ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Η συγκεκριμένη θέση, με το γνωστικό αντικείμενο που προτείνεται (Μοριακή Βιοτεχνολογία) περιλαμβάνει και καλύπτει:
Α) ειδικά το πεδίο της Μοριακής Βιολογίας το οποίο αφορά τη μελέτη των βιολογικών συστημάτων σε μοριακό επίπεδο και ειδικότερα τη μελέτη της βιοσύνθεσης, του καταβολισμού και των αλληλεπιδράσεων μακρομορίων (DNA, RNA και πρωτεϊνών) και το ρόλο τους στο μεταβολισμό του προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου. Περιλαμβάνει εφαρμογές στους τομείς υγεία, βιομηχανία, γεωργία και περιβάλλον.
Β) Καλύπτει ερευνητικές ανάγκες του Τομέα Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ερευνητικό έργο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι γνώστες της επιστήμης της Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και των σύγχρονων μοριακών εργαλείων και τεχνικών, ανεξάρτητα του συστήματος (ζωικό, φυτικό ή μικροβιακό κύτταρο ή οργανισμό μοντέλο) στο οποίο έχουν αναπτύξει την έρευνά τους.
Γ) Καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης με τη διδασκαλία μέρους ή του συνόλου των μαθημάτων «Μοριακή Βιολογία», «Μοριακή Βιοτεχνολογία» του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, και «Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας» και «Βιοτεχνολογία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας”
Το γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιοτεχνολογία» περιλαμβάνει: Σε επίπεδο βασικής έρευνας τη μελέτη 1) της βιοσύνθεσης, του καταβολισμού και των αλληλεπιδράσεων μακρομορίων (DNA, RNA και πρωτεϊνών), 2) των ρυθμιστικών μηχανισμών γονιδιακής έκφρασης των προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων, 3) των γονιδιακών ρυθμιστικών δικτύων και της κυτταρικής διαφοροποίησης, 4) της μετα-μεταγραφικής ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης, όπως το μεταβολισμό και τροποποίηση του RNA και του ρόλου των μη μεταφραζόμενων RNAs και 5) της εξειδικευμένης κυτταρικής στόχευσης. Σε επίπεδο Βιοτεχνολογικών εφαρμογών περιλαμβάνει εφαρμογές σε ένα ή περισσότερα εκ των πεδίων Υγεία, Βιομηχανία, Γεωργία και Περιβάλλον.
Κωδ. Θέσης
APP41549
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Μοριακή Βιοτεχνολογία
Τμήμα
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/06/2024
Λήξη προκήρυξης
22/08/2024