ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Γεωγραφικών
Πληροφοριών με έμφαση στην Ανάπτυξη Γεωγραφικών Εφαρμογών»
Κωδ. Θέσης
APP41555
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στην Ανάπτυξη Γεωγραφικών Εφαρμογών
Τμήμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/06/2024
Λήξη προκήρυξης
22/08/2024