Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομικοί Θεσμοί» |ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομικοί Θεσμοί», αφορά στο θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο που αναφέρεται α) στο Δημόσιο Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Ενωσιακό Θεσμικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα σε επίπεδο ελληνικού Συντάγματος και Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ΔΕΕ και δικαστικός ακτιβισμός, Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο, Ανεξάρτητες Αρχές, Συνήγορος του Πολίτη, Έλεγχος Διοικητικής Δράσης, Αξία του Ανθρώπου, συνταγματική αναθεώρηση, Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και ιδίως νομιμότητα, χρηστή διοίκηση και αναλογικότητα) και β) στη νομική σχέση του Δημοσίου Δικαίου με τους Οικονομικούς Θεσμούς (θέσπιση φρένου χρέους στο Σύνταγμα, φορολογικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο και δημόσιες επιχειρήσεις, αρχές δημοσίου δικαίου και δημόσιο μάνατζμεντ, δημόσιες συμβάσεις και Δίκαιο των ΜΜΕ, δίκαιο των προσλήψεων και του ανθρωπίνου δυναμικού στο Δημόσιο, εφαρμοσμένο διοικητικό δίκαιο και οικονομικοί θεσμοί, οργανωτικό διοικητικό δίκαιο και οικονομικοί θεσμοί, δικαιοπολιτική και οικονομικοί θεσμοί, αρχή της αναλογικότητας και αρχή της αποτελεσματικότητας στο διοικητικό δίκαιο, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και οικονομικοί θεσμοί).
Κωδ. Θέσης
APP41515
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομικοί Θεσμοί
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/06/2024
Λήξη προκήρυξης
20/08/2024