χαμηλού επιπέδου” εντολές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο διάθεσης των παραγωγικών μονάδων του Συστήματος Παραγωγής σε κάθε εργασία, (βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός). Επίσης προσδιορίζεται ένα σύνολο δεικτών απόδοσης του ΣΠ για την αξιολόγησή του σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους σχεδιασμού και λειτουργίας του. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της επιστήμης του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, δηλαδή αυτόν των “Συστημάτων Παραγωγής”, με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας, δηλαδή “Προγραμματισμό και Έλεγχο Συστημάτων Παραγωγής”. Σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές 1. Chryssolouris, G., Manufacturing Systems: Theory and Practice, 2nd Edition, Springer-Verlag, New York, New York, (2006).
Γνωστικό Αντικείμενο: Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Συστημάτων Παραγωγής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5749/21-11-2018. «Θεατρική Τέχνη και Αγωγή» ή αλλιώς «Θεατροπαιδαγωγική» ορίζεται η καλλιτεχνική επιστήμη που συνδυάζει το θέατρο ως παιχνίδι και πρακτική τέχνη και την παιδαγωγική ως επιστήμη της αγωγής και εκπαίδευσης. Οι δύο κεντρικοί όροι του γνωστικού αντικειμένου, θέατρο και παιδαγωγική, εμπλουτίζονται με νέες διαστάσεις στη νέα σύνθεση, η οποία δεν αποτελεί το άθροισμά τους. Σε ερευνητικό επίπεδο, το γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Τέχνη και Αγωγή» επικεντρώνεται στο υποκείμενο που παίζει, τον άνθρωπο που ενσαρκώνει τον ρόλο και μελετά τις διεργασίες που συντελούνται, τους μηχανι- σμούς που δραστηριοποιούνται και τις αναπτυσσόμενες σχέσεις που δημιουργούνται κατά το παιχνίδι. Στο ίδιο πλαίσιο διερευνώνται αφενός τα κριτήρια και οι ποιότητες αισθητικής συγκίνησης και εμπειρίας τόσο του παίχτη όσο και του θεατή που παρακολουθεί το δημιουργικό σκηνικό συμβάν αφετέρου οι ποιότητες του θεατροπαι- δαγωγού-εμψυχωτή. Σε διδακτικό επίπεδο, το γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Τέχνη και Αγωγή» σχετίζεται άμεσα με όλες τις καινοτόμες και πολύτεχνες δράσεις και εκδηλώσεις πολιτισμού σε εκπαιδευτικό πλαίσιο τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και διά βίου εκπαίδευσης και αποτελεί απαραίτητο συστατικό της εκπαίδευσης των εκπαιδευ- τικών και για την ποιότητα του διδακτικού έργου τους και για την πολυαισθητηριακή και πολύτεχνη ανάπτυξη των παιδιών και νέων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρική Τέχνη και Αγωγή
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ (Δ-Κ-Ζ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη νια την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Εθνομουσικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Εθνομουσικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις – Στοχαστική Ανάλυση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαφορικές Εξισώσεις – Στοχαστική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Στατιστική
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (Β΄ Τομέας Μαθημάτων «Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας») της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-01
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Τομέας Μαθημάτων Κλινικής και Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες