Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19665/24-3-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη δομή και στην οργάνωση του γενετικού υλικού ζωικών οργα- νισμών τόσο σε μοριακό όσο και χρωμοσωμικό επίπεδο. Ειδικότερα εστιάζεται στη μελέτη της δομής και της οργάνωσης των χρωμοσωμάτων καθώς και στην απομόνωση, το μοριακό χαρακτηρισμό και τον εντοπισμό γονιδίων και άλλων μοριακών δεικτών του πυρήνα και των μιτοχονδρίων. Επίσης, περιλαμβάνει τη συγκριτική μελέτη αλληλουχιών και χρωμοσωμάτων μεταξύ ειδών, πληθυσμών και ατόμων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία- Κυτταρογενετική Ζωικών Οργανισμών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μελέτη της σύνθεσης, της δομής, των λειτουργιών και των αλληλεπιδράσεων των κυτταρικών αλλά και διακυτταρικών συστατικών όπως οι πρωτεΐνες, τα σάκχαρα, τα λιπίδια, τα νουκλεϊκά οξέα και άλλα βιομόρια. Ιδιαίτερη έμφαση προσδίδουμε στην διεπαφή της Βιοχημείας με την Μοριακή Βιολογία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιευμένο ερευνητικό έργο που εστιάζει στην χρήση βιοχημικών/μοριακών/γενετικών τεχνικών και μεθοδολογιών in vitro ή in vivo σε κύτταρα και οργανισμούς θηλαστικών, ως εργαλεία για τη σύνθεση και τον λειτουργικό χαρακτηρισμό πρωτεΐνών, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση αυτών των γνώσεων για τον σχεδιασμό και τη σύνθεση βιολογικά δραστικών παραγόντων με ενδεχόμενη φαρμακευτική ή διαγνωστική σημασία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία-Μοριακή Βιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οδοντική Προσθετική με επιπρόσθετες γνώσεις στα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13858/17-1-2020. Εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών, όπως ημιεμπειρικές μέθοδοι, μέθοδοι κβαντικής χημείας από πρώτες αρχές (ab initio), μέθοδοι συναρτησιακού ηλεκτρονιακής πυκνότητας, μέθοδοι μοριακής μηχανικής, μέθοδοι κλασικής και από πρώτες αρχές μοριακής δυναμικής, κβαντικής δυναμικής, κβαντικές στοχαστικές μέθοδοι, μέθοδοι μοριακής πρόσδεσης, κ.ά., για τη μελέτη της μοριακής και ηλεκτρονιακής δομής, της θερμοδυναμικής ευστάθειας, της χημικής δραστικότητας και των ηλεκτρικών, μαγνητικών, φασματοσκοπικών και βιοχημικών ιδιοτήτων μορίων και στερεών και γενικότερα χημικών συστημάτων, καθώς και το σχεδιασμό νέων χημικών ενώσεων και υλικών με στοχευμένες ιδιότητες. Ανάπτυξη νέων και εξέλιξη υπαρχόντων μεθόδων και μεθοδολογιών μελέτης της μοριακής δομής και των ιδιοτήτων της. Εφαρμογές μεθόδων χημειομετρίας, νευρωνικών δικτύων, γενετικών αλγορίθμων και κβαντικών αλγορίθμων για τη μελέτη μοριακών συστημάτων. Δόμηση και διαχείριση υπολογιστικών μονάδων υψηλών επιδόσεων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της υπολογιστικής χημείας. Ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών μεθόδων και εργαλείων πληροφορικής και χημειοπληροφορικής. Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών μετα-επεξεργασίας, μελέτης και οπτικοποίησης χημικών δεδομένων με στόχο την εξαγωγή, ερμηνεία και περαιτέρω επικοινωνία ποσοτήτων χημικού ενδιαφέροντος. Εφαρμογές μεθοδολογιών τοπολογίας και θεωρίας χημικών γραφημάτων, ανάκτησης χημικών πληροφοριών και δεδομένων και αναγνώρισης προτύπων σε μεγάλα σύνολα χημικών δεδομένων. Ανάπτυξη πολυμεσικών και σημασιολογικών πλατφορμών παγκόσμιου ιστού (web) για την επικοινωνία θεμάτων και δεδομένων χημείας και τη χημική εκπαίδευση. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης από απόσταση εκπαίδευσης. Ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών και διαδραστικών προσομοιώσεων χημικών διαδικασιών, πειραμάτων και εργαστηρίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία και Εφαρμογές Πληροφορικής στη Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Οικονομετρία
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομετρία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση Ερευνητή Α΄ βαθμίδας (Διευθυντής Ερευνών) ή Β΄ βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) One (1) Research Position: Research Director (Grade A) or Principal Researcher (Grade B)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοπληροφορική-Γονιδιοματική - Bioinformatics-Genomics
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Η΄ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παθολογία-Γαστρεντερολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: "Παθολογία-Γαστρεντερολογία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο ”Διοικητική Επιστήμη” αφορά κύρια τη Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Λειτουργιών καθώς και την Εφοδιαστική Διαχείριση, με έμφαση σε ποσοτικές, αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους όπως Μηχανική Μάθηση και Βελτιστοποίηση.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ (ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) ΣΤΙΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης αναφέρεται κυρίως στις αρχές και τις εφαρμογές της ναυτικής τεχνολογίας στην βιωσιμότητα (sustainability) της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ιδιαίτερα αναφέρεται στην εφαρμογή και στην οικονομική αξιολόγηση τεχνολογικών μέτρων και λειτουργικών μεθόδων για τη μείωση του κόστους εκμετάλλευσης των πλοίων (με έμφαση στην εξοικονόμηση δαπανών καυσίμου και συντήρησης των πλοίων), την βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των συνθηκών ναυτεργασίας καθώς και την εξασφάλιση της προστασίας του θαλασσίου και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία». Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία» συνιστά ενιαίο και επιστημολογικά αυτοδύναμο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών εντασσόμενο στις πειθαρχίες της Επικοινωνίας και των Πολιτικών Επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο αναμένεται να ενισχύσει την τεχνογνωσία του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων σε θεωρητικά και ερευνητικά πεδία της Πολιτικής Επικοινωνίας σε όλες τις εκφάνσεις της (δημόσια παρουσία, δημόσιος λόγος, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ψηφιακό περιβάλλον, διαβούλευση).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επικοινωνία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Πληροφορική Οικονομικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Εναέρια Ρομποτική, απλοί και πολλαπλοί βραχίονες, κινητά ρομπότ και ρομποτικά οχήματα, Ρομποτικά συστήματα και Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ρομποτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Περιγραφή: . Το γνωστικό αντικείμενο ”Διοικητική Επιστήμη” αφορά κύρια τη Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Λειτουργιών καθώς και την Εφοδιαστική Διαχείριση, με έμφαση σε ποσοτικές, αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους όπως Μηχανική Μάθηση και Βελτιστοποίηση.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17771/3-3-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής - Φυσική Ακτινοβολιών και ισοτόπων» περιλαμβάνει εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε θέματα όπως μέθοδοι ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ράδιο-οικολογία, ραδιενεργά αεροζόλ, επιπτώσεις διασποράς ραδιενεργών ισοτόπων, ακτινοπροστασία και δοσιμετρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής - Φυσική Ακτινοβολιών και Ισοτόπων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες