ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΕΛΕ) Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων διάχυσης και εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες» στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται: Στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την καλλιέργεια επιστημονικού τρόπου σκέψης. Στην συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στην υποστήριξη προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Στην υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας και επικοινωνίας της επιστήμης από το ευρύ κοινό. Στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων που σχετίζονται με τις παραπάνω δράσεις.
Κωδ. Θέσης
APP41448
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Γνωστικό αντικείμενο
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων διάχυσης και εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/06/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024