ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

«το γνωστικό αντικείμενο Μέθοδοι έρευνας με εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική εστιάζει στις μεθόδους και τις τεχνικές της κοινωνικής έρευνας (ποσοτική και ποιοτική) που αξιοποιεί η διεθνής επιστημονική κοινότητα για την ανάλυση ζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής στις ποικίλες διαστάσεις (οικονομική, πολιτική και κοινωνική) και πεδία αυτής (ενδεικτικά: ανάλυση κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων, ανάλυση και αξιολόγηση κοινωνικών πολιτικών). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων (μεικτή μέθοδος) που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία της κοινωνικής πολιτικής. Το γνωστικό αντικείμενο επαρκή εξοικείωση με σχετικές μεθόδους και τεχνικές όπως είναι η επεξεργασία και ανάλυση μικροδεδομένων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνών μεγάλης έκτασης (π.χ. EU-SILC, EU-LFS, ESS, κ.α.), των συστημάτων παρακολούθησης των κοινωνικών πολιτικών με τη χρήση τεχνικών όπως η ανάλυση παλινδρόμησης, η ανάλυση διακύμανσης, η ανάλυση κατά συστάδες, η παραγοντική ανάλυση, η χρήση της θεωρίας των ασαφών συνόλων, ο έλεγχος της ανεξαρτησίας, κ.α., συνδυαστικά με μελέτες περιπτώσεων ή και έρευνες πεδίου καθώς επίσης και μεθόδους και τεχνικές όπως είναι οι συνεντεύξεις βάθους, οι ομάδες-εστίασης, η δελφική μέθοδος, η έρευνα γραφείου, η ανάλυση αρχειακού υλικού, η έρευνα δράσης κ.α.».
Κωδ. Θέσης
APP41816
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
07/08/2024