Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή με θητεία

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση στα μαθηματικά για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: αφορά γενικότερα την εκπαίδευση στις θεμελιώδεις έννοιες των μαθηματικών σε μαθητές όλων των ηλικιών, με έμφαση σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας(4-8 ετών), κατά την οποία αναδύονται και αρχίζουν να αναπτύσσονται έννοιες από τον ευρύτερο επιστημονικό αυτό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο αυτό αφορά: στη μελέτη και κατανόηση των νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών/τριών που συνδέονται με μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες. Στην κατανόηση και διδακτική αξιοποίηση των γνωστικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων που συν-διαμορφώνουν τη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών από την προσχολική κιόλας ηλικία. Στην εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων στη διδακτική πράξη, με στόχο την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, με τρόπους που διασφαλίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Στην ανάπτυξη ικανοτήτων στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, ώστε ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη δόμηση μαθηματικών γνώσεων από όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες, αναπτύσσοντας μαθηματικό συλλογισμό ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ζητήματα στον φυσικό, κοινωνικό και τεχνητό κόσμο και την καθημερινότητα, μέσα από τον σχεδιασμό και τη διαχείριση κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης (τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης κλπ), με και χωρίς την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών. Στην αξιολόγηση της ανάπτυξης της μαθηματικής γνώσης και σκέψης σε όλους τους τομείς δράσης και σε κάθε χώρο εκπαίδευσης, με τρόπους που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης όλων των μαθητών/ τριών σε αυτήν την γνώση και σκέψη. Στο ευρύτερο πλαίσιο διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, χρήσιμη συμβολή θεωρείται η χρήση και προαγωγή διαθεματικών προσεγγίσεων των μαθηματικών και η σύνδεσή τους με άλλες επιστήμες καθώς και η ανάδειξη πολιτισμικών γνώσεων και πρακτικών που σχετίζονται με τα μαθηματικά σε ποικίλες κοινότητες και περιβάλλοντα.
Κωδ. Θέσης
APP41392
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Εκπαίδευση στα μαθηματικά για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024