ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Κινητές Επικοινωνίες»
Κωδ. Θέσης
APP41552
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Κινητές Επικοινωνίες
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/06/2024
Λήξη προκήρυξης
22/08/2024