Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 171 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μηχανολογικές Κατασκευές και Στοιχεία Μηχανών
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στην Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανολογικές Κατασκευές και Στοιχεία Μηχανών
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων με χρήση ευφυών μεθόδων», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων || «Το γνωστικό αντικείμενο “Χρονοπρογραμματισμός Χαρτοφυλακίου Έργων με χρήση Ευφυών Μεθόδων” καλύπτει το γνωστικό επιστημονικό πεδίο του Χρονικού Προγραμματισμού ενός Χαρτοφυλακίου Έργων που είναι μια υποπεριοχή της Διαχείρισης Έργων. Οι σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζονται για την επίλυση των προβλημάτων του Χρονικού Προγραμματισμού ενός Χαρτοφυλακίου Έργων αποτελούνται κυρίως από ευφυείς μεθόδους και κατασκευές όπως οι ευρετικοί αλγόριθμοι, τα νευρωνικά δίκτυα και γενικότερα οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης. Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία: (α) το χρονοπρογραμματισμό των χαρτοφυλακίων έργων με βάση τους χρονικούς περιορισμούς και τη διαθεσιμότητα διαμοιραζόμενων πόρων (resources) , (β) τη χρήση ευφυών τεχνικών, μεθόδων και αλγορίθμων όπως οι ευρετικοί αλγόριθμοι, τα νευρωνικά δίκτυα και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού έργων ή συνδυαστικών προβλημάτων που έχουν ανάλογα με το χρονοπρογραμματισμό χαρακτηριστικά».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων με χρήση ευφυών μεθόδων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση και Μαθησιακές Διεργασίες" επικεντρώνεται θεματικά στην αντίληψη και αξιοποίηση επιχειρηματικής ευκαιρίας (entrepreneurial opportunity) με έμφαση σε μαθησιακές διεργασίες (entrepreneurial learning processes) που αφορούν στο άτομο (ατομική μάθηση) και στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα (entrepreneurship education) Μαθήματα διδασκαλίας του Οδηγού σπουδών 1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2. Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία 4. Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία 5. Οργανωσιακή Ψυχολογία 6. Οργανωσιακή Συμπεριφορά 7. Καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση και Μαθησιακές Διεργασίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιες Πολιτικές: Εξευρωπαϊσμός και Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμος τουρισμός και πολιτισμός» αποτελείται από δύο σχετιζόμενα πεδία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, τα οποία εξετάζει υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης και τα εξειδικεύει σε ζητήματα τα οποία σήμερα αποτελούν την αιχμή της τουριστικής έρευνας. Το πεδίο του τουρισμού εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες θεσμικές και αναπτυξιακές διαδικασίες σχετικές με το σχεδιασμό και τη διαχείριση τουριστικών προορισμών, που αποτελούν τη βασική χωρική μονάδα άσκησης των πολιτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Οι πρακτικές αυτές καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα δράσεων και προτύπων τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης και αφορούν σε κάθε τυπολογία τουριστικού προορισμού. Το πεδίο του πολιτισμού εξειδικεύεται σε ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικών πόρων και ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων. Η βιώσιμη διαχείριση των πολιτισμικών πόρων υιοθετεί τη σύγχρονη διευρυμένη έννοια του πολιτισμικού πόρου, ενισχύει την προστασία και ανάδειξη των τοπικών πόρων και δίνει έμφαση στη διαδικασία μετασχηματισμού τους σε ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα τουριστικής και πολιτισμικής κατανάλωσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία και Φυσικοχημεία Οίνων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Μάθημα 1. Ακοολογία 2. Αποκαταστατική ακοολογία 3. Επιστήμες ακοής, ομιλίας, λόγου 4. Διαταραχές κατάποσης-δυσφαγία Συμπληρωματικά μαθήματα αν χρειαστεί: 5. Διαταραχές φώνησης 6. Ειδικά θέματα λογοθεραπείας (επιλογ.)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ωτορινολαρυγγολογία: Διαταραχές Ακοής-Ακοολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 20702/3-4-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει το σχεδιασμό της έρευνας, τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, τις μορφές ερευνητικών σχεδιασμών και τις πολυμεταβλητές τεχνικές έρευνας, καθώς και τη δεοντολογία της έρευνας. