ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ)

Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο που αναφέρεται στις θεωρητικές προσεγγίσεις και στην πρακτική τεκμηρίωση της διαπολιτισμικότητας και της ετερότητας με συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, την εκπαίδευση. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καθίσταται κρίσιμο για την προετοιμασία μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν, συναισθηματικά, πρακτικά και με επιτυχία, ως εκπαιδευόμενοι, εργαζόμενοι και πολίτες, σε ταχέως μεταβαλλόμενες και διαφοροποιημένες κοινότητες και σχολικά περιβάλλοντα.
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της ταυτότητας και της διαφορετικότητας των μαθητών ως πηγή γνώσης, με δυνατότητες μετασχηματισμού και συνεργατικής διαπολιτισμικής μάθησης.
Η επιτυχής διαπολιτισμικότητα (το αποτέλεσμα / στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης) προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα και προκύπτει από διαπολιτισμικές ανταλλαγές και διαπολιτισμικό αναστοχαστικό διάλογο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Βασίζεται σε δυναμικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ πολιτισμικών ομάδων (με την ευρεία έννοια) και ατόμων, στην καλλιέργεια διαφοροποιημένων πολιτισμικών εκφράσεων, στην αποτελεσματική και ισότιμη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην αμοιβαία και ισότιμη διαπολιτισμική μάθηση. Η διαπολιτισμικότητα είναι το προϊόν της αποτελεσματικής διαπολιτισμικής μάθησης που διαπερνά όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού συστήματος (εκπαιδευτική πολιτική, προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό, [διαφοροποιημένη και κατάλληλη] παιδαγωγική μεθοδολογία και αξιολόγηση, αναστοχαστική και διαπολιτισμική μάθηση, συνεκτικές μαθησιακές κοινότητες και επαγγελματική προετοιμασία μελλοντικών εκπαιδευτικών στην διαπολιτισμική μάθηση, τις θεωρίες και τις πρακτικές).
Η διαπολιτισμικότητα εμπεδώνεται μέσα από βασικές αρχές όπως ο σεβασμός και η συμπερίληψη της πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά και η αναγνώριση της διαφορετικότητας του μαθητή και του δικαιώματος όλων, χωρίς εξαίρεση, στην πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Η απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων επιτρέπει τον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία με άλλα άτομα από τις ίδιες ή άλλες εθνοτικές ομάδες και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς για μια σύγχρονη πολιτειακή ταυτότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, η ετερότητα διαμορφώνει ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο με τη νοηματοδότηση και την ερμηνεία των ορίων διαφόρων πολιτισμικών ή εθνοτικών ομάδων σε διαφορετικά συγκείμενα (π.χ. οικεία ετερότητα, διασπορά, πολυπολιτισμική και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, κτλ.). Η οριοθέτηση του άλλου δεν ακολουθεί την ουσιοκρατική και εθνοκεντρική παράδοση αλλά αναδεικνύει τη διαπερατότητα των πολιτισμικών ορίων και την ανάδειξη νέων διαπολιτισμικών/ενδιάμεσων χώρων μάθησης και ταυτότητας στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.
Τέλος, η διαπολιτισμικότητα και ετερότητα στην εκπαίδευση είναι ένα εξελισσόμενο αλλά ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο που ωστόσο εμπλουτίζει την εκπαίδευση με έναν ευαίσθητο και συνεργατικό τρόπο προβάλλοντας μια νέα διεπιστημονική και συμπεριληπτική διάσταση. Η διεπιστημονική προσέγγιση προκύπτει από την αξιοποίηση θεωριών από την διαπολιτισμική εκπαίδευση και παιδαγωγική, την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, την εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαιδευτική πολιτική. Οι μέθοδοι επιστημονικής τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν τη συμμετοχική έρευνα δράσης, τον παιδαγωγικό σχεδιασμό διαπολιτισμικών ρεπερτορίων μάθησης με τη χρήση νέων ψηφιακών μέσων, τον αναστοχαστικό διάλογο σε επαγγελματικές κοινότητες πρακτικής, τις (επαγγελματικές) αφηγήσεις ζωής, τη διαμεσολάβηση και την εθνογραφική έρευνα.
Κωδ. Θέσης
APP41482
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/06/2024
Λήξη προκήρυξης
20/08/2024