Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νοσηλευτική»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νοσηλευτική» εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο της Νοσηλευτικής Επιστήμης και εστιάζεται στην νοσοκομειακή νοσηλευτική φροντίδα ασθενών. Συγκεκριμένα εμπεριέχει: 1.Τη νοσηλευτική αξιολόγηση των αναγκών υγείας (σωματικών, ψυχικών, κοινωνικών και πνευματικών) των ασθενών και την παροχή φροντίδας υγείας σε νοσηλευόμενους ασθενείς, σύμφωνα με τις αρχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών αυτών. 2.Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα Κλινικής Νοσηλευτικής Φροντίδας με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων και τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων σημαντικών για την κλινική νοσηλευτική πρακτική. 3.Την εφαρμογή και ανάπτυξη των αρχών και των συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης των νοσηλευτικών δομών και υπηρεσιών σε κλινικές νοσοκομείων. 4.Τη διασφάλιση συνθηκών και δεικτών ασφάλειας και ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας ασθενών. 5.Την εφαρμογή τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής. 6.Τη νοσηλευτική εκπαίδευση, σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες μονάδες υγείας και την προαγωγή αυτής μέσω κατάλληλων και προηγμένων μεθόδων διδασκαλίας.
Κωδ. Θέσης
APP41634
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Κλινική Νοσηλευτική
Τμήμα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/06/2024
Λήξη προκήρυξης
27/08/2024