ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ)

Το γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική έκφραση, ρυθμός και κίνηση στην Προσχολική Αγωγή» αναφέρεται σε σημαντικές σωματικές πρακτικές για την αγωγή και την εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, οι οποίες ενισχύουν τη δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, ενώ παράλληλα συμβάλλουν σημαντικά σε όλους τους τομείς ανάπτυξής τους. Η κάθε πρακτική στηρίζεται στις δικές της θεωρητικές προσεγγίσεις, ενώ διαθέτει διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας, τεχνικές και μέσα, προσεγγίζοντας όμως μέσα από μία ολιστική οπτική την εκπαίδευση των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά: (α) τη θεατρική και σωματική έκφραση των παιδιών, έτσι όπως αυτή ενισχύεται μέσα από διάφορες τεχνικές (π.χ. το θεατρικό παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τον αυτοσχεδιασμό), καθώς και τη γενικότερη παρουσία των παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση, (β) τη φυσική αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας, όπου περιλαμβάνονται ο κινητικός γραμματισμός των μικρών παιδιών, η ανάπτυξη των κινητικών και ρυθμικών δεξιοτήτων τους μέσα από το παιχνίδι και η ψυχοκινητική αγωγή τους, και (γ) την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας των παραπάνω πρακτικών, καθώς και σε τρόπους υλοποίησης αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων τόσο στο χώρο της τυπικής, όσο και της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.
Κωδ. Θέσης
APP41750
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Θεατρική έκφραση, ρυθμός και κίνηση στην Προσχολική Αγωγή
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/07/2024
Λήξη προκήρυξης
04/09/2024