ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μέθοδοι διαχείρισης και εκτροφής των παραγωγικών ζώων και επιδράσεις τους στα παραγωγικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και στην ποιότητα των προϊόντων τους. Συστήματα εκτροφής χοίρων. Μελέτη των φυλών και δυναμική των συστημάτων εκτροφής των παραγωγικών ζώων. Μελέτη της συμπεριφοράς με στόχο την εξασφάλιση των συνθηκών που επιτρέπουν την άριστη εκδήλωση του γενετικού δυναμικού τους. Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και συστημάτων ακριβείας στη διαχείριση των εκτροφών με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της οικονομικότητας και της αειφορίας τους
Κωδ. Θέσης
APP41894
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Γνωστικό αντικείμενο
Ζωοτεχνία-Χοιροτροφία
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ)
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024