Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή

Το γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού» αναφέρεται στον κλάδο της μηχανικής λογισμικού που εστιάζει στις τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού και στη διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της συντηρησιμότητας του. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει μεθοδολογίες ανάπτυξης, εφαρμογής, δοκιμής, αξιολόγησης του λογισμικού, για να διασφαλιστεί ότι πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των χρηστών, και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τους ενδιαφέρουν. Οι βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης και αξιολόγησης της ποιότητας λογισμικού περιλαμβάνουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System), τη Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance), την Επισκόπηση Ποιότητας (Quality Monitoring) και την Αυτοματοποιημένη Αξιολόγησή της Ποιότητας (Automated Quality Assessment).
Κωδ. Θέσης
APP41804
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανάπτυξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
07/08/2024