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης διαπραγματεύεται τον ρόλο, τις προοπτικές και τα πλεονεκτήματα που παρέχει η τεχνολογική εξέλιξη στο μαθησιακό πεδίο της έρευνας και τη διαδικασία της μάθησης, τις μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το νέο ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον, τη συστηματική αξιοποίηση και υποστήριξη των μαθημάτων μέσω του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγηση των περιεχομένων διδασκαλίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογία έρευνας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στον αθλητισμό
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: Λογική, Μεταφυσική, Γνωσιολογία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφία του Νου, Φιλοσοφία της Επιστήμης. Ο εκλεγείς θα πρέπει να μπορεί να διδάξει μεταξύ άλλων το υποχρεωτικό μάθημα της Λογικής και ένα επιλεγόμενο μάθημα Φιλοσοφίας της Επιστήμης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παιδαγωγική Θεωρία και Αναλυτικά Προγράμματα
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική Θεωρία και Αναλυτικά Προγράμματα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25592/16-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική» αναφέρεται στη θεωρία και τις αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους της Κλασικής, Θεωρητικής και Ουράνιας Μηχανικής και των Μη γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων και στη χρήση τους στη μελέτη: της δυναμικής συμπεριφοράς φυσικών και τεχνητών ουρανίων σωμάτων στο ηλιακό σύστημα, της δυναμικής εξέλιξης του ηλιακού συστήματος και άλλων πλανητικών συστημάτων, προβλημάτων Αστροδυναμικής και άλλων προβλημάτων Φυσικής και Αστρονομίας που δύναται να μελετηθούν με τη χρήση των ανωτέρω.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 1132/20.7.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 17856/30.4.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία Υδρογονανθράκων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Γνωστικό αντικείμενο που προάγει την ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα σε Ψηφιακές και Παραστατικές Τέχνες, προτείνεται η θέση αυτή που αποτελεί γέφυρα, να συμπληρώνει κατά κύριο λόγο τη βασική κατάρτιση ως προς τις παραστατικές τέχνες με την επικέντρωση στην εικαστική επιτέλεση, η οποία έχει καθορίσει σημαντικά την εξέλιξη της επιτέλεσης στον 20ο αιώνα . Δευτερευόντως, το γνωστικό αντικείμενο της θέσεως αυτής θα αξιοποιεί δυνατότητες καλλιτεχνικής έκφρασης που προκύπτουν από την χρήση των νέων μέσων, προσβλέποντας σε καινοφανείς, υβριδικές μορφές τέχνης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστική Επιτέλεση, Εγκατάσταση και Ψηφιακές Τέχνες: Καλλιτεχνική Έρευνα και Πράξη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 1132/20.7.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 17516/28.4.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Συνθέτων Υλικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24825/16-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Δομή και Δυναμική των Χερσαίων Οικοσυστημάτων με έμφαση στην Εδαφική Οικολογία» ανήκει στο γνωστικό πεδίο της Οικολογίας. Αναφέρεται στη δομή, δηλαδή τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία που συνθέτουν τους χερσαίους οικολογικούς σχηματισμούς, τη δυναμική που διέπει τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτά, τις διεργασίες στις οποίες μετέχουν, καθώς και την ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου που τις προσδιορίζουν. Οι οικολογικοί σχηματισμοί βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς μεταβολής υπό την επήρεια επάλληλων διαταραχών πάσης φύσεως και εύρους. Η μελέτη των μεταβολών της δομής και της λειτουργίας των χερσαίων συστημάτων στο χρόνο, είτε σε κλίμακα εποχική είτε διαχρονική, συνιστά βασικό αντικείμενο μελέτης της χερσαίας οικολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εστιάζει περαιτέρω στη μελέτη των υψηλής πολυπλοκότητας διεργασιών που συμβαίνουν στο έδαφος, στις αλληλεπιδράσεις φυτού - εδάφους, στο δίκτυο των σχέσεων ανάμεσα στα αβιοτικά στοιχεία του εδάφους που συγκροτούν το υπόστρωμα, τα βιοτικά στοιχεία με έμφαση στη μικροπανίδα και τις μικροβιακές κοινότητες που διαμεσολαβούν τις εδαφικές διεργασίες και την ενζυμική δραστηριότητα που ελέγχει τους ρυθμούς με τους οποίους αυτές πραγματοποιούνται.