Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 177 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη Θέσης Eρευνητή B’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Γεωργική Μηχανική"
Περιγραφή: Μία (1) θέση Eρευνητή B’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Γεωργική Μηχανική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Μηχανική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (IBΟ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Νεοελληνική Λογοτεχνία : Θεωρία της Λογοτεχνίας - Συγκριτική Γραμματολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία : Θεωρία της Λογοτεχνίας - Συγκριτική Γραμματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-10-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Χερσαία Οικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Χερσαία Οικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 68437/16-5-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των ξένων γλωσσών και διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας» εντάσσεται στον χώρο της Διδακτικής των ξένων γλωσσών. Ειδικότερα αναφέρεται στη μελέτη νέων μορφών μάθησης και διδακτικών προσεγγίσεων στη διδακτική των ξένων γλωσσών και ειδικότερα της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Επίσης, πραγματεύεται την ανάπτυξη μοντέλων και πλαισίων εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσω των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας καθώς και την παραγωγή και αξιολόγηση πολυτροπικού μαθησιακού υλικού στη γλώσσα-στόχο (γαλλική γλώσσα).
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των ξένων γλωσσών και διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 62891/15-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: - Βασικές αρχές οικονομικής της γεωργικής παραγωγής - Η γεωργική εκμετάλλευση ως οικονομική μονάδα - Οικονομικός κίνδυνος, υγεία και ασφάλεια στη γεωργική παραγωγή - Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων - Ανάλυση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων - Μέτρηση και παράγοντες γεωργικής οικονομικής ανάπτυξης - Ρόλος της γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη - Μέθοδοι λήψης αποφάσεων στη γεωργική εκμετάλλευση - Οικονομική αποτίμηση παραγόντων γεωργικής οικονομικής ανάπτυξης - Επίδραση περιβάλλοντος και υγείας στη γεωργική οικονομική ανάπτυξη - Οικονομική της αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής - Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας» πραγματεύεται την εκτίμηση των αναγκών υγείας του ειδικού πληθυσμού (εργαζομένων) και την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε αυτό, την εκτίμηση των συνθηκών εργασίας, του ψυχοκοινωνικού κινδύνου και του επιπέδου επικινδυνότητας, την προαγωγή της υγείας και την παροχή ολοκληρωμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών στους χώρους εργασίας μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και της χάραξης ορθολογικής πολιτικής, βάσει των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών συστάσεων. Επιπρόσθετα, το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αγωγής υγείας, την παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας σε υγιή και ασθενή πληθυσμό στο χώρο εργασίας, την εφαρμογή θεωριών και νοσηλευτικών διεργασιών της νοσηλευτικής επαγγελματικής υγείας στο χώρο εργασίας, την αξιολόγηση του επιδημιολογικού προφίλ του πληθυσμού των εργαζομένων, την μέτρηση της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε όλες τις ομάδες εργαζομένων της κοινότητας που αφορούν στην επαγγελματική υγεία του εργατικού δυναμικού και ειδικών ομάδων του, όπως εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ΑΜΕΑ, γυναίκες σε περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα. Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία: 1. Παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων και παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε αυτούς. 2. Αγωγή-προαγωγή της υγείας στο χώρο της εργασίας. 3. Αναγνώριση και παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και τυχόν βλαπτικών παραγόντων του περιβάλλοντος εργασίας. 4. Ένταξη και επανένταξη στην εργασία ατόμων μετά από ασθένεια, εργαζομένων ειδικών κατηγοριών όπως ΑΜΕΑ, γυναικών σε περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, ηλικιωμένων, ατόμων με χρόνια νοσήματα. 5. Αναγνώριση παραγόντων πρόκλησης ατυχημάτων, αναγνώριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων, εκτίμηση επικινδυνότητας, εφαρμογή αρχών ασφαλούς εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων στο εργασιακό περιβάλλον. 6. Οργάνωση συστήματος νοσηλευτικής φροντίδας και παροχής πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους, αντιμετώπιση ατυχημάτων ή τραυματισμών στο χώρο εργασίας. 7. Εφαρμογή πολιτικών υγείας και ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης και συγκεκριμένα στον κλάδο των Οικονομικών της Υγείας και γειτνιάζει επιστημονικά με τα εξής ερευνητικά πεδία: Οικονομικά της Υγείας, Πολιτική Υγείας, Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Δημόσια Οικονομική, Κοινωνική Πολιτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Μετάφραση ειδικών κειμένων (Γαλλικά-Ελληνικά και Ελληνικά-Γαλλικά) και κοινοτική διερμηνεία
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Αρχαιομετρία, τεχνολογία αρχαιολογικών υλικών και ανάπτυξη σύγχρονων υλικών αποκατάστασης μνημείων" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαιομετρία, τεχνολογία αρχαιολογικών υλικών και ανάπτυξη σύγχρονων υλικών αποκατάστασης μνημείων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Κλινική Βιοχημεία - Ιατρική Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Βιοχημεία - Ιατρική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 60762/7-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο ανταποκρίνεται κατ’ αρχάς στο κύριο διδακτικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας, το οποίο είναι τα έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η συνεχής και έντονη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα μας προκαλεί συχνά σημαντικές και εκτεταμένες βλάβες στις κατασκευές. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων είναι παλιά και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με απηρχαιωμένες αντιλήψεις και υλικά καθιστούν τα θέματα των επισκευών και ενισχύσεων ιδιαίτερης σημασίας. Υψηλή προτεραιότητα δίδεται στους κόμβους δοκών και υποστυλωμάτων καθόσον στις πραγματικές κατασκευές συνήθως οι βλάβες ξεκινούν από τους κόμβους. Επιζητούνται γνώσεις εφαρμογής νέων αντιλήψεων και σύγχρονων υλικών, όπως FRP υφάσματα και κορδόνια, ινοπλισμένοι μανδύες και γνώσεις αποκατάστασης παραθέσεων και αγκυρώσεων. Η εμπειρία σε πειραματική έρευνα όλων των ανωτέρω στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματικές μέθοδοι για την επισκευή και ενίσχυση στοιχείων και κόμβων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής/Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων βασισμένων στο λογισμικό (software - defined)
Περιγραφή: Το αντικείμενο αφορά σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού και διαχείρισης δικτύων  που γίνονται με βάση το λογισμικό (software - defined), πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του δικτύου και μπορεί να οδηγήσει και στη δημιουργία ad hoc εφαρμογών (ephemeral netapps). Αναφέρεται σε δίκτυα 5G και μεταγενέστερα και εμπεριέχει έννοιες όπως: 5G and beyond networks, software-defined networks, virtualized network functions, network slicing, offloading, netapps, device to device netapps.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων βασισμένων στο λογισμικό (software - defined)
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Εντατική Θεραπεία - Πνευμονολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Εντατική Θεραπεία - Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης Φ.Ε.Κ. 1359/7.6.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 18915/19.4.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία Ελαστικότητας και Εφαρμογές της
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεσμική Οικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεσμική Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 62955/15-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης αφορά στη μελέτη και ανάλυση του αριθμού, της δομής, της μορφής, της θέσης και της λειτουργίας των χρωμοσωμάτων στο κύτταρο, της θέσης των γονιδίων στα χρωμοσώματα καθώς και της συμπεριφοράς τους στη μίτωση και τη μείωση, με κλασικές και σύγχρονες μεθοδολογίες. Σχέση επιπέδου πλοειδίας και χαρακτηριστικών των χρωμοσωμάτων, με αγροκομικά γνωρίσματα που ενδιαφέρουν τη βελτίωση των φυτών. Μέθοδοι βελτίωσης συμπεριλαμβανομένης της οργανικής βελτίωσης και έρευνα στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων επιλογής που οδηγεί στην παραγωγή νέων ποικιλιών με βελτιωμένες ιδιότητες και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ποιότητας και διατροφικής αξίας στα καλλιεργούμενα είδη φυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κυτταρογενετική και Βελτίωση των Φυτών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων και αειφορική παραγωγή προϊόντων τροφίμων
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 62936/15-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στην εφαρμογή θεμελιωδών αρχών και τεχνικών της Γεωλογίας στη μελέτη της γένεσης, της μετανάστευσης και της παγίδευσης υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου και πετρελαίου), στον υπολογισμό των αποθεμάτων τους (γεωλογικών και απολήψιμων), σε θέματα παραγωγής φυσικού αερίου και/ή πετρελαίου, καθώς και στην υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου και διοξειδίου του άνθρακα. Κατά το στάδιο της έρευνας των υδρογονανθράκων, το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στην εφαρμογή του συνόλου των τεχνικών και των μεθόδων της πετρελαϊκής γεωλογίας, της οργανικής γεωχημείας, των διαδικασιών όρυξης και αξιολόγησης βαθέων ερευνητικών γεωτρήσεων καθώς και στις πετροφυσικές ιδιότητες και τις τεχνικές μοντελοποίησης των ταμιευτήρων με γνώση εξειδικευμένων λογισμικών της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Εστιάζει επίσης στις διαδικασίες ανάπτυξης των κοιτασμάτων καθώς και στη γεωλογία παραγωγής των υδρογονανθράκων. Επιπρόσθετα, πεδίο έρευνας της υπό πλήρωση θέσης, αποτελεί και η αξιολόγηση γεωλογικών δομών για την υπόγεια αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, για την υπόγεια αποθήκευση των ρύπων υδρογόνου το οποίο θα παράγεται από ορυκτά καύσιμα ή αλλιώς «μπλε υδρογόνου» (fossil - based hydrogen with carbon capture and storage, CCS), καθώς και για την υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου. Η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα με αποθήκευση του σε υπόγειους σχηματισμούς, θεωρείται σήμερα ως η πλέον πρακτική και κατάλληλη επιλογή, με τους πλέον πιθανούς γεωλογικούς σχηματισμούς για την υπόγεια αποθήκευση να θεωρούνται τα εξοφθληθέντα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το υπόψη γνωστικό πεδίο θέλει επίσης να καλύψει και το πεδίο της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και προσεγγίσεων σχετικών με την παραγωγή υδρογονανθράκων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους από δύσκολα γεωλογικά περιβάλλοντα, όπως ταμιευτήρες υδρογονανθράκων υψηλής πίεσης σε μεγάλα βάθη, ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, ταμιευτήρες χαμηλής διαπερατότητας, όπως αυτοί που φιλοξενούν φυσικό αέριο και πετρέλαιο σχιστών, ή ανάκτηση φυσικού αερίου από υδρίτες μεθανίου».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοιτασματολογία Υδρογονανθράκων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στα Βαλκάνια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στα Βαλκάνια
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-10-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής/ Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Κρυπτογραφία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Κρυπτογραφία» περιλαμβάνει περιοχές όπως τεχνικές προστασίας πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλεια τηλεματικών εφαρμογών π.χ. νεφοϋπολογιστική (cloud computing) και διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) και ιδιαίτερα κρυπτογραφικά αντίμετρα, κρυπτογραφικές δομές, αλγόριθμοι και πρωτόκολλα, αποτίμηση της ασφάλειας με σύγχρονα κρυπτογραφικά αντίμετρα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Κρυπτογραφία
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-22
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες