Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 68674/27-5-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές» αφορά στην ανάπτυξη των επόμενων τριών διακριτών θεμάτων:
(α) Της Στατικής των Κατασκευών και πιο συγκεκριμένα κατάστρωση και επίλυση εξισώσεων ισορροπίας και ευστάθειας των κατασκευών, ανάπτυξη και χρήση γραμμικών και μη-γραμμικών μεθόδων στατικής ανάλυσης ισοστατικών και υπερστατικών φορέων (γραμμικών και επιφανειακών) με ή χωρίς καμπυλότητα υπό παντός τύπου στατικά φορτία και καταναγκασμούς και ανάπτυξη γραμμικών και μη-γραμμικών προσομοιωμάτων νέων ή υφιστάμενων κατασκευών.
(β) Της Δυναμικής των Κατασκευών και πιο συγκεκριμένα κατάστρωση και επίλυση εξισώσεων δυναμικής ισορροπίας και ευστάθειας των κατασκευών, αριθμητικές μεθόδους σύγκλισης, ανάπτυξη και χρήση γραμμικών και μη-γραμμικών μεθόδων δυναμικής ανάλυσης ισοστατικών και υπερστατικών φορέων (γραμμικών και επιφανειακών) με ή χωρίς καμπυλότητα, υπό παντός τύπου δυναμικά φορτία όπως είναι ο σεισμός, ο άνεμος, τα δυναμικά φορτία κυκλοφορίας, κ.τ.λ. Επίσης, αναλυτικο - πειραματική αναγνώριση των δυναμικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων κατασκευών από ενόργανες καταγραφές εξαιτίας περιβαλλοντικών δυναμικών φορτίσεων.
(γ) Τις Αντισεισμικές Εφαρμογές, όπου και περιλαμβάνει κυρίως την ανάπτυξη: (α) κατάλληλων προσομοιωμάτων της εδαφικής σεισμικής κίνησης -με μελέτη και ανάλυση των σεισμικών κινήσεων αυτών- που χρησιμοποιούνται στην αντισεισμική μελέτη των κατασκευών,
(β) μεθοδολογιών που στοχεύουν στην αναλυτικο-πειραματική αναγνώριση των δυναμικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων κατασκευών από ενόργανες καταγραφές εξαιτίας σεισμικών κινήσεων, (γ) ανάπτυξη και έλεγχο ειδικών αντισεισμικών διατάξεων (anti-seismic devices) ή σχετικών ευρεσιτεχνιών για την αντισεισμική προστασία των κατασκευών, (δ) αναλυτική διερεύνηση προβλημάτων της σεισμικής μόνωσης στις κατασκευές, (ε) την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των υφιστάμενων κατασκευών με μη-γραμμικές μεθόδους.
Κωδ. Θέσης
APP41582
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
27/08/2024