Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή με θητεία

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία και μάθηση φυσικών επιστημών στην πρώτη σχολική ηλικία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: αφορά γενικότερα την εκπαίδευση στις θεμελιώδεις έννοιες των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές όλων των ηλικιών, με έμφαση σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας (4-8 ετών), κατά την οποία αναδύονται και αρχίζουν να αναπτύσσονται έννοιες από τον ευρύτερο επιστημονικό αυτό χώρο. Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο αυτό αφορά: στη διερεύνηση των νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών/τριών πάνω σε έννοιες που συνδέονται με τις Φυσικές Επιστήμες και παράλληλα στην εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών που αποσκοπούν στην εξοικείωση των παιδιών με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και δράσης, αξιοποιώντας τα γνωστικά αποθέματα και τις εμπειρίες των παιδιών στην κατεύθυνση αυτή. Στην ανάπτυξη ικανοτήτων στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, ώστε ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να μπορούν να υποστηρίξουν τη δόμηση γνώσεων των μαθητών/τριών με τη χρήση συγκεκριμένων διδακτικών πρακτικών, και με κατάλληλο σχεδιασμό κι υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, με απώτερο σκοπό να συντελεστεί εξέλιξη των πρώιμων νοητικών αναπαραστάσεων σε νοητικές αναπαραστάσεις συμβατές με τη σχολική επιστήμη, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων. Στη δόμηση συνεκτικών αναπαραστάσεων και στην κατανόηση των ποικίλων κοινωνικών και γνωστικών παραγόντων που την επηρεάζουν. Στο ευρύτερο πλαίσιο διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, χρήσιμη συμβολή θεωρείται η χρήση και προαγωγή διαθεματικών προσεγγίσεων των φυσικών επιστημών και σύνδεσή τους με άλλες επιστήμες, ή η χρήση και προαγωγή μεθόδων διεπιστημονικής διδασκαλίας και μάθησης μέσα από κατάλληλες διερευνητικές, διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις και μεθόδους (π.χ. STEM/ STEAM/ STREAM), ή η σύνδεσή του με ζητήματα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.
Κωδ. Θέσης
APP41393
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Διδασκαλία και μάθηση φυσικών επιστημών στην πρώτη σχολική ηλικία
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024