Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 76993/26-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» ασχολείται γενικά με τη μελέτη και την ανάλυση των οικονομικών φαινομένων και πολιτικών στο πλαίσιο της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής θεωρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις χωρικές συνιστώσες τους, υπό το πρίσμα ποικίλων σχολών οικονομικής σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Μικροοικονομικής θεωρίας περιλαμβάνει τη μελέτη της οικονομικής συμπεριφοράς μεμονωμένων ατόμων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων· τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και των επιπτώσεων αυτών στην ευημερία τους. Στο πλαί-
σιο της Μακροοικονομικής Θεωρίας περιλαμβάνει τη μελέτη της οικονομίας συνολικά, προκειμένου να κατανοηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οικονομικών μεγεθών, όπως το εθνικό εισόδημα, η απασχόληση και ο πληθωρισμός. Σε ότι αφορά τις πολιτικές, το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη μελέτη των οικονομικών πολιτικών (δημοσιονομικών, νομισματικών κ.ο.κ.) που περιλαμβάνουν πολιτικές ανάπτυξης, αναδιανομής και βιομηχανικές πολιτικές, καθώς και πολιτικές εμπορίου, σταθεροποίησης, μεγέθυνσης κ.ο.κ. Το γνωστικό αντικείμενο λαμβάνει υπόψη τις χωρικές συνιστώσες των
οικονομικών φαινομένων και πολιτικών, για την ανάλυση και κατανόηση μέσω ποσοτικών και άλλων μεθόδων του ρόλου του χώρου στην οικονομική ανάλυση και πολιτική καθώς και της λειτουργίας της οικονομίας σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα και σε συσχέτιση με την ανάπτυξη και τις προοπτικές πόλεων και περιφερειών.»
Κωδ. Θέσης
APP41846
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024