ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Το γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Φαρμακευτική Φροντίδα» αφορά στην εφαρμογή της νοσηλευτικής επιστήμης στο πλαίσιο της δι-επαγγελματικής φαρμακευτικής φροντίδας που εφαρμόζεται σε όλες τις δομές υγείας με κύριο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και την αναγνώριση της ευθύνης του νοσηλευτή στο πλαίσιο διαχείρισης των φαρμάκων. Περιλαμβάνει:
• την εκπαίδευση των νοσηλευτών στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη φαρμακευτική φροντίδα,
• την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της φαρμακευτικής φροντίδας υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό ρόλο των νοσηλευτών,
• την παροχή γνώσεων της φαρμακολογίας δια μέσου μίας διαδικασίας επικοινωνίας σε συνεργασία με τους ασθενείς και τους άλλους λειτουργούς υγείας στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την
παρακολούθηση ενός θεραπευτικού πλάνου που θα αποδώσει συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα για τον ασθενή μέσω συζήτησης και συνεχούς επαγρύπνησης,
• τον εντοπισμό κλινικών αλλαγών, προβλημάτων φροντίδας υγείας ή αξιολόγησης αναγκών του ασθενή,
• την παρακολούθηση και καταγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών και θεραπευτικών δράσεων των φαρμάκων,
• τη συμβολή στην καταγραφή και παρακολούθηση της φαρμακευτικής συμμόρφωσης του ασθενή,
• τη λήψη αποφάσεων στη χρήση των φαρμάκων στην προετοιμασία και διαχείριση εγγράφων συμπεριλαμβανόμενης της συνταγογράφησης φαρμάκων,
• την εκπαίδευση και την πληροφόρηση του ασθενή για τα φάρμακα, την υποστήριξη της αυτό-φροντίδας του ασθενή,
• τη νοσηλευτική παρέμβαση σε επείγουσες καταστάσεις,
• την αναφορά σφαλμάτων και τη διαχείριση θεμάτων ασφαλείας της χρήσης των φαρμάκων,
• την ενδυνάμωση του δικτύου των νοσηλευτών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας, της πρακτικής και της πολιτικής στη φαρμακευτική φροντίδα.
Κωδ. Θέσης
APP41733
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Νοσηλευτική Φαρμακευτική Φροντίδα
Τμήμα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024