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δομή και Δυναμική των Χερσαίων Οικοσυστημάτων με έμφαση στην Εδαφική Οικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1369/9.9.2020 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 22221/2.6.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Βελτιστοποίηση Κατασκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο "Νοσηλευτική" αφορά το συνολικό επιστημονικό πεδίο της πρακτικής εφαρμογής, έρευνας, διοίκησης και εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Επιστήμης, συγκεκριμένα: τα επιμέρους πεδία κλινικής άσκησης της Νοσηλευτικής στο χώρο του Νοσοκομείου, όσον αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών (π.χ. Παθολογική, Χειρουργική και Παιδιατρική Νοσηλευτική) και συγκεκριμένους χώρους του Νοσοκομείου (π.χ. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική), - τα πεδία άσκησης της Νοσηλευτικής εκτός του χώρου του Νοσοκομείου (π.χ. Κοινοτική Νοσηλευτική, Υγιεινή Εργασίας), - τη μεθοδολογία έρευνας στη Νοσηλευτική, βάσει της χρήσης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων και της διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων σημαντικών για τη νοσηλευτική πρακτική, - την εφαρμογή και ανάπτυξη των αρχών και των συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης των νοσηλευτικών δομών και υπηρεσιών, - τη νοσηλευτική εκπαίδευση, σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, και την προαγωγή αυτής μέσω κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Λογισμικό εξατομίκευσης με έμφαση στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στο περιεχόμενο στο διαδίκτυο» οριοθετεί μία περιοχή που περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα τμήματά της το σύνολο των κάτωθι ερευνητικών κατευθύνσεων: α) Ανάπτυξη λογισμικού για εξατομίκευση της σύνθεσης και εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών στο διαδίκτυο, β) Συστήματα για πρόβλεψη αξιολογήσεων περιεχομένου από χρήστες στο διαδίκτυο, γ) Συστήματα για διαμόρφωση εξατομικευμένων συστάσεων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων τα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογισμικό Εξατομίκευσης με έμφαση στις Επιχειρησιακές Διαδικασίες και στο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Κλινική εφαρμογή των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων και τεχνικών με έμφαση στον υγιή και πάσχοντα παιδικό και εφηβικό πληθυσμό Μαθήματα που μπορούν να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μάθημα Παιδιατρική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Αθλητική Φυσικοθεραπεία Θεραπευτική Ασκηση σε ειδικούς Πληθυσμούς Κλινική Φυσικοθεραπεία διαφόρων συστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Φυσικοθεραπεία με έμφαση στον παιδιατρικό και εφηβικό πληθυσμό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Σύγχρονα Μεθοδολογικά Εργαλεία» || Το αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης εστιάζει σε μεθόδους αρχιτεκτονικής σύνθεσης που συνδέονται με τη διερεύνηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων εργαλείων σχεδιασμού, όπως αυτά ανταποκρίνονται στους σύγχρονους ανακαθορισμούς του πεδίου της αρχιτεκτονικής γνώσης, θεωρίας και πρακτικής. Εστιάζει ειδικότερα στα πρωτόκολλα μορφοποιητικής σε αναφορά με τις θεωρίες μετασχηματισμού της επιφάνειας στην αρχιτεκτονική της πτύχωσης, στις γενεαλογίες εξελικτικών προτύπων αρχέτυπων δομών, στα εννοιολογικά, περιγραφικά και ερμηνευτικά μοντέλα της κοινωνικής διάδρασης στο δημόσιο χώρο, στην παραγωγή σχεσιακών αντικειμένων ως αναθεωρητική στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού. Δίνεται έμφαση στην υποστήριξη της σχεδιαστικής έρευνας με εφαρμογές της σε εφήμερες χωρικές εγκαταστάσεις, σε κατασκευές μικρής κλίμακας, στη δημιουργία νέας αρχιτεκτονικής σε υφιστάμενα κελύφη καθώς και στην ανάπλαση και τον εξοπλισμό του αστικού χώρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Σύγχρονα Μεθοδολογικά Εργαλεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-29
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες