ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο "Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου" μελετά την επιστημονική προσέγγιση της κατασκευής και διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Καλύπτει θέματα όπως η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, στρατηγικές βελτιστοποίησης και η εφαρμογή προηγμένων μεθόδων στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Εξετάζει επίσης τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών ή/και των βιώσιμων επενδύσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει (α) να μπορεί να συνδέσει τη θεωρία με πρακτικές εφαρμογές στις χρηματοοικονομικές αγορές, (β) να κατέχει εκτενή γνώση των μηχανισμών, των θεσμών και των κανονισμών που διέπουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς αυτοί επηρεάζουν άμεσα τις στρατηγικές επένδυσης και τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων, και (γ) να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής πρωτοποριακής έρευνας κορυφαίου επιπέδου σε αυτό το αντικείμενο.
Κωδ. Θέσης
APP41786
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Τμήμα
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024